ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 10.03.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД             ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На десети март                                           две хиляди и петнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 2370 по описа за 2014 година

На именното повикване в 16:15 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.З.Ж., редовно призован, не се явява. За него се явява адв. М., с представено от днес пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ - Кмет на Община Поморие, редовно призован, представлява се от адв. Б., с представено от днес пълномощно.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, с оглед становището на страните и предвид липсата на процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод жалба от В.З.Ж. против Заповед № РД-16-1071/30.10.2014 г. на кмета на Община Поморие, с която е разпоредено премахване на незаконен строеж, представляващ „Преустройство на приземен етаж в жилищна сграда – източен близнак.”

 

АДВ. М.: От името на доверителя ми поддържам жалбата против заповедта на кмета на Община Поморие. Правя уточнение по жалбата, което съм направила в писмен вид и го предоставям на съда с екземпляр за ответника. Моля да съобразите и допълнителните възражения изложени в тази нарочно изготвена допълнителна молба. Представям и моля да приемете и ситуация извлечение от плана от 1969 г. за процесния обект, върху която ситуация сме нанесли направеното изменение. Вратата е изместена, защото след 1978 г. те са се разделили и за да не преминават през помещението моите доверители, се събарят тухлите и се прави врата. Искам допускане на съдебно-техническа експертиза, която да отговори на въпроси, които съм формулирала в нарочна писмена молба, която представям днес, с копие за ответната страна.

АДВ. Б.: Оспорвам жалбата като неоснователна. Моля да бъдат приети представените от Община Поморие писмени документи. Във връзка с днес представената молба-допълнение на жалбата, заявявам, че посочените в същата молба текстове са неотносими към конкретния случай, но има в нея така, както и във възражението на жалбоподателя подадени в хода на административната преписка се съдържат признания за извършените преустройства на сградата, които не съответстват на одобрения архитектурен проект така, както е констатирано в обжалваната заповед.

Що се отнася до поставените в молбата въпроси считам, че подточки 3,4,5 са неотносими към настоящия казус, с оглед на опитите да се подведе настоящата хипотеза към разпоредбата на чл. 147, ал. 1, т. 11 от ЗУТ (редакция към 2001 г.), тъй като посочената разпоредба касае вътрешни преустройства на сградите – нещо, което не е налице в конкретния случай.

 

Съдът, с оглед становището на страните и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с жалбата, с административната преписка и в днешно съдебно заседание документи като писмени доказателства по делото.

По повод искането за допускане на съдебно-техническа експертиза, с нарочно поставени въпроси, съдът намира така поставените въпроси за процесуално допустими, а по отношение на тяхната относимост, респективно относимостта на отговорите на вещото лице към предмета на спора, съдът следва да се произнесе с крайния си съдебен акт, предвид на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА изготвяне на съдебно-техническа експертиза, която след като се запознае с доказателствата по делото, извърши оглед на място и при необходимост проверка в Община Поморие, да отговори на въпросите, формулирани от адв. М., в нарочно депозирана в днешно съдебно заседание писмена молба.

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит по така допуснатата съдебно-техническа експертиза в размер на 250 лв., платими от жалбоподателя, в 7-дневен срок считано от днес, по сметка на Административен съд – Бургас, в който срок по делото следва да бъде представен платежен документ удостоверяващ извършеното плащане.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице С.Ж.И., който следва да бъде уведомен за изготвяне на експертизата след представяне на доказателство за внесения депозит.

         С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 19.05.2015 г. от 13,50 часа, за която дата и час страните редовно уведомени.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 16,26 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: