ПРОТОКОЛ

       

Година 2015,25.02.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На двадесет и пети февруари                       две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 2371 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 14.00 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.З.Ж., редовно уведомен, не се явява; за него се явява адв.М., която представя пълномощно.

 

Кметът на ОБЩИНА ПОМОРИЕ, редовно уведомен, се представлява от адв.А., която представя пълномощно.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и направят доказателствени искания.

 

Адв.М.: Поддържам подадената от моя доверител жалба. Моля да приемете приложените към жалбата доказателства, които подкрепят твърдението ни за незаконосъобразност на обжалваната заповед, която нарушава основни текстове от Конституцията на Република България Конвенцията за правата на хората с увреждания и Закона за интеграция на хората с увреждания, защото той е защитен от тези закони, задължителни за България.

Представям и моля да приемете като доказателство по делото социална оценка за моя доверител; приемо-предавателен протокол, от който е видно, че доверителят ми е получил инвалидна количка, с която да се придвижва; удостоверение, че доверителят ми получава пенсия за инвалидност.

Ако съдът прецени за необходимо, моля да се призове упълномощен представител на Дирекция „Социално подпомагане”, за да даде информация за действителното състояние на жалбоподателя и може ли той в момента да се придвижва сам.

 

Адв.А.: Оспорвам жалбата. Процесният административен акт не страда от пороците визирани в жалбата и посочените основания са несъотносими. Предмет на административния акт е незаконен строеж и следва да се съблюдават съответно налице  ли са строителни  книжа, има ли съгласие на останалите съсобственици и т.н.

Моля да не бъдат приети като доказателство по делото представените три броя писмени документа днешно съдебно заседание, тъй като са несъотносими към делото.

В крайна сметка, на нас специално не ни е ясно оспорва ли се фактът, че е извършено строителство без строителни книжа. Посочени са съвсем други основания, че това строителство е извършено от инвалид и че той е защитен.

 

Адв.М.: Ние считаме, че комисията, която е съставила констативния акт е проучвала случая не само от техническа гледна точка от позицията на ЗУТ, но тя не се е запознала със медицинските параметри. В случая имаме един текст по ЗУТ за търпимост, а този обект е построен от 1987г. Твърдя, че обектът е търпим и оспорвам тяхната констатация.

Адв.А.: Оспорва ли се, че обектът е без строителни книжа?

Адв.М.: Тогава той е бил без строителни книжа, но е търпим.

 

Адв.А.: Моля да бъде допусната съдебно-техническа експертиза, която да установи строежът извършен ли е със строителни книжа, допустим ли е по правилата и нормативите, действащи към момента на извършване на строежа по ЗТСУ и Правилника за приложението, както същият извършен ли е без съгласието на останалите съсобственици на имота. Т.е., има ли депозирани декларации за съгласие от съсобствениците на имота.  Накратко, дали строежът е търпим съобразно разпоредбите на ЗУТ.

 

Адв.М.: Държа в днешно съдебно заседание да се запише:

Какво представлява пристройката:

Това е един санитарен възел с размери 1,35/2,00м, а другото помещение е предверие към лятна кухня, което се използва за вход към санитарния възел с ширина 1,25м и дължина 2,80м. за доверителя ми тези помещения са жизнено необходими, тъй като той се придвижва само с инвалидна количка и с придружител и не може да се изкачва до сервизните помещения на първия жилищен етаж.

Представям подробно становище.

 

Адв.А.: Представям решение на Административен съд-гр.Бургас, което е постановено по административно дело № 2122/2014г., отнася се за същия парцел, където е извършено това незаконно строителство, има и извършено незаконно строителство и от другия съсобственик, за който има също такава заповед за събаряне.

 

 

 

Съдът, след като КОНСТАТИРА, че правно основание за издаване на процесната заповед е чл.225 и 225а от ЗУТ, в който случай според трайно установената практика на ВАС, страни по делото са административният орган издал оспорваната заповед и адресатът на този акт (извършителят на строежа), намира че Дирекция „Социално подпомагане” не следва да участва като заинтересована страна в производството, поради което

 О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ без уважение искането на адв.М. за конституиране на Дирекция „Социално подпомагане” като заинтересована страна в производството по делото.

 

         Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок, считано от днес.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с жалбата и с административната преписка писмени доказателства.

 

НЕ ПРИЕМА представените в днешно съдебно заседание писмени доказателства, представляващи заверено копие от социална оценка по молба с вх. № П-245/25.05.2010г.; приемо-предавателен протокол № П-134/27.07.2012г. и удостоверение с изх. № УДП-227/17.02.2015г., тъй като  намира същите за неотносими към предмета на спора.

 

ДОПУСКА извършване на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която да отговори на въпросите формулирани от адв.А. в днешно съдебно заседание. 

Експертизата да се извърши от вещото лице инж.Т.Ч. при депозит в размер на 200 лева, вносим от ответната страна в 7-дневен срок, считано от днес.

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на жалбоподателя да постави допълнителни задачи към експертизата с нарочна молба, която да представи с препис за ответната страна в 3-дневен срок, считано от днес.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 29.04.2015г. от 14.10 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени.

Да се уведоми вещото лице след внасяне на депозита.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.10 часа.

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: