ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2014, 26.02.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На двадесет и шести февруари             две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАД.

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия РаД.

Административно дело номер 2372 по описа за 2012 година

 

На именното повикване в 11:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА С.Г.Ч., редовно призована, не се явява, не изпраща представител.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, редовно призован, се явява юрисконсулт Д., редовно упълномощена.

 

ПОСТЪПИЛА е молба с вх. № 1508/25.02.2014 г. от процесуалния представител на жалбоподателката, с която не възразява да бъде даден ход на делото, взема становище по доказателствата, като счита, че са събрани всички възможни доказателства и изразява мнение по същество на спора. С молбата се представя списък на разноски и се иска присъждането им.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Постъпило е становище вх. № 582/27.01.2014 г. от С.Н.Н. – експерт-криминалист в сектор БНТЛ при ОД на МВР, с което заявява невъзможност да бъде изготвена поисканата и допусната в съдебно заседание, проведено на 26.02.2013 г., техническа експертиза.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Отказваме се от искането за назначаване на експертизата поради, невъзможност да бъде изготвена такава. Други доказателства няма да сочим.

 

СЪДЪТ, като взе предвид постъпилото становището по делото от С.Н.Н. – експерт-криминалист в сектор БНТЛ при ОД на МВР, и предвид липсата на други доказателствени искания на страните, намира че следва да отмени определение, постановено на 04.12.2013 г., с което е допуснато извършване на техническа експертиза, да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания, поради това

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ определение, постановено на 04.12.2013 г., с което е допуснато извършване на техническа експертиза.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Уважаема госпожо председател, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана и потвърдите обжалвания ревизионен акт.

Моля да ми дадете възможност за писмено становище.

Претендирам юрисконсултско възнаграждение.

 

СЪДЪТ предоставя възможност на страните в 14-дневен срок от днес да изложат в писмен вид допълнителни аргументи в подкрепа на застъпената от тях позиция по спора и обяви, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:33 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                       СЪДИЯ: