Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер           571                               28.03.2017 година                                       град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – гр.Бургас, петнадесети състав, на шестнадесети март две хиляди и седемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Лилия Александрова

 Членове: 1. Станимир Христов

                  2. Диана Ганева

 

при секретаря Г.Д. и прокурор Галя Маринова, като разгледа докладваното от съдия Ганева касационно наказателно административен характер дело номер 236 по описа за 2017 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 63, ал. 1, изр. 2 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), във връзка с Дял трети, Глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба на „СД Комфорт“ ЕООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, к-с „Славейков“ ***, представлявано от С.И.С., против решение №52/9.01.2017г., постановено по НАХД № 5153 по описа за 2016 г. на Районен съд - Бургас. Касаторът счита решението за неправилно. Посочените в жалбата оплаквания, съдът квалифицира по чл. 348, ал.1, т.1 и т.2 от НПК - нарушение на закона и допуснато съществено нарушение на процесуални правила. Не представя нови доказателства. Иска обжалваното решение да бъде отменено, както и да бъде отменено наказателното постановление. В открито съдебно заседание, процесуалният представител на касатора поддържа жалбата и пледира за отмяна на решението, а по същество – да се отмени изцяло и наказателното постановление.

Ответникът – Комисията за защита на потребителите - КЗП-Бургас, редовно призован, не изразява становище по касационната жалба и не се представлява в открито съдебно заседание. Не сочи нови доказателства.

Прокурорът от Окръжна прокуратура Бургас дава заключение за основателност на касационната жалба и отмяна на първоинстанционното съдебно решение, както и на оспореното наказателно постановление.

Административен съд Бургас намира, че касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срок, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалване.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

С обжалваното решение състав на Районен съд - Бургас е потвърдил наказателно постановление № 52 от 09.01.2017 г., издадено от директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол със седалище Бургас към Главна дирекция "Контрол на пазара" при Комисия за защита на потребителите, с което за извършено нарушение на  чл. 127, ал. 3 от ЗЗП, на „СД Комфорт“ ЕООД е наложено наказание имуществена санкция в размер на 500 лева. Нарушението се изразява в това, че след описване на рекламацията по чл.127 от ЗЗП търговецът не е издал документ на потребителя  съдържащ следната информация: дата, номер, под който е заведена рекламацията, вида на стоката и подпис на лицето, приело рекламацията. Нарушението е установено в търговския обект на касатора –магазин за интериорни врати, находящ се в гр.Бургас, к-с „Меден Рудник“ до бл.15, като проверката е извършена по повод жалба на потребител. По делото не е спорно, че представител на дружеството-жалбоподател, както и представител на производителя са посетили адреса, но дори и при посещението  в дома на жалбоподателя, не е издаден документ за тази рекламация. Служител в КЗП съставил Акт за установяване на административно нарушение срещу "СД Комфорт“ ЕООД за нарушение на  чл. 127, ал.3 от ЗЗП. Въз основа на съставения АУАН е издадено и атакуваното пред съда наказателно постановление. При така изяснена фактическа обстановка, районният съд е приел, че при образуването и провеждането на административнонаказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения, водещи до опорочаване на крайния акт и до нарушаване на правото на защита на нарушителя. Счел е, че акта и наказателното постановление са издадени от компетентни органи и съдържат изискуемите по чл. 42 и чл. 57 от ЗАНН реквизити. Приел е за безспорно доказано, че дружеството-жалбоподател е осъществило състава на посоченото нарушение, за което правилно му наложена имуществената санкция, определена в законоустановения минимум, съобразно тежестта на нарушението, както и обстоятелството, че не са установени други предходни нарушения.

Съгласно чл. 63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съобразявайки нормата на чл. 218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното решение с материалния закон, следи служебно.

Решението на районния съд е правилно.

Касационната съдебна инстанция приема, че обжалваното решение е правилно, постановено в съответствие с материалния закон и доказателствата по делото. Районният съд е изпълнил служебното си задължение да проведе съдебното следствие по начин, който е осигурил обективно, всестранно и пълно изясняване на всички обстоятелства, включени в предмета на доказване по конкретното дело, при точното съблюдаване на процесуалните правила относно събиране, проверка и анализ на доказателствата. Фактите са установени в пълнота и правилно от районния съд, като при тяхната съвкупна преценка е изведен правния извод за правилно ангажирана административнонаказателна отговорност на наказаното дружество. В този смисъл фактическите констатации и правните изводи, формирани от районния съд, се споделят от настоящата инстанция, като не е необходимо тяхното преповтаряне.

В разпоредбата на   чл. 127, ал. 3 от ЗЗП е вменено задължение  при предявяване на рекламация лицата по ал.1 задължително я описват в регистъра, като на потребителя се издава документ, съдържащ датата, номера, под който рекламацията е вписана в регистъра, вида на стоката и подпис на лицето, приело рекламацията. По този начин се защитават правата на потребителите, които въз основа на вписаната рекламация и издаден документ могат да потърсят своите права при незаконосъобразен отказ същата да бъде удовлетворена. За случая е ирелевантно последващо удовлетворяване на подадената рекламация или последващо издаване на документ. След като НП е издадено за неиздаване на документ след описване на рекламацията по чл.127 от ЗЗП, то фактът дали рекламацията е била удовлетворена или не, е неотносим към законосъобразността на НП.

Настоящият съдебен състав приема, че АУАН и НП са съставени/издадени от компетентни органи и в предвидените от ЗАНН срокове, като от формална страна са спазени изискванията на чл. 42 и чл. 57 от ЗАНН. По същество описаната фактическа обстановка се установява от събраните в производството писмени и гласни доказателства, като установеното нарушение, за което е съставен АУАН и е издадено оспореното НП, действително е осъществено от наказания правен субект.

Нарушението е констатирано от компетентен орган, спазени са процесуалните разпоредби, регламентиращи установяването на това нарушение, съставянето на АУАН и издаването на НП, поради което е правилен извода на районния съд за законосъобразност на оспореното пред него наказателно постановление.

В случая не следва да намери приложение и чл.28 от ЗАНН, тъй като търговецът е длъжен да издава документ на потребителя със съответната информация, като спазва всички изисквания съгласно действащото законодателство. В случая нарушението е на просто извършване , което означава, че обществените последици са настъпили със самия факт на неговото осъществяване .

По изложените съображения и при липса на отменителни основания, настоящият касационен съдебен състав приема, че обжалваното решение е постановено в съответствие с действащите правни норми, поради което следва да се остави в сила.

Така мотивиран и на основание чл. 221, ал. 2, предл. 1 от АПК, във вр. чл. 63, ал. 1, изр. 2 от ЗАНН, Административен съд Бургас, ХV-ти състав

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение №52/9.01.2017г., постановено по НАХД № 5153 по описа за 2016 г. на Районен съд – Бургас.

Решението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

          2.