ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2015, 18.02.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на осемнадесети февруари през две хиляди и петнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

    ПРЕСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 2372 по описа за 2014 година.                  

   

На именното повикване в 14.45 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Бург ойл”АД, редовно призован, представлява се от прокурист В. П. и адвокат С.Е. ***, с пълномощно по делото - л. 179.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно призован, се представлява юрисконсулт Й., с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед редовната процедура по призоваване на страните поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на „Бург ойл”АД против Акт за прихващане и възстановяване №1408090/18.06.2014г. на главен инспектор по приходите в ТД на НАП Бургас, поправен с Решение за поправка на Акт за прихващане и възстановяване №., потвърден с решение №. на директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас.

 

На основание чл. 170, ал.1 от АПК съдът указва на страните, че административният орган, трябва да установи съществуването на фактическите основания, посочени в оспорения акт, и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

УКАЗВА на страните, че всяка страна е длъжна да установи фактите, на които основава своите искания или възражения.

 

АДВОКАТ Е.: Поддържам жалбата. По настояване на моя клиент искам да направя кратко експозе във връзка жалбата. Това е поредното дело на поредния състав. Дружеството е вкарано в един порочен кръг от 2003година и до момента проблемът е разрешаван с няколко съдебни решения, които предвид данъчно-осигурителната сметка, която не се води правилно, не се изпълняват. В тази връзка дружество е сигнализирало Прокуратурата на РБ, че някой в администрацията не изпълнява съдебни решени. Образувана е прокурорска проверка №1634/2014година по описа на Районна прокуратура-Бургас, но не можахме да се снабдим със съдебно удостоверение за днешното съдебно заседание. В момента тече предварителна проверка. Едновременно с това сме получили заповед за спиране на производство на другия акт за възстановяване, за който става дума, че са разделени изкуствено, предвид обстоятелство, че произхождат от един и същ факт. Представям тази заповед.

Предвид изложеното от мен моля да спрете производството по делото. Ако прокурорската проверка установи наличие на данни за престъпление на длъжностно лице, което не е изпълнило съдебно решение, то това ще има пряко отношение към настоящото дело. Настоящата жалба е подадена за да се предотврати влизането в сила на административния акт.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Оспорваме жалбата. Не съм съгласна да се спре настоящото производство, защото това излишно би  удължило тази продължителна процедура по възстановяване на парите на жалбоподателя, като не е ясно дали тази проверка е преюдициална към настоящия момент. Решаващият орган – ответникът, се е опитал да изчисти въпроса с тълкуване на съдебните решения до момента. Другият акт е отменен като незаконосъобразен и постановено възстановяване на сумата, като спирането на производството не е в нашите правомощия. Моля да не се спира настоящото производство, тъй като тук става въпрос за тълкуване на съдебни решения и това би улеснило и тази прокурорска проверка, която се цитира.

 

АДВОКАТ Е.: Моля да ни бъде издадено съдебно удостоверение, което да ми послужи да се снабдя с друго такова от Районна прокуратура Бургас, от което да е видно по какъв повод е образувана прокурорска преписка №1634/2014 година и с какво е свързана  проверката по нея. Исканото удостоверение е с цел да установим преюдициалност между двете производства.

Има множество съдебни решения и предходни за процесния акт, които казват сумата е възстановена и не можем да я възстановим повторно. Знаем, че има влезли в сила решения, но коя е сумата за възстановяване дали тази от съдебно решение от 2005година или от 2009 година не знаем.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Предоставям на съда по искането за издаване на съдебно удостоверение на адвокат Е..

 

Съдът по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени документи като доказателства по делото.

 

Съдът приема, че не са налице предпоставките за спиране на производството по общо съгласие на страните, тъй като е очевидно противопоставянето на ответника. От друга страна следва да се даде възможност на жалбоподателя да представи доказателства във връзка с изложените твърдения в днешното съдебно заседание, за наличие на предпоставки по чл.229, ал.1, т.4 от ГПК, във вр. 144 от АПК, §2 от ДОПК поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА издаването на съдебно удостоверение на адвокат Е., което да му послужи като представител на жалбоподателя за снабдяване с поисканата информация относно прокурорска проверка №1634/2014година по описа на Районна прокуратура-Бургас.

 

Удостоверението да се издаде след представяне на доказателство за внесена държавна такса от 5 лева по сметка на Административен съд Бургас.

АДВОКАТ Е.: Нямам други доказателствени искания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Нямам доказателствени искания.

 

За събиране на доказателства съдът

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за съдебно заседание на 29.04.2015година от 13,45часа, за която дата и час страните уведомени в съдебно заседание чрез процесуалните си представители.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  15:06часа.

 

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: