ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 06.06.                                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На шести юни                                               две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР Х.

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Х. 

Административно  дело номер 2367 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 13:56 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.Д.К., редовно призована, явява се лично и с адв. Х., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – изпълнителен директор на „Българска агенция по безопасност на храните“ гр. София, редовно призован, се представлява от адв. Л., с представено по делото пълномощно.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и предвид липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Съдът докладва, че по делото с молба вх. № 4061/24.04.2017 г. от жалбоподателя са представени с искане за приемане като писмени доказателства четири броя документи по нарочен опис, отразен в самата молба.

Съдът докладва, че по делото с молба вх. № 5700/05.06.2017 г. жалбоподателят отново е представил писмени документи с искане за приемането им като писмени доказателства по делото.

 

адв. Х.: Моля представените писмени документи да се приемат като писмени доказателства по делото, относими към предмета на спора.

 

адв. Л.: Не възразявам представените писмени документи да бъдат приети.

 

С оглед становището на страните и липсата на процесуални пречки, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема представените с молби вх. № 4061/24.04.2017 г. и вх. № 5700/05.06.2017г. документи (по опис) като писмени доказателства по делото.

 

В залата бяха въведени свидетели, на които съдът сне самоличността, както следва:

 

Т.И.Х. на ** години, българин, български гражданин, неосъждан, без дела и родство със страните. Предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК. Обещава да говори истината пред съда.

 

Д.Д.Г. на ** години, българка, българска гражданка, неосъждана, без дела и родство със страните. Предупредена за наказателната отговорност по чл.290 от НК. Обещава да говори истината пред съда.

 

П.Д.П. на ** години, българин, български гражданин, неосъждан, без дела и родство със страните. Предупреден за наказателната отговорност по чл.290 от НК. Обещава да говори истината пред съда.

 

Свидетелите Г. и П. изведени от залата.

 

Съдът пристъпва към разпит на свидетеля Т.Х..

 

Свидетелят Х. на въпроси на адв. Х.:

 

въпрос: Кажете на съда къде работите, познавате ли  д-р К. и ако да в какви отношения сте с нея?

 

Отговор: Работя в ОДБХ хр. Бургас като главен инспектор „Контрол на храни“. Познавам колежката д-р К. от 25 години, тъй като имам 35 години трудов стаж.

 

Въпрос: Запознат ли сте по какъв начин са се предавали ежеседмично АУАН-и на юрисконсулта на БАБХ и връщани ли са същите?

 

Отговор: Да, тъй като това беше едно от моите служебни задължения от 01.04.2016 г. до месец септември 2016 г., а именно да предавам вече получени от колегите АУАН-и на юрисконсулта на агеницията, като това ставаше с приемо-предавателен протокол в два екземпляра, описващ по уникални номера предаваните АУАН-и.

 

Въпрос: Приемани ли са били актовете? Имало ли е случаи, в които да Ви ги върнат, да не Ви разпишат приемо-предавателния протокол за АУАН?

 

Отговор: Да, самите АУАН-и юрисконсултът е приемал, но е отказвал да подпише приемо-предавателния протокол, като в негово присъствие аз съм записвал върху самия протокол „отказва да подпише“ и съм се подписвал в уверение на това. Не са ми известни аргументите на юрисконсулта защо ми е отказван подпис.

 

Въпрос: Възможно ли е след като Ви се отказва да се разпише на протокола някой АУАН да изчезне и ако изчезне има ли доказателства от кого е извършено?

 

Отговор: След като не е разписан приемо-предвателния протокол аз нямам доказателства да твърдя, че съм предал АУАН, но го казвам пред съда. Предавал съм АУАН-и и те са били приемани от юрисконсулта.

 

Въпрос: Знаете ли в БАБХ да са изчезвали АУАН-и и знаете ли дали изчезването им е по вина на д-р К.?

 

Отговор: За изчезнали АУАН-и нямам информация, защото наказателните постановления, сиреч цялата наказателна процедура са в отговорностите на директора. Що се касае за д-р К. нямам такава информация.

 

Въпрос: Кой определя административните наказания? Директорът на ОДБХ гр. Бургас или началник отдел д-р К.?

 

 Отговор: Всички АУАН-и се придружават от лист, на който е записано мнението, становището на актосъставителя, след което директорът е този, който издава НП и определя стойността на санкцията.

 

Въпрос: Д-р К. може ли да повлияе на служителя, определящ санкцията, т.е. размерът на наказанието да бъде завишен или намален?

 

Отговор: Считам за невъзможно началник отдела в случая д-р К. да влияе на директора да определи размера на санкцията?

 

Въпрос: Запознат ли сте за наличието на протоколи, издадени от отговорника на екипа на Община Несебър, в които служител се подписва с длъжност, която не заема? Тези протоколи са анулирани. Понеже обемът им е голям и протоколите са идентични представям на свидетеля само два протокола.

 

Отговор: Да запознат съм, тъй като това беше друга част от моите служебни задължения, да приемам парафираните преписки по регистрация на обекти от директора и началник отдела, да ги вписвам в дневника отдел „Контрол по храните“ и след това да ги предоставям на лицата, извършващи съответните проверки във връзка с регистрацията на обекти. Запознат съм с този случай , защото ето даже сега като го погледна този протокол той е един от протоколите, които съм приел след извършване на проверка. Практика е началник отдела преди да бъде представена преписката за печатане и подпис на удостоверението за регистрация да се направи една проверка на цялата преписка по отношение на законосъобразността на всички извършени от инспектора действия. Тя самата, след като съм входирал, че съм приел тази преписка, при проверка на преписките е казвала, че тези преписки няма да ги предавам на отговорните лица за писане на удостоверения за регистрация. Бяха около 25-30, казвала ми е, че има забележки и ще ги коментира с директора. Впоследствие е писала, че А. Х. е записан като инспектор „Контрол храни”, а той е техническа сътрудник по длъжностна характеристика и заповед. Същият няма право да извършва проверка по регистрация на обекти – оператори на храни. Относно коригиращите протоколи мога да заявя, че такива протоколи през мен не са минавали. Винаги в протоколите, които аз съм приемал от този район са били двама човека, а тук има и трето име. Такъв протокол от този район никога не е минавал през мен. Аз до месец септември се занимавах с тази дейност.

 

Въпрос: По Ваше мнение вторият Протокол законосъобразно ли е съставен и може ли да кажете, че първият е анулиран законосъобразно?

 

Отговор: Не може да бъде анулиран първият Протокол, така както аз го виждам в момента. Анулирането става с една черта, пише се причина и се подписва този, който го е анулирал. Има си процедура, която видно от този екземпляр не е изпълнена. По отношение законосъобразността на втория Протокол за мен такъв Протокол, в този си вид не е минавал през мен.

 

Въпрос: Може ли за една и съща констатация да се направят два идентични Протокола?

 

Отговор: Не, те са с уникални номера. Ако има техническа грешка съответният Протокол се анулира.

 

Въпрос: Присъствал ли сте на изказване на д-р М., че не приема докладни до него за каквито и да било проблеми в службата, в това число за гориво, консумативи и други? Предупреждавал ли е служителите да се оправят сами?

 

Отговор: Това е малко. На 01.04.2016 г. беше първият ми работен ден след възстановяването ми на работа от ВАС, бях дисциплинарно уволнен. Няма да забравя как д-р М. каза следното: „не ме интересуват регламенти, закони, не приемам докладни, помежду си се оправяйте и взимайте толкова, че да ги делите на две, с нищо не ме занимавайте, оправяйте се сами”. След 35 години трудов стаж аз изтръпнах от чутото.

 

Адв. Х.: Нямам повече въпроси към свидетеля.

 

Свидетелят Х. на въпроси на адв. Л.:

 

Въпрос: Казахте, че сте работил с д-р К., добре ли я познавате?

 

Отговор: Да, от 25 години.

 

Въпрос: Какви са Ви впечатленията, считате ли, че тя познава Нормативната уредба за дейността на отдел „Контрол по храните”, вътрешноведомствените актове и различните процедури?

 

Отговор: Считам, да. С нея работим от периода преди да влезем в Европейския съюз. Смея да твърдя, че д-р К. ме е надрастнала много за този период. Познава изцяло нормативната база.

 

Въпрос: Имате ли наблюдения дали стриктно си е изпълнявала служебните задължения?

 

Отговор: Да, определено са били изпълнявани стриктно.

 

Въпрос: Вие лично изготвял ли сте АУАН и на кого сте го предавал?

 

Отговор: Да, изготвял съм АУАН. След съставянето му, подписването му и вписването на становището ми на едно допълнително листче съм предавал акта на началник отдел д-р К..

 

Въпрос: Участвал ли сте в общо съвещание на всички служители на отдел „Контрол по храните” относно начина и реда на издаване на тези АУАН-и и ако имате спомен кога е било последното съвещания, работна среща?

 

Отговор: Не, нямам спомен за такова съвещание.

 

Въпрос: Вие чувал ли сте д-р К. да изразява несъгласие или мнение относно неправилността на Заповедите за определяне на екипи, извършващи определени проверки?

 

Отговор: Да, чувам съм, че за тези Заповеди за определяне на екипи д-р К. е казвала, че според нея, четейки закона, те не са адекватни.

 

Въпрос: След като д-р К. е била в болничен поддържал ли сте колегиален контакт с нея, срещал ли сте се с нея?

 

Отговор: Да, чували сме се и сме се виждали. Аз съм се интересувал от нейното състояние, дали е добре.

 

Адв. Л.: Нямам повече въпроси към свидетеля.

 

Съдът с оглед изчерпване на въпросите към свидетеля Х. освободи същия.

 

В залата е въведена свидетелката Г..

 

Свидетелката на въпроси на адв. Х.:

 

въпрос: Къде работите, познавате ли жалбоподателката и ако да какви са Ви отношенията?

 

Отговор: Работя в ОДБХ, в момента работа в отдел „Растителна защита”. Преди това бях в отдел „Контрол по храните”, а д-р К. ми е била началник отдел и директор.

 

Въпрос: Запозната ли сте с работния процес при организиране на съвместни проверки, изпълняване на заповеди на изп. директор, както и по жалби и сигнали с участието на други институции и възпрепятствана ли е като забава проверката по такива съвместни проверки от д-р К. и налагало ли се е д-р М. да организира проверките?

 

Отговор: Не, не е имало забава от страна на д-р К.. Участвала съм в десетки, стотици такива проверки, организирани от нея. Дори при проверки, инициирани от други институции, ние сме били първи на мястото, където се извършва проверката.  Относно д-р М. се сещам за един случай от края на месец юли 2016 г. по жалба за нерегламентирана продажба трябваше да го изчакаме да дойде да подпише Заповедта за извършване на проверката, която заповед трябваше да бъде направена преди три дни. Д-р К. винаги ни е съдействала, интересувала се е на какъв етап е проверката, настоявала е при приключване на проверката да я информираме по телефона как е приключило всичко и когато е било необходимо ни е давала необходимите указания за спазване на Нормативната уредба.

 

Въпрос: Била ли сте свидетел на грубо отношение от страна на д-р М. към д-р К., както и на публични порицания пред другите колеги в службата?

 

Отговор: Да, дори на меко казано некоректно поведение от негова страна към д-р К..След приключила проверка от гр. София аз бях отвън на двора с други колеги и тогава дойде д-р М. и се развика на д-р К. „какво правиш още тук”, а той й беше изпратил проверка от гр. София.

 

Въпрос: Запозната ли сте колко служители са извършвали проверки по обектите по Черноморието миналата година и имало ли е командировани служители от страната?

 

Отговор: За 2016 г. със сигурност не е имало командировани служители от страната. На територията  на север и на юг от гр. Бургас са били т. нар. работни екипи от нашата служба.

 

Въпрос: Запозната ли сте защо служители от отдел „Растителна защита” не са били включени в работните екипи по Заповед на ОДБХ гр. Бургас, въпреки че е разпоредено с Заповед на изп. директор на БАБХ?

 

Отговор: Първоначално бяха направени проекти на работни екипи, в които бяха включени и колегите от отдел „Растителна защита”, но на по-късен етап ни извадиха от така сформираните екипи. На мен лично ми беше предлагано да бъда ръководител на един от екипите, въпреки че в екипа имаше служител с по-висока от моята длъжност.

 

Адв. Х.: Нямам други въпроси към свидетелката.

 

Свидетелката на въпроси на адв. Л.:

 

въпрос: Във връзка с последния въпрос на колегата имате ли представа кой извади служителите от отдел „Растителна защита” от работните екипи?

 

Отговор: Имаше проект. Д-р М. заедно с другия ръководител на екипи ме беше извикал, когато ми направи това предложение.

 

Въпрос: Кой беше изготвил проектите?

 

Отговор: Д-р М., негово виждане е това. Така беше представено.

 

Въпрос: Какви са Ви впечатленията за д-р К. във връзка с изпълнението на служебните й задължения, стриктно и съвестно ли ги е изпълнявала?

 

Отговор: Макар и за един кратък период, когато я замествах 18 дни като началник отдел, докато тя ползваше полагащата й се годишна отпуска, добих представа за целия обем работа, който има отдела. Натовареността в този отдел е най-голяма от всички останали отдели. Д-р К. винаги се е справяла навреме и максимално коректно. Когато някой колега е имал проблем, тя винаги е давала точни и ясни указания как да се постъпи в конкретния случай.

 

Въпрос: В тази връзка имате ли наблюдения дали е запозната с Нормативната уредба?

 

Отговор: Да, запозната е в детайли. Бях изненадана, когато д-р К. ми беше директор, за това, че когато и да вляза при нея с конкретен проблем тя винаги ми е отговаряла. Запозната е и с моята Наредба във връзка с контрола върху качеството на пресни плодове и зеленчуци.

 

Въпрос: Да разбирам ли, че познава вътрешноведомствените норми, заповеди и указания?

 

Отговор: Да, познава ги.

 

Адв. Л.: Нямам други въпроси.

 

С оглед изчерпване на въпросите към свидетелката Г. съдът освободи същата.

 

Съдът пристъпва към разпит на свидетеля П..

 

Свидетелят П. на въпроси на адв. Х.:

 

въпрос: Къде работите и познавате ли жалбоподателката?

 

Отговор: Работа като гл. инспектор в ОДБХ гр. Бургас и познавам жалбоподателката от там.

 

Въпрос: Присъствал ли сте на срещи, при които директорът да отказва да входира докладни от д-р К. по отношение на забележки от д-р К. към служители?

 

Отговор: Да, присъствал съм на такъв случай. Бях в едно рибно предприятие по служба и директорът се обади да се приберем веднага, че има проблем. Влязохме в кабинета му, той беше там с наша колежка. Д-р К. беше подала докладна, защото не е бил приключен случай с ГМО. Тогава д-р М. помоли д-р К. да не входира докладната, той няма да я допусне за входиране, били сме в една служба, може да коментираме помежду си и не е необходимо да бъде входирана тази докладна.

 

Въпрос: Изразявал ли е д-р М. пред Вас и пред д-р К. предупреждение, че ще се наложи да помоли д-р К. да не заема длъжността „началник отдел” и причини излагал ли е?

 

Отговор: Да, имаше такъв случай. Точно това му бяха думите, че той губи доверие в д-р К. и скоро ще се наложи да я помоли да напусне заемания от нея пост. В момента причини не бяха изтъкнати.

 

Въпрос: Имало ли е критерии, конкурентен подбор или друг законен начин, съгласно които да се избират ръководителите на екипи?

 

Отговор: Заповедите станаха факт и ни бяха предоставени. Не знаехме как се сформират екипите.

 

Въпрос: Поставян ли е под внимание по време на съвещанията на отговорниците на екипи за общините по Черноморието въпроса дали се справят с броя на служителите от екипа през натоварения летен сезон и какъв е бил техния отговор?

 

Отговор: На последното съвещание, проведено от д-р К., мисля, че беше началото на месец юли преди да започне с официалния дневен ред се обърна към двама от отговорник екипите. Едната отговаря за гр. Несебър и гр. Поморие, а другата за гр. Созопол и гр. Приморско. Точно такъв беше въпросът на д-р К., защото по нейни наблюдения е нараснал обема работа и дали имат ресурса, могат ли да се справят с наличния брой служители. И двете категорично заявиха, че се справят към момента с обема на работа и не им е нужна помощ.

 

Адв. Х.: Нямам други въпроси.

 

Свидетелят П. на въпроси на адв. Л.:

 

Въпрос: Имате ли наблюдения върху дейността на д-р К. като Ваш ръководител и какви впечатления имате от служебните й качества?

 

Отговор: През годините тя е била и директор, и началник отдел. Откакто аз съм службата впечатленията ми за нея като ръководител са, че умее да си организира работата и е етичен човек. Самият факт, че е избирана на всички тези постове говори за нея като професионалист.

 

Въпрос: Вие лично изготвял ли сте АУАН-и?

 

Отговор: Да, изготвял съм.

 

Въпрос: На кого сте ги предавали след изготвянето им?

 

Отговор: На юрисконсулта в службата.

 

Въпрос: Участвал ли сте в обучения за реда и начина на издаване на тези АУАН-и?

 

Отговор: Не, конкретно обучения за тези актове не ни е правено. На съвещанията се е коментирало, че има пропуски, че процедурата е стара и има промяна в реда.

 

Въпрос: Д-р К. е била в отпуск поради болест. В този период интересувал ли сте се от състоянието й, комуникирали ли сте с нея?

 

Отговор: Да, тя беше в болница. Питал съм я как е, колегиално съм контактувал с нея.

 

Адв. Л.: Нямам повече въпроси.

 

Въпрос на жалбоподателката: Тъй като от 27.11.2016 г. съм уволнена като държавен служител да попитам след моето уволнение при предаването на актовете спазва ли се инструкцията, къде се подават актовете от 50 броя служби по Контрол на храните?

 

Отговор: Аз доколкото знам всеки си предава акта на юрисконсулта. В тридневен срок от съставяне на акта служителят го предава на юрисконсулта. Оттогава не ми се е случвало да предавам акт. Така чувам и виждам.

 

Съдът с оглед изчерпване на въпросите към свидетеля освободи същия.

 

Адв. Х.: Няма да соча доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

Адв. Л.: Няма да соча доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

Съдът с оглед изчерпване на доказателствените искания от страните и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ход на делото по същество:

 

Адв. Х.: Уважаеми г-н председател, моля на основание чл. 93 ал. 2 здсл да отмените дисциплинарните наказания, тъй като не е спазена разпоредбата на чл. 93 ал. 3 от здсл. Моля да отмените издадените заповеди като незаконосъобразни. Моля да ни се даде срок за изготвяне и представяне на писмени бележки по същество на спора. Моля да ни бъдат присъдени направените съдебно-деловодни разноски по представения Списък на разноските. 

 

Адв. Л.: Уважаеми г-н председател, оспорвам жалбата. Поддържам становището, което съм депозирал на 03.02.2017 г. Считам, че оспорените Заповеди са законосъобразни, поради което моля да отхвърлите жалбата и да потвърдите Заповедите, издадени от изп. директор на БАБХ. Моля да ни присъдите направените разноски по делото.

 

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Предоставя  възможност на страните в 14-дневен срок, считано от днес, да изготвят и представят по делото подробни писмени бележки по същество на спора.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14,42 часа

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: