ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 24.06.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На двадесет и четвърти юни                      две хиляди и тринадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 2372 по описа за 2012 година

 

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.Г.Ч., редовно уведомена, се явява лично. Същата се представлява от адвокат П., надлежно упълномощен с приложено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Д., надлежно упълномощена с приложено по делото пълномощно.

 

Явява се вещото лице С.А..

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА постъпилото в срока по ГПК за днешно съдебно заседание заключение на допуснатата по делото съдебно-счетоводна експертиза.

 

СТРАНИТЕ: Няма пречки за изслушване заключението на вещото лице.

 

СЪДЪТ пристъпва към разпит на вещото лице и снемане самоличността му, както следва:

 

С.В.А. – 49 години, българска гражданка, неосъждана, с висше образование, без родство със страните. Предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещава да даде безпристрастно и компетентно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

АДВОКАТ П.: В експертизата на стр. 2 сте казали, че не разполагате с информация за цените на автошколите, а на стр. 3 сте записали, че след проучване на пазара, експертизата установи цени на различни автошколи в гр. Нова Загора. Кое от двете е вярно и кои са автошколите, от които сте използвали цени за изготвяне на експертизата?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Първо искам да уточня, че в изречението, което не прочетохте до край на стр. 2 е записано, че експертизата не разполага с информация за цените, на които автошколите са фактурирали – трети абзац отдолу нагоре, последно изречение. Исках да кажа, че не разполагам с цени, които по някакъв начин да са документирани, тъй като на територията на гр. Нова Загора по моя информация през този период са работили седем автошколи, за които аз нямам информация на какви цени са фактурирали. Онова, което съм дала като заключение за цените на курсовете, е единствено и само по информация, която съм почерпила от различни обяви в Интернет. Успях да разговарям с няколко лица, които са карали курсове в някои от школите в гр. Нова Загора, и затова диапазонът на цените, които съм дала, е много голям. Пак казвам липсва информация за документирани цени.

АДВОКАТ П.: А тези цени, които сте ползвали от Интернет, за коя година се отнасят и къде ги има, в кои сайтове?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Отнасят се за периода 2008-2009 година. Това е за процесния период.

АДВОКАТ П.: Бихте ли посочили на коя от автошколите я има обява в Интернет за този период?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Сега в момента не мога да посоча нищо, защото аз съм си отделила два дни, за да ровя в Интернет, като съм задавала различни ключови думи и са ми излизали различни сайтове, различни откъслечни обяви. Не мога да кажа точно.

АДВОКАТ П.: Искали ли сте информация от някои от автошколите, която е работила в гр. Нова Загора?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Не, не съм искала такава информация.

АДВОКАТ П.: Как определихте пазарната цена?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Както обясних преди малко.

АДВОКАТ П.: По отговора на втори въпрос, как определихте и кои данни сте ползвали колко курсисти моята доверителка е обучила на пълно обучение и колко на допълнително обучение?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: В броя на курсистите няма разлика между изготвеното заключение и посочения такъв в ревизионния акт. Приела съм, че броят на курсистите е толкова, колкото е посочен в ревизионния акт, респ. в ревизионния доклад.

АДВОКАТ П.: Тоест не сте използвали първичните документи, които се съдържат в делото, които сочат колко и кога са минали такова обучение?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Аз нямам такъв въпрос да изследвам броя на курсистите.

АДВОКАТ П.: Как определихте сумата, която е заплатена за такива допълнителни обучения и откъде я взехте?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Също съм приела, че сумата, която е посочена в ревизионния доклад, е тази, която е платена в действителност. Искам да направя уточнение – сумата, която е платена за допълнително обучение на курсистите, така, както е посочена в ревизионния доклад, е установена като сума платена по банков път. Тази сума не е претърпяла корекция в заключението доколкото във въпроса не се съдържа някакво твърдение или нещо, което да ме наведе на мисълта, че не сте съгласни с тези суми.

АДВОКАТ П.: Как точно сте уточнили комплексната цена по категории за обучението на курсистите, как я получихте, която е на стр.3 и 4 в началото, по отделните категории „В”, „С”, „D”, „С+Е” и „М”?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Пак се връщаме на въпроса в началото. Аз обясних защо и как съм приела. Това са средни стойности на предлаганите услуги по категории.

АДВОКАТ П.: Нямам други въпроси към вещото лице.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Нямам въпроси към вещото лице. Ще коментирам експертизата по съществото на спора.

АДВОКАТ П.: Оспорвам експертизата, тъй като, както заяви вещото лице, то е дало заключението си въз основа на обяви в Интернет, като същото заяви, че не е поискало от нито една от автошколите, които са оперирали в гр. Нова Загора, информация относно цената. Считам, че по този начин не могат да бъдат определяни никакви цени, камо ли пазарни, тъй като въпросът е много ясен – каква е пазарната цена в определените години в определен район. Тя не се определя в обяви в Интернет. Също така считам, че на втория въпрос в експертизата вещото лице не е отговорило точно на зададения въпрос, тъй като той е че съобразно получените цени трябва да бъдат изчислени останалите цени, като това трябва да бъде направено и за курсистите, които са минали на обучение, докато аз виждам, че вещото лице е използвало наготово само акта, който е съставил административният орган и който ние сме оспорили, но към този акт ние сме представили многократно и подробно информация, относно както сключените договори, така и начина на заплащане и броя на курсистите каква част са на пълен, на допълнителен курс на обучение, а каква част от тях се е явявала само на теоретичен изпит. По този повод считам, че експертизата не е отговорила на поставените въпроси и ще Ви моля да бъде назначена нова такава, която да отговори на поставените въпроси, а именно каква е пазарната цена на извършваните обучения в районна на гр. Нова Загора от автошколите – 7 на брой, както каза вещото лице, т. е. то да извърши наистина на място проучване и да установи каква е цената и тогава да отговори на поставените въпроси.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: По повод на Вашето изявление, аз разговарях по телефона с жалбоподателя и с Вас, за да поискам съдействие, защото, както се сещате никоя автошкола няма да ми даде информация за действителните цени. Съдействие нямаше от Ваша страна и някак некоректно звучи всичко, което казахте?

 

СЪДЪТ, по доказателствата намира, че следва да приеме заключението на съдебно-счетоводната експертиза, което е изготвено въз основа на първоначално поставените му въпроси в пълнота, в които въпроси не се съдържат днес посочените от процесуалния представител на жалбоподателя нови уточнения към тях. В този смисъл възраженията му за неприемане на заключението и за изготвяне на ново такова от вещото лице съдът намира за неоснователно. УКАЗВА на жалбоподателя, че за него съществува процесуална възможност да постави допълнителни въпроси към експертиза или да поиска тройна такава при положение, че не е съгласен с единичното заключение на вещото лице.

Воден от горното, по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице при възнаграждение в размер на 500 лева, платими от внесения от жалбоподателя предварителен депозит за изготвянето му.

 

АДВОКАТ П.: Във връзка с Вашето изявление, моля да назначите тройна съдебно-счетоводна експертиза, която да отговори на поставените вече въпроси, както и на допълнителни такива, които ще Ви моля да ми дадете възможност да формулирам допълнително в допълнителна молба.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: По искането за назначаване на тройна съдебно-счетоводна експертиза, предоставям на съда.

По отношение на допълнителните въпроси, считам, че не следва тройна експертиза да отговаря на тях. Би следвало да се назначи единична, която да отговори на тези допълнителни въпроси, след което да се назначи тройна, ако е необходимо.

 

СЪДЪТ намира, че следва да уважи доказателственото искане на жалбоподателя за допускане на тройна съдебна счетоводно-оценъчна експертиза по делото за доказване на твърдяните от него факти и обстоятелства.

Воден от горното

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА извършването на тройна съдебна счетоводно- оценъчна експертиза по делото, която да даде отговор на поставените към единичната съдебно-счетоводна експертиза въпроси от жалбоподателя и допълнително поставените от него в нарочна молба, която да се представи по делото в тридневен срок, считано от днес.

ОПРЕДЕЛЯ за вещи лица М.Л. и С.А.. Третото вещо лице ще бъде определено в закрито заседание.

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит за изготвянето и в размер на 750 лева, вносими от жалбоподателя в 3-дневен срок, считано от днес, по сметка на Административен съд Бургас. В същия срок да се представи по делото документ за внесения депозит.

 

АДВОКАТ П.: Водим допуснатите до разпит свидетели, с изключение на двама: К.П., който е болен, за което представям болничен лист, и Д.М., която работи в „Марица изток 2” и е изпратена в командировка в гр. София.

В залата бяха въведени свидетелите, на които се сне самоличността, както следва:

П.Й.П. – роден на *** г., български гражданин, неосъждан, без дела и родство със страните;

Т.С.С. – родена на *** г., българска гражданка, неосъждана, без дела и родство със страните;

С.Б.С. – роден на *** г., български гражданин, неосъждан, без дела и родство със страните;

С.Т.С. – роден на *** г., български гражданин, неосъждан, без дела и родство със страните;

Й.Д.Й. – роден на *** г., български гражданин, неосъждан, без дела и родство със страните;

Свидетелите предупредени за наказателната отговорност по чл. 290 от НК за лъжесвидетелстване. Обещават да кажат истината.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на свидетелката Т.С.С.. Останалите четирима свидетели бяха отведени от залата.

АДВОКАТ П.: Давали ли сте в заем на С. средства през 2007 година?

СВИДЕТЕЛКАТА С.: Да.

АДВОКАТ П.: А тя после върна ли Ви ги?

СВИДЕТЕЛКАТА С.: Да.

АДВОКАТ П.: Спомняте ли си колко беше сумата?

СВИДЕТЕЛКАТА С.: Спомням си. Сумата беше 1 000 лева.

АДВОКАТ П.: Нямам други въпроси към свидетелката С..

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Искам да Ви попитам когато давахте парите през 2007 година някакви документи подписахте ли?

СВИДЕТЕЛКАТА С.: Да.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Какви?

СВИДЕТЕЛКАТА С.: Някакво споразумение подписахме със С..

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Друг човек присъстваше ли когато Вие давахте парите в заем?

СВИДЕТЕЛКАТА С.: Не.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Кога ги дадохте горе-долу? Спомняте ли си кое наложи даването на парите?

СВИДЕТЕЛКАТА С.: За някаква работа, не знам точно.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Вие работихте ли през тази година?

СВИДЕТЕЛКАТА С.: Аз не работя, земеделски производител съм от доста години, някъде от 2006 година. 2007 година, септември и дадох парите когато ми дадоха пари за зърно.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Какви доходи имате?

СВИДЕТЕЛКАТА С.: Всяка година и всеки месец е различно

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Декларирали сте ги, предполагам?

СВИДЕТЕЛКАТА С.: Да.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Някакви други пари да сте давали на заем?

СВИДЕТЕЛКАТА С.: Не, само на С..

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Някакви лихви уговаряхте ли и някакъв срок.

СВИДЕТЕЛКАТА С.: Срокът беше за пет години, без лихви.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Може ли съдът да предяви оригинала на разписката, за да се потвърди, че именно този документ от 2007 година е подписан от това лице.

 

Съдът ПРЕДЯВЯВА на свидетелката С. разписка, находяща се на л. 223 от материалите по делото.

СВИДЕТЕЛКАТА С.: Да, подписът, положен на разписката за „Предал сумата”, е мой и това се случи септември месец 2007 година.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Нямам други въпроси към свидетелката С..

Поради изчерпване на въпросите съдът ОСВОБОДИ свидетелката С. и тя напусна залата.

В залата бе ВЪВЕДЕН свидетелят П.Й.П..

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на свидетеля П..

АДВОКАТ П.: Давали ли сте на С. в заем пари? Кога? Тя върна ли Ви ги?

СВИДЕТЕЛЯТ П.: Давал съм прали в заем на С. през 2007 година в размер на 3 000 лева и мисля, че не е престъпление да вършиш услуги.

АДВОКАТ П.: Тя върна ли ги?

СВИДЕТЕЛЯТ П.: Върна ги миналата година есента.

АДВОКАТ П.: Подписахте ли помежду си някакви документи за това, че давате пари?

СВИДЕТЕЛЯТ П.: Аз и имах доверие. Не се сещам дали сме подписали разписка, но парите ми ги върна.

АДВОКАТ П.: Нямам други въпроси към свидетеля П..

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Къде работихте през 2007 година?

СВИДЕТЕЛЯТ П.: Все на едно и също място работя, карам маршрутка.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Тези пари, които сте дали, от трудови доходи ли са или от другаде?

СВИДЕТЕЛЯТ П.: Бях си продал един апартамент и затова имах пари, дали не беше 2005-2006 година, стара работа. Имах в момента под ръка пари.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Тези пари от банкова сметки ли ги изтеглите или ги имахте на ръка?

СВИДЕТЕЛЯТ П.: Не, така съм ги предал на ръка на С..

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Моля съдът да предяви разписката от 2007 година, за да отговори лицето кога е разписало такава разписка и дали това е неговият подпис.

Съдът ПРЕДЯВЯВА на свидетеля П. разписка, находяща се на л.222 от материалите по делото.

СВИДЕТЕЛЯТ П.: Подписът е мой. Подписал съм разписката на датата, която е посочена в нея. Щом в разписката пише тази дата, значи тогава е било.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Нямам други въпроси към свидетеля П..

Поради изчерпване на въпросите, съдът ОСВОБОДИ свидетеля П.  и той напусна залата.

В залата бе ВЪВЕДЕН свидетелят Й.Д.Й..

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на свидетеля Й..

АДВОКАТ П.: Давали ли сте на С. в заем пари? Кога? Ако сте давали, върна ли Ви ги?

СВИДЕТЕЛЯТ Й.: Да, давал съм пари на С. към 2007 г., 1500 лева.

АДВОКАТ П.: Някакъв документ подписахте ли помежду си?

СВИДЕТЕЛЯТ Й.: Да, бележка някаква.

АДВОКАТ П.: Тя върна ли Ви сумата?

СВИДЕТЕЛЯТ Й.:Да.

АДВОКАТ П.: Нямам други въпроси към свидетеля Й..

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: През 2007 година какви доходи имахте и откъде?

СВИДЕТЕЛЯТ Й.: Аз не мога да помня, защото винаги съм бил на работа. Шофьор съм. Заплатата ми е различна, не мога да се сетя през 2007 година каква е била?

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Семеен ли сте?

СВИДЕТЕЛЯТ Й.: Да, семеен съм.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Как дадохте тези пари – във Вас ли бяха, от банка ли ги изтеглихте?

СВИДЕТЕЛЯТ Й.: Да, в нас бяха и сега имам 1 500 лева. Парите ги дадох на ръка.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Моля съдът да предяви разписката за даване парите в заем и да отговори лицето кога е разписало този документ и дали въобще е разписвало този документ.

Съдът ПРЕДЯВЯВА на свидетеля Й. разписка, находяща се на л.233 от материалите по делото.

СВИДЕТЕЛЯТ Й.: Подписът на „Предал сумата” е моят подпис.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Кога подписахте тази разписка?

СВИДЕТЕЛЯТ Й.: Когато ми върнаха парите. Щом е написано 2007 година, значи ще е тогава. Не мога да се сетя точно кога дадох парите. Тази разписка съм я разписал през 2007 година – каквото пише в нея.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Нямам други въпроси към свидетеля Й..

Поради изчерпване на въпросите съдът ОСВОБОДИ свидетеля Й. и той напусна залата.

В залата бе ВЪВЕДЕН свидетелят С.Б.С..

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на свидетеля С..

АДВОКАТ П.: Давали ли сте пари в заем на С.? Кога? Спомняте ли си каква сума?

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Давал съм пари в заем на С. преди пет-шест години.

АДВОКАТ П.: Подписахте ли някакъв документ?

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Да.

АДВОКАТ П.: Върнаха ли Ви сумата?

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Да.

АДВОКАТ П.: Нямам други въпроси.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Тази сума някакво Ваше спестяване ли е била?

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Сумата беше 1 300 лева, ако не се лъжа. То това са джобни пари, дето викат хората.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Къде работихте по това време и какъв доход имахте?

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Не знам какво съм работил тогава. По принцип се занимавам с транспорт, имам автобуси.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Парите в брой ли ги дадохте?

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Да. Работил съм като инструктор и работя все още в тяхната фирма. Имал съм автобуси.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Значи сега работите като инструктор в нейната фирма?

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Между другото, понеже дейността ми е друга, това е между другото.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Моля съдът да предяви разписката за даване на сумата на свидетеля С..

Съдът ПРЕДЯВЯВА на свидетеля С. разписка, находяща се на л.234 от материалите по делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Това Вашият подпис ли е и кога го разписахте този документ?

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Да мой е подписът. Разписал съм разписката сигурно на датата, посочена в разписката – 2007 година.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Нямам други въпроси към свидетеля С..

Поради изчерпване на въпросите съдът ОСВОБОДИ свидетеля С. и той напусна залата.

В залата бе ВЪВЕДЕН свидетелят С.Т.С..

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на свидетеля С..

АДВОКАТ П.: Давали ли сте в заем пари на С.? Кога? Върнала ли ги е до този момент?

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Давах и, да. Това се случи 2007 година.

АДВОКАТ П.: Подписахте ли някакви документи?

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Да, подписахме.

Миналата година ми ги върна. Така се бяхме разбрали.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: През 2007 година къде работихте и какви доходи имахте?

СВИДЕТЕЛЯТ С.: През 2007 г. работих в ОЗК „Съгласие”, с. Загорци. Това е земеделска кооперация. Работя там като механизатор.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Доходите Ви месечно какви са?

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Нямам някакви спомени точно колко са били, но предполагам че 500,600, 700 лева съм взимал на месец.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: А тези пари от спестявания ли са?

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Обработвам земя и м. август съм ги дал тези пари след като съм продал зърно.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Имате ли семейство?

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Да, имам жена и три деца.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Моля съдът да предяви на свидетеля С. разписката за даване на сумата.

Съдът ПРЕДЯВЯВА на свидетеля С. разписка, находяща се на л.229 от материалите по делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Това Вашият подпис ли е?

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Подписът на „Предал сумата” е моят.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Кога разписахте този документи?

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Разписката съм разписал сигурно когато съм дал парите.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Нямам повече въпроси.

Поради изчерпване на въпросите съдът ОСВОБОДИ свидетеля С. и той напусна залата.

 

АДВОКАТ П.: Нямам други доказателствени искания.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Моля да ми дадете възможност за допълнителни  доказателствени искания.

 

СЪДЪТ, с оглед заявеното от страните и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства по делото за следващо съдебно заседание.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 07.10.2013 година от 13:30 часа, за която дата и час страните – редовно уведомени от днешно съдебно заседание

Вещите лица да се уведомят за насроченото съдебно заседание и за изготвяне на заключението и представяне в срока по ГПК след представяне по делото на документ за внесения предварителен депозит за изготвяне на експертизата.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:22 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           СЪДИЯ: