О П Р Е Д Е Л Е Н И Е   

 

Град  Бургас,  14.03.2011 година

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ГРАД БУРГАС, Пети състав, на четиринадесети март 2011 година, в закрито заседание в състав:

                                                          

СЪДИЯ: Станимира Друмева

                                      

като разгледа докладваното от съдия ДРУМЕВА административно дело  № 236 по описа за 2011 година и за да се произнесе взе предвид следното:

           

Производството е образувано по искова молба, подадена от Ивайло Дражев представител на ПФК “Черноморец” АД – гр.Бургас, рег. по ф.д. № 1661/2000г. по описа на БОС, с посочен съдебен адрес: гр.Бургас,  бул.”Ст. Стамболов” № 126, с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, вр. чл.203 и чл.204 от АПК, против Община Бургас, със седалище и адрес: гр.Бургас, ул.”Александровска” № 26, представлявана от кмета Димитър Николов, с цена на иска 19 623 000 лв.

С исковата молба са предявени единадесет обективно съединени иска с правна квалификация чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, с обща цена на всички искове в размер на 19 623 000 лв. Искането е съдът да осъди община Бургас да заплати на ищеца претендираната в общ размер сума, представляваща причинени вреди от незаконосъобразна заповед № 1204/12.10.2005г., издадена от кмета на община Бургас, отменена със заповед № РД-09-317/01.11.2005г., издадена от областен управител на област с административен център – гр.Бургас, която е потвърдена с решение № 8774/26.09.2007г. по адм.д. № 3634/2007г. по описа на ВАС – петчленен състав.

Съдът, след като прецени исковата молба и приложенията към нея, и като взе предвид предмета на оспорване, очертан от ищеца, намира подадената от него искова молба за процесуално недопустима по следните съображения:

С разпореждане № 806 от 8.02.2011г. на съдия-докладчика по делото исковата молба е оставена без движение на основание чл.129, ал.2 от ГПК, приложим съгласно  чл.144 от АПК, поради това, че не отговаря на изискванията на чл.127, ал.1, т.2, т.3, т.4, т.5 и т.6 от ГПК и на чл.128, т.2 от ГПК. На подателя е указано в едноседмичен срок от получаване на съобщението да отстрани допуснатите нередовности, а именно: да представи в деловодството на Административен съд-Бургас документ в оригинал за платена държавна такса в размер на 50 лева по сметка на Административен съд-Бургас; доказателства за представителна власт, предвид указания в удостоверението на Агенция по вписванията от 31.01.2011г. начин на представителство на дружеството – лице, представляващо „АЙ ТИ ЕС” ЕООД и Дора Иванова Гарелова – заедно; да конкретизира претенцията си по всеки един от предявените обективно съединени искове, по основание и размер.

В разпореждането е указано, че при неотстраняване на констатираните нередовности в посочения едноседмичен срок, исковата молба заедно с приложенията ще бъде върната и делото ще бъде прекратено.

Ищецът е получил съобщението с приложен препис от съдебния акт на 24.02.2011г., видно от приложеното по делото съобщение за страна, но не е изпълнил указанията на съда в дадения едноседмичен срок, който за него е изтекъл на 7.03.2011г. /присъствен ден/.

На 9.03.2011г. е подал молба за удължаване на срока за отстраняване на нередовностите по исковата молба, която е оставена без уважение като неоснователна.

По тези съображения съдът намира, че са налице условията на чл.129, ал.3 от ГПК, вр. чл.144 от АПК, за прекратяване на производството по настоящото дело поради неотстраняване в указания срок на посочените нередовности на исковата молба, което е процесуална пречка за продължаване на съдопроизводството по делото.

Водим от горното, АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ГРАД БУРГАС, Пети състав,

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на ПФК “Черноморец” АД – гр.Бургас, рег. по ф.д. № 1661/2000г. по описа на БОС, представлявано от изпълнителния член „Ай Ти Ес” ЕООД на ПФК “Черноморец” АД – гр.Бургас и от синдика Дора Гарелова, с посочен съдебен адрес: гр.Бургас,  бул.”Ст. Стамболов” № 126, с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, вр. чл.203 и чл.204 от АПК, против Община Бургас, със седалище и адрес: гр.Бургас, ул.”Александровска” № 26, представлявана от кмета Димитър Николов, с цена на иска 19 623 000 лв.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 236/2011г. по описа на Административен съд – гр.Бургас.

ВРЪЩА исковата молба на ПФК “Черноморец” АД – гр.Бургас против Община Бургас.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд на Република България в седмодневен срок от съобщаването на страните.

 

 

                                                           АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: