ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2009, 08.04                                                                     град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На осми април                                                     две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г.Р.

 

Секретар: С.А.

Прокурор: Т.С.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Р.

Административно дело номер 236 по описа за 2009 година

 

На именното повикване в 11.30 часа се явиха:

 

Жалбоподателят В.И.М., редовно призован, се явява лично и с адвокат Ч., редовно упълномощена.

Ответник по оспорването – Началник на Четвърто РУ при ОД на МВР – гр. Бургас – А.К.Х., редовно призован, явява се лично.

 

За Бургаска окръжна прокуратура се явява прокурор Т.С..

 

ПРОКУРОР С.: Г-жо съдия, моля да бъде конституирана Окръжна прокуратура – гр. Бургас като страна в производството по настоящото дело.

 

СЪДЪТ намира искането на представителя на Окръжна прокуратура – гр. Бургас за основателно, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

КОНСТИТУИРА Окръжна прокуратура – гр. Бургас като страна в производството по административно дело №236/2009 г. по опис на Административен съд – гр. Бургас

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ Ч.: Поддържам жалбата.

Представям заверени преписи от  Разрешение №142/29.09.1999 г. и препис от фактура, удостоверяваща закупуване на огнестрелно оръжие от моя доверител.

Да се приемат доказателствата, представени с административната преписка.

 

ОТВЕТНИКЪТ: Поддържам писменото становище, което съм дал. Всички доказателства са приложени към него. Поддържам и издадената заповед.

Няма да соча други доказателства.

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се приемат представените по административното дело писмени доказателства и представените в днешно съдебно заседание.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка и тези, представени от процесуалния представител на жалбоподателя в днешно съдебно заседание. С оглед липсата на други доказателствени искания съдебното дирене следва да се приключи и се даде ход по същество.

По тези съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка и тези, в днешно съдебно заседание.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход по същество.

 

АДВОКАТ Ч.: Моля да отмените изцяло обжалваната заповед като незаконосъобразна. От една страна считам, че липсва фактическо основание за издаване на заповедта съгласно чл. 59, ал. 2, т. 4 от АПК. Посочените мотиви в заповедта са свързани с обстоятелството, че жалбоподателят е бил лекуван в Областния диспансер за психични заболявания и в този смисъл е налице противоречие между фактическото основание и правното основание – чл. 12, ал. 1, т. 3 от ЗКВВООБ. Съгласно тази разпоредба законодателят изисква лицето да страда от психично заболяване към момента на издаване на заповедта, което считам, че не е установено и не е налице съществен реквизит при издаване на заповедта.

Разглеждана по същество  обжалваната заповед е незаконосъобразна, тъй като не е бил зачетен представения официален писмен документ – съдебно-психиатрично освидетелстване от Областния диспансер за психични заболявания – гр. Бургас, съгласно което е установено, че жалбоподателят е годен да носи оръжие и е психично здрав, поради което Ви моля да отмените обжалваната заповед изцяло.

Отнемането на това оръжие е въпрос на достойнство за жалбоподателя, тъй като е дългогодишен военен служител и оръжието, за което сме представили доказателства как е закупено, му е предоставено заради дългогодишната му служба като капитан.

 

ОТВЕТНИКЪТ:  Поддържам заповедта. Основанието, на което съм се позовал – чл. 12, ал. 1, т. 3 от ЗКВВООБ, изисква лицето да има психично заболяване, без да е фиксирано, че трябва да е към момента на издаване на разрешителното за носене и употреба на оръжие. Лично съм запознал жалбоподателя на базата на какво е проверката, която се извършва. Той не отрече, че е бил лекуван в Областния диспансер за психични заболявания и писмено му беше връчено уведомително писмо, така, че процедурите по издаване на заповедта са спазени. Доказателствата са приложени към административната преписка. Това е писмо, с което Областният диспансер за психични заболявания ни уведомяват в отговор на наше запитване. При извършване на проверка ЗКВВООБ ни дава възможност да проверяваме всякакви факти.

 

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че заповедта на Началника на ІV РУ при ОД на МВР – гр. Бургас е обоснована и законосъобразна. При издаването и не са нарушени процесуалните правила. Освен това, тя съответства и на материалния закон. Представен е документ, видно от който жалбоподателят е бил лекуван в ОДПЗС – гр. Бургас от психично заболяване, като никъде в закона не е упоменато, че трябва да бъде в такова състояние към момента на издаване на разрешение за носене на оръжие.

 

СЪДЪТ обяви, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: