О П Р Е Д Е Л Е Н И Е    514

 

Град  Бургас, 4.03.2013г.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ГРАД БУРГАС, пети състав, на четвърти март през две хиляди и тринадесета година, в закрито заседание, в състав:

                                                           

СЪДИЯ: Станимира Друмева

                            

като разгледа докладваното от съдия ДРУМЕВА административно дело  № 236 по описа за 2013 година  и за да се произнесе взе предвид следното:

           

Производството е образувано по жалба на Д.Й.Я., ЕГН ********** ***, ляв, понастоящем изтърпяващ присъда в Затвора – Бургас, срещу действия и бездействия на държавен съдебен изпълнител Ю.К. от съдебно-изпълнителна служба при Районен съд – гр.Средец по изпълнително дело № 60/2010г. по описа на СИС при СРС.

От обстоятелствената част на жалбата и допълнително изисканата и представена уточняваща такава се установява, че жалбоподателят оспорва като незаконосъобразни действия на държавен съдебен изпълнител по образувано изпълнително дело № 60/2010г. по описа на СИС при СРС, предприети във връзка с процедура по публична продан на собствен на жалбоподателя недвижим имот, както и бездействие на държавния съдебен изпълнител, изразяващо се в умишлено несъобщаване от нейна страна в Служба по вписванията – гр.Средец за изтекъл законен тригодишен срок за възбрана върху имота. Исканията на жалбоподателя са да се спрат действията на държавния съдебен изпълнител срещу него, да се съобщи в Агенция по вписванията, Служба по вписванията – Бургас, че е изтекъл срокът на погасителната давност от три години за вземанията за наем, за лихви и за други периодични плащания, съгласно чл.111, б.”в” от ЗЗД, и да се отмени и заличи наложена и вписана възбрана върху собствения му имот – земеделска нива от 29,101 дка, находяща се в м.”Каратепе”, в землището на с.Момина църква, община Средец; тда .

Административен съд – град Бургас, пети състав, намира, че делото не му е подсъдно.

Данните по делото сочат, че изпълнително дело № 60/2010г. по описа на СИС при СРС е образувано по молба на процесуален представител на „Топлофикация Бургас” ЕАД-гр.Бургас, с приложен изпълнителен лист, въз основа на влязъл в сила съдебен акт на БРС, с който жалбоподателят е осъден да заплати на дружеството дължими суми за ползвана и незаплатена топлинна енергия, ведно със законната лихва върху главницата, т.е. касае се за вземане на „Топлофикация Бургас” ЕАД спрямо жалбоподателя с частноправен характер.

Съгласно чл.294 от АПК, на обжалване пред съответния административен съд подлежат постановления, действия и бездействия на органи по изпълнението в производства, образувани във връзка с изпълнение на административни актове и съдебни решения по административни дела. В случая се обжалват действия на държавен съдебен изпълнител в хода на изпълнително производство със страни, които не са били участници в административно правоотношение, и не се касае за изискуемо задължение, породено от изпълнително основание, предвидено в чл.268 от АПК, за да се приеме, че съгласно чл.267 от АПК предмет на обжалване са действия на орган по изпълнението по реда на Дял V, Глава ХVІІ, Раздел VІ от АПК.

Съобразно чл.436, ал.1 от ГПК, вр. чл.435, ал.2 от ГПК, действията на съдебния изпълнител подлежат на обжалване пред окръжния съд по мястото на изпълнението.

С оглед изложеното, настоящата съдебна инстанция приема, че образуваното пред Административен съд – гр.Бургас производство следва да бъде прекратено и делото изпратено по подсъдност на Окръжен съд – гр.Бургас, който е компетентен да се произнесе по допустимостта и основателността на подадената жалба.

Определението, с което съдът прекратява делото и го изпраща на компетентния да се произнесе съд не прегражда по-нататъшното му развитие и с оглед разпоредбата на чл.135, ал.7 от АПК, същото не подлежи на инстанционен контрол.

Воден от горното и на основание чл.135, ал.2 от АПК, Административен съд – град Бургас, пети състав,

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 236/2013г. по описа на Административен съд – град Бургас.

ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Окръжен съд – гр.Бургас.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

                                                АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: