Р   Е   Ш  Е  Н   И   Е 

 

гр. Бургас, 27 април  2009г.

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ІV състав, в съдебно заседание на осми април, през две хиляди и девета година, в състав:

 

                                                                                       СЪДИЯ: Г.Р.

                                                                                    

При секретар С.А., като разгледа  докладваното от съдия Г.Р.  АХД № 236 по описа за 2009 година и за да се произнесе, съобрази:

            Производството е по реда на чл. 7 ал.9 от ЗКВВООБ във вр. с чл. 145 и сл. от Административно процесуалния кодекс.

Образувано е по жалба на В.И.М. против Заповед за отнемане на разрешение за носене и съхранение на късо бойно оръжие  №з -19/ 11.02.2009г. на Началника на Четвърто  РУ ОДМВР гр. Бургас, с която на осн. чл. 16 ал.1 т.1 във вр. с чл. 12 ал.1 т.3  от ЗКВВООБ, е отнето разрешение за носене и употреба серия Ж,№ 0222758 и съхранение серия Ж, № 335648 на късо бойно оръжие и е разпоредено да се изземе оръжието пистолет „Макаров” кал.9х18, № ИК 291534 и боеприпасите за него.

С жалбата се иска отмяна на Заповедта. Навеждат се доводи за материално правна незаконосъобразност на акта. Твърди се, че към датата на издаване на заповедта са били налице доказателства, сочещи на липса на предпоставки за отнемане на разрешенията.

Жалбоподателят в съдебно заседание чрез процесуалния си представител адв. Ч. поддържа становището си за незаконосъобразност на оспорения акт. Сочи, че с отнемането на оръжието е накърнено чувството за достойнство на жалбоподателя, който бил дългогодишен военен служител.

Ответникът- Началник на Четвърто  РУ ОДМВР гр. Бургас А.Х. намира оспорването за неоснователно,а издадената от него заповед за законосъобразна. .

Представителят на Окръжна прокуратура гр. Бургас дава заключение за неоснователност на жалбата.

Съдът, след като обсъди доводите на страните и прецени представените по делото доказателства, приема от фактическа и правна страна следното:

По допустимостта на жалбата:

Жалбата е подадена от лице, имащо право на такава и в предвидения от закона срок /който е спазен въпреки липсата на отбелязване върху акта на датата, на която е получен от жалбоподателя/, поради което е допустима.

От фактическа и правна страна приема следното:

Жалбоподателят притежавал, носел и съхранявал пистолет „Макаров” кал.9х18, № ИК 291534 и боеприпасите за него въз основа на валидно издадени разрешения за тази дейност-  серия Ж,№ 0222758 и серия Ж, № 335648.

В хода на извършвана проверка по повод, издадени на В.М. пет броя болнични листове за периода февруари- май 2008г., е направено запитване до Областен диспансер за психиатрични заболявания гр. Бургас, М. регистриран ли е в диспансера и каква е диагнозата му.

С писмо № 207 / 30.01.2009г. управителя на диспансера е уведомил ІV ПУ, че В.М. не се води на диспансерен отчет, но е лекуван в условията на дневен стационар през периода 26.02.2008- 23.05.2008г. с диагноза : РДР- ТЕЖЪК ДЕПРЕСИВЕН ЕПИЗОД С ПСИХОТИЧНИ СИМПТОМИ.

Жалбоподателят е бил запознат с резултатите от служебната проверка и му е дадена възможност за направи възражения по констатациите.

На 9.02.2009 г. той е представил документ за съдебно- психиатрично освидетелстване № 0000019758/ 06.02.2009г., издаден от съдебно- психиатричен експерт, според който е годен да носи оръжие.

На 10.02.2009г. проверката е приключила, като е била изготвена докладна записка от съответния служител, а на следващия ден е издадена оспорената заповед.

Съдът, намира че в хода на развилото се административно производство не са допуснати нарушения на процесуалните правила, а крайния акт е издаден от компетентен орган в предвидената от закона форма.

Оспорената заповед е издадена ,предвид въведената с нормата на чл. 16 ал.1 т.1 във вр. с чл. 12 ал.1 т.3 ЗКВВООБ забрана за производство, търговия и пренасяне на взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси от лица, страдащи от психическо заболяване.

Според жалбоподателят, тази предпоставка следва да е налице към датата на издаване на оспорения акт, което в случая било опровергано от представения от него документ, удостоверяващ, че към 6.02.2009г. е годен да носи оръжие.

Този довод е неоснователен. С оглед нормативното предписание, за да възникне правото на административния орган да откаже издаването или да отнеме издаденото разрешение за извършване на регламентираните със ЗКВВООБ дейности, е необходимо лицето, което иска или притежава разрешение за носене и съхранение на огнестрелно оръжие да не страда от психическо заболяване.

Представеният документ за освидетелстване, не съдържа никакви данни, които да изключат наличието на, констатираното в хода на лечението 26.02.2008- 23.05.2008г. психическо заболяване . Този документ съдържа сведения относно липсата на фамилна обремененост, сведения за състоянието, съобщени от самия освидетелстван и констатации за видимото психично състояние към датата на освидетелстване.

Заключението на експерта, че лицето е годно да носи оръжие, не налага автоматично извод за липса на психично заболяване, предпоставка при наличието на която законодателят изключва възможността за притежаване, употреба и съхранение на огнестрелно оръжие.

По изложените съображения, съдът, намира оспорената заповед за законосъобразна.

Воден от изложените мотиви и на основание чл. 173, ал. 2 от АПК, Административен съд гр. Бургас, четвърти състав,

 

Р  Е  Ш  И   :

 

ОТХВЪРЛЯ  жалбата на В.И.М. против Заповед за отнемане на разрешение за носене и съхранение на късо бойно оръжие  №з -19/ 11.02.2009г. , издадена от Началника на Четвърто  РУ ОДМВР гр. Бургас, с която на осн. чл. 16 ал.1 т.1 във вр. с чл. 12 ал.1 т.3  от ЗКВВООБ, е отнето разрешение за носене и употреба серия Ж,№ 0222758 и съхранение серия Ж, № 335648 на късо бойно оръжие и е разпоредено да се изземе оръжието пистолет „Макаров” кал.9х18, № ИК 291534 и боеприпасите за него.

Решението подлежи на обжалване и протест пред Върховен административен съд гр. София  в 14 дневен срок от съобщението, че е изготвено.

 

                                                            СЪДИЯ: