ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2015, 29.04.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на двадесет и девети април през две хиляди и петнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

    ПРЕСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 2372 по описа за 2014 година.                  

   

На именното повикване в 13:45 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Бург ойл”АД, редовно уведомен от преди, представител не се явява.

 

ОТВЕТНИКЪТ - директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно уведомен от преди, се представлява юрисконсулт Й., с пълномощно по делото.

 

На именното повикване на второ четене в 15:00ч. при спазване нормата на чл. 142, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Бург ойл”АД, редовно уведомен от преди, представлява се адвокат С.Е. ***, с пълномощно по делото - л. 179.

 

ОТВЕТНИКЪТ - директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно уведомен от преди, се представлява юрисконсулт Й., с пълномощно по делото.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед редовната процедура по призоваване на страните поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛА е молба вх.№3174/01.04.2015година от адвокат Е., с приложени решения №7853/01.08.2005година, №727/25.01.2005година и двете по адм. д. №2280/2004година на Върховен административен съд, Решение №5465/31.05.2007година по адм.д.№1343/2007година на Върховен административен съд, Решение №ІІ-263/10.11.2006година по адм.д.№1262/2005 година по описа на Бургаския окръжен съд и решение №309/11.11.2014година на директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, които са в незаверен препис.

ПОСТЪПИЛА е молба вх.№3648/20.04.2015година от процесуалния представител на жалбоподателя адвокат Е., с приложено копие от Постановление за възлагане на проверка на Районна прокуратура Бургас от 19.12.2014година.

 

АДВОКАТ Е.: Правя искане за спиране на настоящото производство по чл.229, ал.1, т.5 от ГПК, тъй като паралелно по наше искане в Районна прокуратура Бургас се води друго производство по чл.206 от НК и считаме че има пряка връзка с настоящото, тъй като е преюдициално установяването на нарушение за неизпълнение на влязло в сила съдебно решение. Заявявам, че в настоящото производство пред съда не е представена молбата с която е сезирана Районната прокуратура и която установява връзката между настоящото дело и образуваната прокурорска преписка, предвид на което моля да ми дадете срок, в който да представя доказателства в тази връзка.

В предходното съдебно заседание представих заповед за спиране на производството по изпълнението на акт за възстановяване, който е издаден от ТД на НАП Бургас. Тази заповед е въз основа на точно тази прокурорска проверка. Ние твърдим, че двата акта са изкуствено разделени, като едното производство е спряно и би следвало да спрем и другото до установяване дали е налице престъпно обстоятелство. Ние водим дела за да си спазим срока.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Не са налице основанията за спиране на производството, тъй като не са налице обстоятелства по точка 5 от чл.229 от ГПК, тъй като тя гласи, когато при разглеждане на едно гражданско дело се разкрият престъпни обстоятелства, от установяването на които зависи изходът на гражданския спор, което в случая не е налице. Още повече от служебните бележки изпратени от Районна прокуратура Бургас е посочено, че е образувана само преписка, която считам че не е приключила към момента. Считам, че няма преюдициалност, защото в настоящия случай производството е по тълкуване и изпълнение на съдебни решения и не би могло произнасянето на Районната прокуратура да има значение за произнасянето на съда.

Тази заповед за спиране на акт, която беше цитирана от адвокат Е., е отменен и не е предмет на настоящото производство. Заповедта за спиране е по АУЗД, а не по настоящия спор, който се разглежда в това производство.

Не възразявам да бъде предоставен срок на жалбоподателя да представи исканото доказателство.

 

Съдът приема, че за да се произнесе по искането за спиране по чл.229, ал.5, т.1 от ГПК следва да разполага с достатъчно данни от прокуратурата за приключилото производство съгласно писмо изх.№16314/2014година по л. 207 на делото. В този смисъл следва да се предостави възможност на адвокат Е. да представи по делото относими към искането за спиране доказателства изходящи от компетентния орган, предвид на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕДОСТАВЯ 7-дневен срок от днешното съдебно заседание на жалбоподателя да представи по делото относими към искането за спиране доказателства изходящи от компетентния орган;

ПРИЛАГА по делото представените с молба вх.№3174/01.04.2015година в незаверен препис документи.

 

По изложените съображение съдът счита, че не следва да приключва съдебното дирене, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 01.07.2015г. от 14.15 часа, за когато страните са редовно уведомени по чл.137, ал.7 от АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15.11часа.

 

 

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: