ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2016, 10.02.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на десети февруари през две хиляди и шестнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 2372 по описа за 2014 година.                  

 

На именното повикване в 13:46 часа при спазване нормата на чл. 142, ал. 1 от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК и на второ четене в се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Бург ойл”АД, редовно уведомен от преди, се явява прокуриста на дружеството Владимир Петров и адвокат С.Е. ***, с пълномощно по делото на л. 179.

 

ОТВЕТНИКЪТ - директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно уведомен от преди, се представлява юрисконсулт Й., с пълномощно по делото.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед редовната процедура по призоваване на страните поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ДОКЛАДВА:

 

С определение №2539/22.12.2015година е възобновено производството по делото, по молба вх.№10497/24.11.2015година от адвокат Е. - процесуалния представите на жалбоподателя;

 

            АДВОКАТ Е.: Запознат с докладваните днес определения.

Представям доказателства изходящи от административния орган след спиране на настоящото дело, които са свързани пряко АПВ-то, а именно АПВ от 29.01.2016година, четири заповеди за спиране на производството от 22.10.2015г., 04.02.2015г., 08.12.2015г. и от 10.09.2015година, три от които са по възстановяване на сумите, които включително и настоящия състав, с едно с определение е отменил като незаконосъобразни. Представям и 3 броя определения на Административен съд Бургас по адм.д.№№1983/2015г., 2325/2015г. и № 183/2016година за отмяна на въпросните заповеди, които са свързани с предмета на делото. Представям за послужване на съда доклад на инспектора на Министерство на финансите по отношение на казуса така да го нарека «Бург ойл». Тези доказателства представям, защото според нас цялата правна еквилибристика е недопустима, поради простата причина, че казусът от елементарен и прост се завърта през множество незаконсъобразни последващи административни актове или по скоро недопустими такива с единствената цел да се заобиколи закона и да се търси пререшване на предмета на спора, който е бил решен с влязло в сила решение № 3507/06.04.2007година по адм.д. № 10339/2006 година на Върховен административен съд, Първо отделение. Представявм ги тези документи, защото всичко, което е натворено от административния орган след това решение на ВАС е един порочен кръг, в който е вкарано дружеството единствено за пререшаване на казус по който има влязло в сила решение. Ние сме принудени и обжалваме тези последващи актове в законоустановените срокове за обжалване за да не влезнат в сила. Представените четири заповеди за спиране касаят влязло в сила решение от м.11.2014година по отношние на частта от сумата подлежаща на въстановяване. Представеният АПВ е поредния  правен опит да се откаже изпълнението на решението, което е влязло в сила и да се завъртим отново в съдебни дела за правилното им прилагане. Представям тези доказателства с цел да докажем, че всичките действия на приходната администрация след влизане в сила на решение №3507/2007година на ВАС са водени не от гледна точка законосъобразността и прилагането на закона, а за «мотане» на процеса и пререшаването му от съдилищата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Считам, представените доказателства за изцяло неотносими към предмета на спора. Няма да соча други доказателства. Считаме, че НАП и органа  по приходите са установили,  че сумата не се дължи на лицето и затова са действията, защото считат, че тази сума не се дължи по счетоводни сметки и по много други стари ревизиони актове. Спорът за тази сума е относен до съда и не е правен опит да се разрши той по друг начин, тъй като е отнесен до съда. В решението на органа по приходите, с което потвърждава спорния АПВ, с което се откзава сумата, сме изложили подробни мотиви, че на база на съдебни решения сумата не следва да се възстановява.

 

АДВОКАТ Е.: Органът по приходите не е този който следва да тълкува волята на съда, а да я прилага и при наличието на влязло в сила решение предвид общия конституционен принцип в чл.4 от Конституцията на Р. България не следва да я тълкува, а да изпълнява. Съдът многократно е  постановил възстановяване на тази сума, след евентуално приложение на чл.128 и чл.129 от ДОПК и административния орган е следвало да се ограничи в рамките на съдебното решение, а не да действа при оперативна самостоятелност. Органът по приходите изразява мнение, едва ли не че съдът по някакъв начин се е обръкал като е определил сумата за възстановяване, но дори хипотетично да се е объркал съда, административният орган не следва да действа в оперативна самостоятелност. Няма да сочим други доказателства.

 

   Съдът счита, че следва да се приемат представените в днешното съдебно заседание доказателствата от адвокат Е., като по тяхната относимост съдът ще се произнесе с крайния си съдебен акт. Така мотивиран и по доказателствата съдът,

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените в днешното съдебно заседание документи от адвокат Е., като писмени доказателства по делото.

 

  ПРОКУРИСТ ПЕТРОВ и адвокат Е.: Няма да сочим други доказателства.

 

  ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Няма да соча други доказателства.

 

СЪДЪТ счита делото за изяснено и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА ход на делото по същество:

 

АДВОКАТ Е.: Уважаеми административен съдия считам, че обжалвания АПВ издаден на основание чл.129 от ДОПК е незаконосъобразен. Налице са поредица от действия от страна на ответника, с които е отказано да се възстанови на правоимащото лице сумата от 118 089 лева, като част от тази сума е и сумата от 63 623.24лева предмет на отказаната в оспорения АПВ. Налице е неизпълнение от страна на самия орган по приходите на съдебен акт, който е влязъл в сила,  притежаващ изпълнителна сила и подлежащ на изпълнение  и който съдебен акт е длъжен да изпълни. Видно от доказателства по делото, включително и множеството съдебни решения и от тези представени днес не е налице бездействие от страна на жалбоподателя по отношение на претендираната сума по решение № 3507/06.04.2007година на Върховния административен съд. Твърдя, че органът по приходите неправомерно прилага нормата на чл.128 и чл.129 от ДОПК и следва да предприеме действия по изпълнението на решението, а не да разсъждава кой, кога и по какъв повод и как е осчетоводил дадено  задължение.  Следва прякото действие на съдебното решение на Върховния административен съд да намери приложение по последващите административни актове които са незаконосъобразни, издадени при вече решен веднъж казус. Воденето на съдебни дела е единствено коректив на действията на приходната администрация и съдът със своите съдебни актове следва да ги задължава да спазват законите на страната. Ние считаме, че всички съдебни решения издадени след цитираното решение от 2007година, едва ли не трябва да се считат за недопустими и действията на органа по приходите също, защото органът по приходите с издаване на незаконосъобразни актове отказва изпълнението на това съдебно решение и вкарва всеки съдебен състав в заблуда да се пререшава вече един  път решен спор. Нашата молба да е да постановите своето решение като се съобразите с правните доводи и съображения изложени в жалбата и днес, и отмените обжалвания АПВ, на първо място като недопустим, тъй като той не кореспондира с влязлото в сила съдебно решение от 2007година и други решения. На второ място да върнете преписката на органа по приходите - ТД на НАП с  изрични указания посочени в мотивите на съдебния акт, че сумата определена  за възстановяване 118 089 лева е била определена по силата на съдебно решение,  което е влязло в сила и подлежи на изпълнение и органът по приходите трябва да съблюдава тези решения, а не да умуват. Ако отхвърлите нашата жалба като недопустима, ще се получи една правна празнота между влезлия в сила съдебен акт от 2007година и ще дадете пространство на органа по приходите да издава нови незаконосъобразни административни актове. Относно решението от 2014година, независимо че сумата не е възстановена, то съдът не може да пререшава вече решен въпрос от 2007 година и това отхвърляне на жалбата дава тези крила на приходните администрация, че не са уважени исковете в мотивите на Върховен административен съд и продължават да издават актове. Моля за срок за представяне на писмено становище. Претендираме разноски, за което представям списък с направените разноски.

Моля съобщенията по делото бъдат изпращани на адреса посочен в пълномощното приложено по делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Уважаеми административен съдия, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Липсва всякакъв спор, че това съдебно решение на ВАС трябва да се изпълнява и именно в тази връзка решението на вишестоящия административен орган е постановил с решение № 5072/14 година, че сумата 63 623.24лева не следва да бъде възстановена на лицето. Също така правно несериозно е да се каже, че всички съдебни решения постановени след решението от 2007година са недопустими. Моля за срок за писмени бележки. Моля да ми бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение в размер на 2439 лева. Правя възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение на адвоката на жалбоподателя, тъй като казуса не е с  фактическа и правна сложност и не са извършени множество действия и моля да се съобразите с Наредбата и бъде присъден минимум, който споменах за мен.

 

АДВОКАТ Е.:  Не съм си позволявал да кажа, че съдебните решения са  недопустими, казах че административните актове са такива, като последващото обжалване е правено от наша страна единствено и само да не влязат те в сила. Относно възражението за адвокатския хонорар, то казусът е с изключителна правна и фактическа сложност, голям обем от цифри, даже ще си позволя да цитирам едно вещо лице, което каза че това е „цифрово торнадо” и е създадено именно от приходната администрация за да се пререшава казуса.

 

СЪДЪТ на основание чл. 149, ал. 3 от ГПК във връзка с чл.144 от АПК, предоставя на страните срок за представяне на писмени защити по съществото на спора до приключване на работния ден на   15.02.2016година.

 

СЪДЪТ обявява устните състезания за приключили и ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14:08часа.

 

             СЕКРЕТАР:                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: