ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 28.11.                                                                             град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На двадесет и осми ноември                  две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С. Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 2369 по описа за  2017 година                     

На именното повикване в 10:12 часа се явиха:

 

          ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „РАТА ПРОЕКТ“ ООД, редовно уведомен, се представлява от адвокат Д., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ по ЖАЛБАТА Директор на ТД на НАП гр. Бургас, редовно уведомен, не изпраща представител.

 

По хода на делото:

АДВ. Д.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, с оглед изявлението на процесуалния представител на жалбоподателя и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:    

Производството е образувано по жалба срещу Решение №133/25.07.2017г. на директора на ТД на НАП-Бургас, с което е потвърдено Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки изх.№ С170002-023-0002425/29.06.2017г. на публичен изпълнител при ТД на НАП-Бургас.

Ответникът е представил административната преписка, по която е издаден оспорения акт.

 

АДВ. Д.: Поддържам жалбата. В становището сме описали, че е налице ревизионен акт с определен размер задължения. Същият е потвърден и в момента е на инстанция Административен съд – Бургас, като е образувано административно дело № 3017 по описа за 2017 г.  Аз прилагам като доказателство този ревизионен акт, като в срока за доброволно плащане същият е платен от жалбоподателя, но към днешна дата нямаме абсолютно никакво разпореждане, решение, с което да бъдат отменени наложените обезпечителни мерки, което считам, че обосновава правния ни интерес от настоящата жалба.

Няма да соча други доказателства. Поддържам изложените в представеното становище съображения изцяло.

 

С оглед изявлението на процесуалния представител на жалбоподателя и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства, както и тези, представени в днешно съдебно заседание.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВ. Д.: Поддържам жалбата с изложените в нея съображения за незаконосъобразност на мълчаливото потвърждение на издаденото Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки, като моля да го отмените, като незаконосъобразно.

 

Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.18 часа.

 

 

      СЕКРЕТАР:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: