ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 29.09.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и девети септември             две хиляди и петнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 2370 по описа за 2014 година

На именното повикване в 13:40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.З.Ж., редовно призован, не се явява. За него се явява адв. М., с представено по делото пълномощно. 

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ - Кмет на Община Поморие, редовно призован, представлява се от адв. Б., с представено по делото пълномощно.

В залата се явява вещото лице С.И..

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, с оглед становището на страните и предвид липсата на процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

         По делото е постъпило заключение по допуснатата от съда съдебно-техническа експертиза, като заключението е депозирано на 18.09.2015 г. – т.е., в законоустановения по чл. 199 от ГПК 7-дневен срок.

 

         СТРАНИТЕ: Да се изслуша вещото лице.

 

         С оглед становището на страните, съдът ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице, на което СНЕМА самоличност както следва:

 

         С.Ж.И. – ** години, българин, български гражданин, неосъждан, без дела и родство със страните, предупреден за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

 

         Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ И.: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

         АДВ. М.: Вещото лице е отговорило на всички въпроси, които съм поставила. С отговора на последния въпрос искам да уточни дали той е отговорил на въпрос № 1.2?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да, отговорът на въпрос № 1.6 следва да се счита и като отговор на въпрос № 1.2.

            АДВ. М.: Нямам повече въпроси.

 

         АДВ. Б.: Нямам въпроси към вещото лице. Искам да уточня, че въпрос 1.6 е правен по своята същност така, както е поставен, поради което е наличие на търпимост на процесния строеж.

 

         С оглед изчерпване на въпросите към вещото лице и с оглед представеното заключение, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

`           ПРИЕМА заключението на вещото лице С.Ж.И., на което ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 349.60 лв., 250 лв. от които платими от внесения депозит.

         ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя, в 7-дневен срок считано от днес да внесе по сметка на Административен съд – Бургас сумата от 99.60 лв. представляващи доплащане по допуснатата и приета от съда съдебно-техническа експертиза. Ако указаното не бъде изпълнено в указания срок, в полза на вещото лице следва да бъде издаден изпълнителен лист.

 

         АДВ. М.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

         АДВ. Б.: Няма да соча нови доказателства. Моля да се приключи събирането на доказателствата.

 

         С оглед становищата на страните и поради изчерпване на доказателствените искания, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

            ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА думата по същество:

         АДВ. М.: От името на доверителя ми, моля да уважите жалбата, като постановите решение, с което да отмените Заповед № РД-16 -1071/30.10.2014 г. на кмета на Община Поморие като необоснована и недоказана. От събраните по делото доказателства и от заключението на вещото лице се потвърждава това наше становище. Първо, обжалваната заповед е издадена в изпълнение на Констативен акт № 22/11.09.2014 г. Основният мотив в него е за това, че в процесния строеж е извършено вътрешно преустройство, което засяга конструкцията на сградата, а според заключението на вещото лице това твърдение се опровергава и отпада. Другият мотив е, че процесът е изпълнен без строителни книжа, без строителни разрешения. Аз подробно съм описала, че попадаме в обсега на чл. 147, ал. 1, т. 11 от ЗУТ в редакцията му от 2001 г., която гласи, че не се изискват инвестиционни проекти утвърдени от главния архитект за сгради и помещения когато не се променя предназначението на помещенията. На всички тези въпроси вещото лице е отговорило така, както може да се очаква според нас.

Представям съображенията си в писмен вид с екземпляр за ответната страна.

Моля да бъдат присъдени направените от моя доверител съдебно-деловодни разноски по делото.

         АДВ. Б.: Моля да оставите без уважение жабата като неоснователна и недоказана. Обжалваната заповед е издадена от компетентен орган в кръга на неговите правомощия и при спазване на процесуалните правила и материалния закон.

Процесният обект представлява строеж по смисъла на §5, т. 38 от ДР на ЗУТ. Безспорно е установена липсата на строителни книжа, поради което изложеното в жалбата не отговаря на правната и фактическа обстановка, поради което моля за решение в горния смисъл.

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 13,50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: