ПРОТОКОЛ

       

Година 2015,29.04.                                                                      град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ПЪРВИ административен състав

На двадесет и девети април                          две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: М.В.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 2371 по описа за 2014 година.

На именното повикване в 14.10 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В. З. Ж., редовно уведомен, не се явява. За него – адвокат М., с представено пълномощно, находящо се на лист 130

 

За ОТВЕТНИКА - Кмет на ОБЩИНА ПОМОРИЕ, редовно уведомен, представител не се явява.

Съдът докладва постъпила по делото молба от адвокат А., в която се изразява становище по съществото на спора.

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ инж.Т.Д.Ч., която е депозирала заключението си в законоустановения срок.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

АДВОКАТ М. – Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОПУСКА до разпит вещото лице, на което снема самоличността, както следва:

Т.Д.Ч., 67г., семейна, български гражданин, неосъждана, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК, обеща да даде безпристрастно заключение.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ч.: Депозирала съм заключение, което поддържам.

ВЪПРОС на АДВОКАТ М. – Вещото лице много съвестно си е свършило работата. Искам само да попитам това допълващо застрояване ли е?.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ч. Не е допълващо застрояване, но там има една особеност в случая, която съм загатнала, за този имот пречи единствено липсата на разстоянието от 3м. На страничната регулационна линия има изградено допълващо застрояване, което не знам дали е законно, и има логика, те също да могат да се долепят до калкана, те са отдръпнати на 1.5м. от този калкан и не пречат на съседната сграда. Имат обособено право на ползване на горното място и тази пристройка е в тяхното място, мястото, което ползват.

Колкото собственика има, толкова и огради имат за ползване на празното дворно място пред входа те са го оградили, така че мястото пред тоалетната и пред остъкляването е с право на ползване на жалбоподателя. Тази постройка не пречи, но няма строителни книжа и имота е съсобстсвен, това е.

ВЪПРОС на АДВОКАТ М. Нямам повече въпроси към вещото лице.

Имам молба от името на моите доверители, да зададем допълнителен въпрос на същото вещото лице, което да отговори на въпрос във връзка с приложението на Наредба № 4/2009г., в която се урежда въпроса за хората с увреждания. Представям и молба с конкретния въпрос.

 

Съдът намира искането на адвокат М. за допускане на допълнителен въпрос към вещото лице по съдебно-техническата експертиза, формулиран в нарочна молба представена в днешното съдебно заседание  като неотносимо към спора, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ без уважение искането за допускане на допълнителен въпрос към съдебно-техническата експертиза.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице Ч., на което определя възнаграждение в размер на 200лв., платим от внесения депозит.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането им.

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ М. – От името на доверителя ми, моля да уважите жалбата, на основанията на всички други аргументи, изложени в нея и да отмените процесната заповед.

Моля да имате предвид и това, че в случая, когато Общината е обследвала този въпрос, тя не е изследвала всички въпроси. Изследвала е техническите, но не е изследвала социалните и медицинските аспекти на проблема. През това време, 2014 г. са в действие разпоредбите на ЗУТ, наредба №5, в действие са и Наредба № 6, който урежда въпросите за хората с увреждания, както и в Наредба № 4. Искам да допълня и това, въвежда се въпроса и за реконструиране на една сграда за хората с увреждания. Това ми дава основанията, че общината не се е задълбочила в тези проблеми.

Ще представя писмени бележки в определен ми от съда срок.

 

 

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна и обявява на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.20 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: