ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 11.03.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На единадесети март                                  две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 2369 по описа за  2014 година.                     

На именното повикване в 11,30 часа се явиха:

         За жалбоподателя В.З.Ж. - редовно уведомен, се явява адв. М. – представя пълномощно.

         За ответника Кмет на Община Поморие - редовно уведомен, се явява адв. А.  - представя пълномощно.

 

         По хода на  делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА жалбата на В.З.Ж. ***  против Заповед № РД -16-1069 от 30.10.2014г., с която на основание чл.225а, ал.1 ЗУТ е наредено да бъде премахнат установения незаконен строеж „Преустройство  на съществуващ гараж с площ 24 кв.м.”, находящ се в северозападната част на УПИ *****, кв.*** по плана на гр.Поморие с административен адрес ул. „*****” № *.   

 

Адв. М.: Поддържам жалбата против процесната заповед, с която е наредено да бъде премахнат установен незаконен строеж преустройство на гараж. Моля да приемете писмените доказателства. Ние оспорваме твърдението и съдържанието на самата заповед, че това е преустройство на съществуващ гараж. Това не е преустройство и съгласно влезли в законна сила решения на Районен съд Поморие и БОС моят доверител  е признат за собственик на този имот и по отношение на брат си,  признат е за собственик на гараж от 24 кв.м.- такъв какъвто е бил през 1981 г. Твърдим, че няма преустройство на гаража. Оспорваме съдържанието на заповедта. Моля да обърнете внимание на свидетелските показания на стр. 3 от Решение № 92/18.07.2012г. по гр. дело 341/2011г. на РС-гр.Поморие. Съгласно Решение № 43/05.05.2011г. на Главния архитект на Община Поморие „второстепенната постройка гараж с площ от 24 кв.м. е била допустима по правилата и нормите, действащи към момента на извършването на строежа, допустима е и по действащия ПУП, същата е имала одобрени строителни книжа и е подробно описана в нотариален акт № 150, том ІV, дело № 11/1998г. Главният архитект обяснява защо не е издал удостоверение за търпимост.

Моля да постановите и решение, с което да приемете, че обжалваната заповед е незаконосъобразна. Представям нарочна молба по съществото на спора с препис за ответника.

 

Адв. А.: Процесната заповед е законосъобразна. Предмет на процесната заповед не е гараж и това понятието „незаконосъобразност” следва да се извлича не само от процесната заповед, но и от самите жалбоподатели, които с отказ за търпимост правят искане за търпимост не на гараж, а на постройка „лятна кухня” и това е установено от акта на извършена проверка. Гаражът е преустроен като е изграден санитарен възел и има реализирано на допълнително строителство, което е извършено посредством преместване на южната страна към вътрешния му обем и постройката е от 34 кв.м. Гаражът не съществува като самостоятелен такъв и като предназначение съобразно строителното разрешение.

 

Адв. М.: Има едно объркване. Тази лятна кухня от 10 кв.м. не е предмет на настоящото дело и жалбата. За тези 10 кв.м. кметът е издал друга заповед за обявяването й като незаконосъобразна постройка не сме я обжалвали и същата ще бъде премахната. Гаражът е самостоятелна постройка от 1981г. и не бива да се смесват 10-те кв.м. с тези 24 кв.м. гараж, който не е преустройван. Тези 10 кв.м. не са част от гаража и моите доверители сами ще ги премахнат.В дело 341/2011г. на Районен съд -Поморие тези въпроси са изяснени.

 

Съдът по доказателствата

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства и молбата представена в днешното съдебно заседание.

 

ДОПУСКА, на основание чл. 171, ал. 2 АПК, извършването на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която след като се запознае с доказателствата по делото и извърши необходимите справки да отговори на следните въпроси:

1. Има ли издадени строителни книжа за процесния строеж и дали строителството е в съответствие с действащия ПУП?

2. Извършено ли е преустройството твърдяно в процесната заповед?

3. Представлява ли преустройството строеж по смисъла на  § 5, т.38 ДР на ЗУТ?

4. Коя категория е строежът и коя година е извършен? Да се опише неговата конструкция?

5. Търпим ли е строежът, съгласно изискванията на § 16 ДР ЗУТ и § 127 ПЗР ЗИД ЗУТ?

6. Деклариран ли е строежът пред одобряващите органи и кога?

7. Инициирана ли е процедура за узаконяване на строителството, съгласно изискванията на  § 184 ПЗР ЗИД ЗУТ и кога?

НАЗНАЧАВА за изготвяне на заключението вещото лице инж. Стоян Илчев при депозит в размер на 500,00 лв., платими от жалбоподателя в 7- дневен срок, считано от днес.

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на страните в 7-дневен срок, считано от днес, да поставят въпроси към допуснатата съдебно-техническа експертиза в нарочна писмена молба с препис за другата страна.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 13.05.2015 година от 11,30 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Да се уведоми вещото лице за изготвяне на заключението след заплащане на определения депозит.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11,45 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: