РЕШЕНИЕ

 

                               1230                       дата  04 юли 2014 г.                 град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас,    ХV-ти състав,

в публично заседание на 19 юни 2014 год.,  в следния състав:

 

                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

                                                                                 ЧЛЕНОВЕ:   1. ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                                                         2.ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

Секретар: Й.Б.

Прокурор: Андрей Червеняков

 

разгледа докладваното от съдия СТОЙЧЕВА

КНАХ дело № 236 по описа за 2014 год. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

 

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от АПК, във вр. с чл.63 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на „Бургаспак 3” ЕООД, гр.Бургас, ул. „Цариградска” № 22, ет.2 с ЕИК 201761601 представлявано от управителя З. А. против Решение № 23/06.01.2014г., постановено по НАХД № 3277/2013г. на Районен съд – Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление № 495/09.05.2013г. на директора на ТД на НАП гр.Бургас, с което, на касатора, за нарушение на чл.118, ал.1 от ЗДДС във вр. чл.25, ал.1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева.

Съдебното решение се обжалва като неправилно. Не споделя мотивите на районния съд обосновали потвърждаване на издаденото наказателно постановление, като излага доводи за несъставомерност на установеното деяние и неправомерно ангажиране на отговорността. Иска се отмяна на съдебния акт и на потвърденото с него наказателното постановление.

В съдебно заседание касаторът не се явява и не се представлява.

Ответникът по касация също не изпраща представител.

Прокурорът от Окръжна прокуратура Бургас дава заключение за основателност на касационната жалба.

„Бургаспак 3” ЕООД, гр.Бургас е санкционирано за това, че при извършена продажба на клиент в стопанисвания от дружеството търговски обект – склад и цех, находящ се в гр.Бургас, ул. „Одрин” № 9, на 04.02.2013г., на стойност 461,60лв. – заплатени в брой, не е  издаден фискален касов бон от ФУ в обекта. Районният съд по същество е приел, че е осъществен състав на нарушение, не е установил нарушения в хода на административнонаказателната процедура нито при съставяне на АУАН, нито при издаването на НП и предвид събраните по делото писмени и гласни доказателства е обосновал извод за съставомерност на установеното деяние, с оглед на което е потвърдил НП.

Решението е неправилно.

Фискалните касови бележки, редът и начинът за тяхното издаване са регламентирани в чл.118 от ЗДДС и в Наредба № Н-18 от 13.12.2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства. Съгласно  чл.118, ал.1 от ЗДДС, всяко регистрирано и нерегистрирано по този закон лице е длъжно да регистрира и отчита извършените от него доставки/продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство, независимо дали е поискан друг данъчен документ. Прилагането на цитираната разпоредба от ЗДДС, редът и начинът за издаване на фискални касови бележки, както и минималните реквизити на фискалните касови бележки се определят с Наредба № Н-18. Съгласно разпоредбата на чл.25, ал.1 от Наредба № Н-18 „Независимо от документирането с първичен счетоводен документ задължително се издава фискална касова бележка за всяка продажба на лицата: 1. по чл.3, ал. 1 - за всяко плащане с изключение на случаите, когато плащането се извършва чрез кредитен превод, директен дебит или чрез наличен паричен превод или пощенски паричен превод по чл. 3, ал.1.; 2. по чл. 3, ал. 2 - за всяко плащане, включително за платените чрез кредитен превод, директен дебит или чрез наличен паричен превод или пощенски паричен превод по чл.3, ал.1”. От анализа на цитираните разпоредби е видно, че фискална касова бележка се издава при извършване на плащането, като престация по договор за покупко-продажба и всеки търговец длъжен едновременно с получаване на плащането да предостави на клиента издадената фискална касова бележка, тоест продавачът трябва да я издаде към момента, когато купувачът плаща цената, защото тя е доказателство за извършеното плащане.

В случая по делото липсват доказателства, че на дата 04.02.2013г. клиент е заплатил в брой сумата от 461,60 лева, за която сума същият не е получил фискален бон. АУАН  е съставен въз основа на констатации обективирани в ПИП № 0120422/05.02.2013г. и съгласно информация, извлечена от стокова разписка № 0000033360/04.02.2013г., отразяваща доставка на „боб, български ориз, захар, леща и слънчев ориз” на стойност 461,60 лева. Видно от дадените в съдебно заседание пред районния съд обяснения на актосъставителя Д. и касиера на дружеството – св.Б. в хода на проверката, служителите на ТД на НАП Бургас са наредили на свидетелката да впише на ръка в процесната стокова разписка текст „платено” и да се подпише, като така вписаният от касиера ръкописен текст, несъмнено не е част от първоначалното съдържание на стоковата разписка, разпечатана от принтера на склада и към момента на данъчната проверка не е съществувал запис, че сумата посочена в складовата разписка е платена. От показанията на свидетелката Б. се установява ясно, че дружеството работи с клиенти, на които извършва доставки, като на определено число от месеца, те заплащат сумарно общата стойност на всички доставки еднократно, за което се издава фактура с касов бон. Депозираните показания се потвърждават от представените по делото фискален бон и фактура от 19.02.2013г., дневника за продажби и справка-декларация за м. февруари 2013г. Същевременно, видно от цитираната стокова разписка, в нея няма отразени съществени реквизити, като не е посочен изпълнителя, лицето което я е съставило, съответно същата не е подписана и от нея не би могло да се установи, че тя действително е издадена от името на санкционираното дружество, като лписват подписи и на лицата предали и приели стоката посочена в нея. Също така, по принцип стоковите разписки се издават във връзка с изписването на налични стоки или тяхното предаване, което от една страна не винаги се дължи на извършена продажба, а от друга страна дори да е във връзка с такава, не отразява момента на заплащането на цената, с който момент е свързано задължението за издаване на фискален бон. В този смисъл, макар и на стоковата разписка да е записано „платено”, от нея не се установява момента на извършване на плащането, а от там и момента на неизпълнението на задължението за издаване на фискален бон, като посочената в наказателното постановление дата не е безспорно установена.

Като е стигнал до изводи различни от изложените, районният съд е постановил неправилно решение, което следва да бъде отменено, както и потвърденото с него наказателно постановление.

Ръководен от горните мотиви и на основание чл.221, ал.2 от АПК, Бургаският административен съд, ХV-ти състав

 

РЕШИ:

 

ОТМЕНЯ Решение № 23/06.01.2014г., постановено по НАХД № 3277/ 2013г. на Районен съд – Бургас.

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 495/09.05.2013г. издадено от директора на ТД на НАП гр.Бургас.

 

Решението е окончателно.

 

 

           ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                       ЧЛЕНОВЕ: