ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 11.11.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На единадесети ноември                           две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 2369 по описа за  2014 година.                     

На именното повикване в 12,00 часа се явиха:

         За жалбоподателя В.З.Ж. - редовно уведомен, се явява адв. М. с представено по делото пълномощно.

         За ответника Кмет на Община Поморие - редовно уведомен, се явява адв. А. с представено по делото пълномощно.

         Явява се вещото лице инж. С.И..

 

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпило заключение на вещото лице с вх. № 9656/03.11.2015 г.,  което е в срока по чл.199 ГПК.

ДОКЛАДВА и постъпилата молба от адв. М. с вх. № 9767/05.11.2015 г. към която е представено съдебно удостоверение.

 

         По хода на  делото:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв. М.: Да се изслуша вещото лице.

Адв. А.: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към изслушване заключението на вещото лице със снета по делото самоличност.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представил съм допълнително писмено заключение със скици към него, които поддържам.

 

 

         ВЪПРОСИ НА АДВ. А. КЪМ  ВЕЩОТО ЛИЦЕ:

         ВЪПРОС: Може ли да посочите като площ тази площ извън тези 24 кв.м. ?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Съгласно разпределението, което съм изчертал с М 1:50 е видно, че част от южната стая със ЗП 4,95 кв.м е извън тези 24 кв.м., тоест общата площ е в повече - 28,95 кв.м.

         ВЪПРОС: С какви размери е и да ги уточним по Вашия чертеж?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  С размери 1,10 м. на 4,50 м.

         ВЪПРОС: Извън това разрешено застрояване от 24 кв.м. Вие говорите за някаква южна стая. Това, което сте начертали, се указва, че по предназначение тази постройка не е гараж, а гараж, южна стая с баня и тоалетна.

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Разпределението на цялата постройка представлява гараж, тоалетна и южна стая с обща застроена площ 28,95 кв.м. – гаражно помещение, стая и тоалетна.

         ВЪПРОС:  Тази нова постройка какъв покрив има общ, плосък?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Покривът е общ на гаража, на стаята и на тоалетната – стоманобетонова плоча.

 

         Адв. А.: Нямам други въпроси.

 

         ВЪПРОСИ НА АДВ.М. КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ:

         ВЪПРОС: Констатираният от Вас допълнителен обем от 4,95 м. допълнително ли е застроен или е неразделна част от строителството на цялата постройка?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Постройката е една и се състои от тези различни по функционалност помещения и е от 28,95 кв.м.

 

         Адв. А.: По плана на гр. Поморие от 1968 г. има ли заснемане на тази сграда?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Има заснемане. С флумастера което съм отбелязал това е контура - има го от 1968 г. и е с тези изправени линии, а сега едната граница е с неизправени линии от южната част.

 

         СЪДЪТ: Допустимо ли е преустройство по действащия ПУП към момента на построяване на постройката и към сега действащия ПУП?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Самата постройка е допълващо застрояване в УПИ. Ние говорим за пристройката към този гараж. Лятната кухня е тук на изток-запад и тя е съборена.

 

         Адв. М.: По отношение на лятната кухня, визирана в Решение № 43/2011г. на Гл. архитект на Община Поморие, кметът е издал друга заповед за лятната кухня и тази заповед е изпълнена и тази лятна кухня я няма и никога не е била част от тази постройка.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Съборената лятна кухня, която не е предмет на спора, е в западната част на гаража, а настоящото разширение е от южната част.

 

         СЪДЪТ: Търпимо ли е по действащите правила и норми към момента на застрояване и към настоящия момент, съответства ли на ПУП ?

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: По действащия ПУП, последният е от 1988 г., предвиденото застрояване е жилищно застрояване за този парцел УПИ VІІ-1504, кв.107. Това жилищно застрояване допуска такова допълващо застрояване по съответния ред. Има съдебно решение за 24 кв.м., но за допълнително застрояване нямаме строителни книжа.

 

         Адв. М.: Всичко е построено едновременно. Това е единна постройка, построена през 1981 г. През 2011 г. Гл. архитект счита, че това е допустимо и не е незаконно строителство. Това помещение е склад към проекта и след това е пригоден за жилищна стая. Цялата сграда е 28,95 кв.м., а имаме разрешение за 27 кв.м. Още 1981 г. е видно, че  тази сграда е гараж със складово помещение. Представям още една молба от двамата братя до Община Поморие, с която искат да се извърши сделка с това допълнително складово помещение и да бъде прехвърлено от единия брат на другия брат.

         Нямам други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението на вещото лице.

 

Адв. А.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението на вещото лице.

 

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към разпит на допуснатия свидетел.

СНЕМА самоличността на свидетеля, както следва:

 

         Г. В.Ж. на **години,   руски гражданин, семейна, с висше образование, съпруга на жалбоподателя.

         Свидетелката: Искам да свидетелствам.

         Свидетелката е предупредена за наказателната отговорност по чл.290 НК.

         Свидетелката обещава да говори истината.

 

         Адв. М.: Коя година е построена пристройката гараж-южна стая?

         СВИДЕТЕЛКАТА: Аз за първи път видях гаража през месец септември-октомври 1981 г., когато се запознах със съпруга си. Той ме доведе да се запозна с майка му и брат му. Нищо не е правено по постройката от тогова. Видях гараж и тоалетна, а майка му беше в южната стоя заедно с брат му – тогава се запознахме. Постройката се състоеше от гараж, помощно помещение и тоалетна. След сватбата през 1986 г. пристроихме от западната част - сега е съборена. А в гаража нищо не сме правили. Когато мъжът ми беше здрав, тя беше в нормално състояние. Нищо не е пипано от тогава. Майка му живееше там, имаше тоалетна с клекало. Строили са я 1981 г. и до август месец беше завършена.

 

         Страните нямат други въпроси към свидетелката.

         Съдът няма въпроси към свидетелката.

 

         Адв. М.: Моля да приемете молба № 1-В-149/05.11.1981 г. от В.З.Ж. и Кръстю З.Ж. ***. В заповедта на Гл. архитект на Община Поморие от 2011 г. е записано, че при изследване да издаде тази заповед е установил, че има Разрешение за строеж. Тази заповед № 438/05.05.2011 г. има достатъчно информация за всичко за което спорим. Не е издадено удостоверение за търпимост за процесната постройка, защото според Гл. архитект в мотивите е записано, че за този обект има строителни книжа и строително  удостоверение. Лятната кухня е незаконна.

         Моля да приемете представените в днешното съдебно заседание доказателства. Няма да сочим други доказателства. Нямаме доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         Адв. А.: Нямам доказателствени искания. Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИЕМА допълнителното заключение на вещото лице и му определя окончателно възнаграждение в размер на 300,00 лв., платими от внесения депозит. /издаден РКО 300,00 лв. на 11.11.2015 г./

         ПРИЕМА представените в днешното съдебно заседание писмени доказателства: молба вх.№ 9767/05.11.2015 г. от адв.М.,*** до адв. М. изх.№ 08-19-75/02.10.2015 г. и молба № 1-В-149/05.11.1981 г. от В.З.Ж. и К.З.Ж. ***.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на делото по същество.

 

         Адв. М.: От името на доверителя ми, моля, да уважите жалбата като постановите  решение, с което да отмените обжалваната заповед на кмета на общината като незаконосъобразна. Представили сме доказателствата, от които е видно, че постройката гараж със складово помещение е монолитно построена през 1981 г., няма пристрояване и допълнително строителство. Постройката е изградена въз основа на строително разрешение от 1981 г., според което на моя доверител се разрешава да построи гараж със складово помещение от 27 кв.м. Вещото лице в първото заключение казва, че цялата постройка е от 28,10 кв.м. Сега каза 28,95 кв.м., но за строителството на цялата постройка има строително разрешение за 27 кв.м. През 1981 г.двамата братя молят Община Поморие да им съдейства пред ОНС, за да направят прехвърляне. На В. е издадено строителното разрешение за цялата постройка за гаража и за помещението, но тъй като са строили заедно и за тази постройка и К. е отделял средства, затова В. се съгласява да прехвърли това помещение, част от единната постройка, на брат си. Гаражът е заедно с друго помещение, а в Разрешение за строеж № 161 е казано „гараж със складово помещение в него”. Има писмени доказателства за това. В мотивите към заповедта на Гл. архитект на общината е записано, че не се налага да се издава удостоверение за търпимост, предвид това, че има доказани строителни книжа. Ако се приеме, че тоалетната е някакво преустройство, то тя е строена 1981 г. заедно с цялата сграда, това даже да се приеме, че е някакво преустройство, то попада под § 16, ал. 1, б. В, в която е казано, че строежи,. извършени до 1987 г., които нямат строителни разрешения и за които е видно, че не променят конструктивното си предназначение, могат да бъдат търпими. Тоалетната е търпим строеж и ако приемем, че е търпим строеж – преустройство, то тогава заповедта попада под разпоредбата на § 16 ЗУТ. Всички доказателства са в делото. Има решение на съда по гр.дело № 361/2011г. на ПРС, където са разпитани двама свидетели и е установено от показанията им, че постройката не е променяна и се е ползвала от майката на двамата братя. Лятната кухня не е предмет на нашето дело. Тя и съборена през месец март 2015 г. Моля да отмените заповедта.

         Моля за присъждане на сторените по делото разноски, адвокатско възнаграждение, съдебни такси и възнаграждение за вещо лице.

         Ще представя и писмена защита.

 

         Адв. А.: Моля да не уважавате жалбата като оставите в сила процесния административен акт. Явно колегата не е запозната с Решение № 92/18.07.2012 г. по гр.дело № 342/2011 г., което е оставено в сила и е със сила на присъдено нещо. В.Ж. и Г. са предявили иск, за да се установи, че са собственици на гараж от 24 кв.м. и твърдят, че гаражът е 24 кв.м. В мотивите пише, че този гараж е построен през март 1981 г., но за 24 кв.м. и поради тази причина е налице със сила на присъдено нещо. Жалбоподателите в това дело твърдят, че е 24 кв.м. Аз се позовавам на тези  решения, които имат сила на присъдено нещо. Налице е  законен строеж само за гараж, а да не говорим, че към момента на построяване това е било държавна земя и е имало само право на гараж. Поради това, че е направено преустройство от гараж с 24 кв.м на постройка с гараж плюс стая, плюс тоалетна и се надвишава площта, което прави цялата сграда незаконна. Това не е и търпим строеж с оглед действащия ПУП от 1988 г. за гр. Поморие. Ще видите, че гаражът по първоначално издаденото строително разрешение е нанесен със същата конфигурация като петно по плана и не се предвижда такова разширение с такава чупка и не може да се отдели самия гараж, тъй като имаме цялостен плосък покрив и с това излизаме от самото строително петно, за което е дадено разрешението – за построяване на гараж с 24 кв.м. и както е нанесен в плана от 1988 г. Не е налице нито една от разпоредбите на § 16 ЗУТ, нито е търпим строежа, нито е такъв спрямо действащия ПУП на Община Поморие. Моля да не кредитирате показанията на този свидетел.

 

         Реплика на Адв. М.: Действително по решение № 92/2012 г. по дело № 342 съдът постановява, че Г. не е собственик и само собственик остава В.. През 1988 г. е дадена някаква конфигурация, което още не значи, че има преустройство на тази постройка. Постройката е монолитна, построена през 1981 г. Това, че е по-широка и ако го приемем за преустройство, то попада под § 16 ЗУТ, то е законно и може да се приеме, че през 1987 г. е било търпимо и сега е търпимо.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

ПРЕДОСТАВЯ петдневен срок на страните за представяне на писмени бележки.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12,20 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: