ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 15.07.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На петнадесети юли                                  две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 2369 по описа за  2014 година.                     

На именното повикване в 10,30 часа се явиха:

         За жалбоподателя В.З.Ж. - редовно уведомен, се явява адв. М. с представено по делото пълномощно

         За ответника Кмет на Община Поморие - редовно уведомен, се явява адв. А. с представено по делото пълномощно.

         Явява се вещото лице инж. С.И..

 

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпилото заключение на вещото лице с вх. № 6445/07.07.2015 г., което е в срока по чл.199 ГПК.

 

         По хода на  делото:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв. М.: Да се изслуша вещото лице.

 

         Адв. А.: Да се изслуша вещото лице.

 

Съдът снема самоличността на вещото лице, както следва:

 

Инж. С.Ж.И. на **години, българин, български гражданин, с висше образование, без особени отношения със страните по делото, предупреден за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

ВЪПРОСИ НА АДВ. М. КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ:

 

ВЪПРОС: По отношение на тоалетната, допълнително ли е построена, или е неразделна част от цялостния строеж?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Тоалетната попада в общия застроен обем на гаража със склада.

ВЪПРОС: Тоалетната променя ли предназначението на помещението в сградата по чл.151 ЗУТ?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Тоалетната не променя предназначението на гаража и складовото помещение, но е следвало да бъде променено предназначението на гаража, за да бъде построена тоалетната.

ВЪПРОС: Тоалетната засяга ли основната конструкция на сградата?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: По отношение конструкцията на сградата имаме покривна стоманобетонова плоча, която е без промяна. Имаме промяна на вътрешни преградни зидове извършени в сградата. По отношение на самата конструкция няма промяна.

Адв. М.: Нямам други въпроси.

 

ВЪПРОСИ НА АДВ. А. КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ:

 

ВЪПРОС:  Има ли чертеж по делото, представен от вещото лице?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Няма представен чертеж.

ВЪПРОС: Запознахте ли се с Констативен акт № 18 от 11.09.2014 г. на Община Поморие?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Да, запознах се с Констативен акт № 18 от 11.09.2014 г. на Община Поморие.

ВЪПРОС: От така начертаната сграда на Приложение 1 към констативния акт може ли вещото лице да покаже коя стена е 6 метра и коя стена е 4 метра и как се получават 24 кв.м. - има ли пристрояване на гаража?

 

СЪДЪТ ПРЕДЯВЯВА на вещото лице схемата на Приложение 1 към Констативен акт № 18/11.09.2014г. /л.52 от делото/.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Това е гаража с размери със стени 4 метра на 6 метра, но има строително разрешение за 27 кв.м. Няма чертежи, от които да е видно преместване и увеличаване на квадратурата. При измерването установих 28 кв.м. Има разлика в застроителната площ, но по какъв начин е станало това, аз не мога да кажа, тъй като нямам чертежи. Правил съм справки в общината. Това е извадка от архитектурния план.

 

ВЪПРОС: Проверихте ли плановете, как е заснет този проект?         В констативния акт ясно е казано, че има изместване в южната част на процесния гараж. Вещото лице по съдебните дела, които са влезли в сила, се позовава, че този гараж е законен за 24 кв.м.

Моля вещото лице да посочи как се получават тези 28 кв.м., като строителното разрешение е дадено за преустройство на гараж с 24 кв.м.?

 

РЕПЛИКА на адв. М.: По тези дела спорът е за собственост, но това е по същество.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Архитектурни строителни чертежи за гаража няма и не съм запознат. Заснемане не съм правил. Снел съм ръчно размерите. В заключението съм цитирал, че експертизата не може да се произнесе за точната застроена площ на процесната сграда – гараж по проект, тъй като по цитираните документи тя е 24 кв.м. или 27 кв.м. и се състои от гараж и складово помещение сумирано с площ 28,10 кв.м. Не съм имал задача да правя заснемане.

 

ВЪПРОС: Получава ли се чупка?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Заснемане не ми е поставено като задача. При задача за извършване на заснемане, ще Ви отговоря на въпроса.

 

ВЪПРОС: Освен преустройство има и пристрояване?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Нямам проект.

 

         Адв. А.: С ръчното измерване посочвате площите. Оспорвам заключението. Моля да се постави на вещото лице допълнителна задача да извърши заснемане и да се констатира по предходния план как е заснет този гараж и сега това увеличение как е постигнато.

 

         Адв. М.: Оспорвам твърденията на колегата. В констативния акт няма никакво пристрояване, няма и други констатации, които съобщавате на съда. Това са Ваши твърдения без основания. Вещото лице казва в заключението си, че цялата сграда е под един покрив и с една подова настилка. Строено е монолитно и едновременно. Не бива да се  тълкува, че има застрояване.

 

         Адв. А.: В констативния акт на стр. 2 пише „Извършеното преустройство е реализирано посредством изместване на южната стена на гаража към вътрешния му обем с 1,35 м. и допълнително застрояване с размери в план 1,10 м./4,50 м., застроена площ 4,95 кв.м. и приобщаването му към обема на постройката”. Това ясно и точно говори за какво става въпрос - пристрояване и приобщаване към съществуващ гараж и имаме едно незаконно строителство.

 

         Адв. М.: Построени са под един покрив и в едно и също помещение. Направено е вътрешно преустройство.

 

         ВЪПРОСИ НА СЪДА КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ:

 

         ВЪПРОС:  Тоалетната има ли външна стена?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Вратата е отвън и има външна стена.

         ВЪПРОС: Можем ли да установим кога е построен строежът?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Няма документи от които да се установи.

 

Адв. А. Моля да се извърши допълнителна съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която да отговори на следния въпрос:

След като се запознае с констативния акт, предходния действащ план и извърши оглед на място, да установи как е била заснета процесната постройка „гараж”. Да констатира с чертеж извършено ли е преустройство, реализирано посредством преместване на южната стена на гаража към вътрешния му обем с 1,35 м. и допълнително застрояване с размери в план 1,10 м. на 4,50 м., застроена площ 4,95м. и приобщаването му към обема на постройката, като се има предвид влезлите в сила съдебни решения, приложни по делото, по които е прието, че гаражът е с площ 24 кв.м. и е ползвана тази сграда единствено и само за гараж.

Вещото лице да направи вътрешно и външно заснемане на  тази сграда с метод „техническо измерване”.

Моля да допуснете от наша страна разпит на един свидетел при режим на довеждане, който да установи датата на извършване на преустройството.

 

         Адв. М.: Във връзка с установяване на годината на построяване, моля, да допуснете един свидетел при режим довеждане в следващото съдебно заседание.

 

Съдът по доказателствата

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице и му определя окончателно възнаграждение  в размер  500,00 лв., платими от внесения депозит./издаден РКО 500.00 лв. на 15.07.2015 г./

ДОПУСКА изготвянето на допълнителна съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която след като извърши необходимите справки и оглед на място, да отговори на въпроса поставен от процесуалния представител   на ответника, формулиран в днешното съдебно заседание, при депозит в размер на 300,00 лв., вносими от ответника, в 14-дневен срок, считано от днес.

НАЗНАЧАВА вещо лице инж. С.И..

ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя да представи надлежно заверено Строително разрешение № 14/11.03.1981 г., издадено на З. В. Ж., в 7-дневен срок, считано от днес.

         ДОПУСКА до разпит двама свидетели, които следва да бъдат доведени в следващото съдебно заседание.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 11.11.2015 година от 12,00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

ДА СЕ УВЕДОМИ вещото лице за изготвяне на заключението след заплащане на определения депозит.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,45 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: