ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 14.02.                                                                            град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На четиринадесети февруари                    две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 2367 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.Д.К., редовно призована, явява се лично. Представлява се от адв. Г. и мл. адв. Х., с представено по делото пълномощно в днешно съдебно заседание.

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – изпълнителен директор на „Българска агенция по безопасност на храните“ гр. София, редовно призован, се представлява от адв. Л., с представено по делото пълномощно.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и предвид липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод жалба от д-р Д.Д.К. против заповед № НК-19/02.11.2016 г. за налагане на дисциплинарно наказание „уволнение“ и заповед № ОСОС-86/02.11.2016 г. за прекратяване на служебните правоотношения, издадени от д-р Д. И.- изп. директор на БАБХ гр. София.

 

Съдът докладва, че по делото е постъпило писмо от административния орган с вх. №1114/03.02.2017 г., в което са представени документи, изискани от съда, с формулиране искане за тяхното приемане като писмени доказателства по делото.

 

адв. Г.: Поддържаме жалбата. Молим да се приемат приложените към нея писмени доказателства. Представям и моля да приемете писмени доказателства с две молби по опис. Оспорваме и възразяваме срещу приемането на приложените към административната преписка протоколи за извършване на регистрация на търговски обекти по Закона за храните (оспорваме всичките протоколи, приложени по делото),  тъй като към нашия отговор са приложени идентични протоколи с едни и същи дати, но с различно съдържание. Тези оспорени от нас протоколи, съставени на кочани,  са датирани близо 6 месеца след датата на извършване на  проверка, така че за една и съща проверка са направени два протокола. Твърдим, че протоколите, които оспорваме, са съставени с оглед целите на процеса и са неистински документи. По наша инициатива е била извършена полицейска проверка, резултатите от която още не са налични, тъй като проверката не е приключила. Моля за възможност да ангажираме доказателства в подкрепа на това наше твърдение.

Считаме също административната преписка за непълна. Към датата на искането за даване на обяснение, с оглед явяване пред дисциплинарната комисия и отговаряне на въпроси доверителката ми е била в отпуск по болест. Към преписката не са налице доказателства, че тя е била поканена за изслушване и по какви въпроси.

Моля също така да се изиска от Районна прокуратура гр. Бургас копие от преписка № 10277/2016 г. с подадени доказателства на дата 13.02.2017 г., с оглед оспорване от страна на административния орган на болнични листи на д-р К. и съответно резултата от производството пред Районна прокуратура гр. Бургас.

Молим да бъдат допуснати за следващо съдебно заседание трима свидетели за установяване на неистинността на визираните в заповедта за дисциплинарно уволнение многобройни факти и обстоятелства.

Нямаме други доказателствени искания.

 

адв. Л.: Оспорвам жалбата. Поддържам становището ни, депозирано на 03.02.2017 г.,  като считам, че уволнението е законосъобразно. Прилагам и моля да приемете като доказателства Заповед № РД 11-386/19.03.2014 г. на изп. директор на БАБХ, с която се назначава дисциплинарен съвет и се утвърждават правила за работа на същия, както и Заповед № РД 11-626 от 19.04.2016 г. на изп. директор на БАБХ, с която променя състава на дисциплинарния съвет. Други доказателства няма да прилагам.

Относно доказателствените искания първо считам, че искането за допускане на свидетели е неотносимо, тъй като от доказателствата по делото и извършената проверка фактите и обстоятелствата, свързани с уволнението, са достатъчно изяснени. Не виждам с какво поисканите свидетели ще допринесат за изясняване на фактите, визирани в документите. Възразявам относно това искане.

 Относно протоколите за съответствие, ако не греша в писменото становище са приложени копия от документи, от които е видно, че първоначално издадените документи са били анулирани и са издадени нови със същия текст. Става въпрос за това, че длъжността на един от служителите е била объркана. Затова са били анулирани и са издадени нови.

 

Съдът с оглед становището на страните и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема представените с жалбата документи като писмени доказателства по делото.

Приема представените от административния орган по опис (л. 266 – л. 271) документи като писмени доказателства по делото.

 

По повод възражението против приложените от административния орган протоколи за съответствие и регистрация по Закона за храните съдът намира така формулираното искане за неприемането им като писмени доказателства за неоснователно към настоящия момент. От изявлението, направено от процесуалния представител на жалбоподателя, става ясно, че по делото са налични два комплекта от въпросните протоколи, като по мнение на адв. Г. в единия от тези два комплекта протоколи са обективирани неверни факти и обстоятелства. Именно по този повод е инициирана полицейска проверка, която да удостовери така заявеното твърдение. В този смисъл до приключването на тази проверка и до представянето на обективни данни в кой от двата комплекта протоколи се съдържат действителни факти и обстоятелства съдът не би бил в състояние да вземе отношение по така заявените твърдения. В този смисъл съдът счита за нужно да приеме като доказателство и двата комплекта с протоколи.

 С оглед евентуалния резултат от проверката съдът ще кредитира, респективно ще отхвърли фактите и обстоятелствата, обективирани в протоколите с невярно съдържание.

Съдът

 

приема представените в днешно съдебно заседание от процесуалния представител на жалбоподателя документи като писмени доказателства по делото.

Приема представените в днешно съдебно заседание от процесуалния представител на ответника документи като писмени доказателства по делото.

Да се изиска от Районна прокуратура гр. Бургас информация относно хода на проверката по прокурорска преписка № 10277 от 2016 г., в това число и да се представят заверени копия от документите, депозирани пред Районна прокуратура гр. Бургас на дата 13.02.2017 г.

Допуска до разпит в условията на довеждане за следващо съдебно заседание трима свидетели, които да дадат показания по отношение предмета на спора.

Предоставя възможност на жалбоподателя до следващо съдебно заседание да ангажира доказателства относно образуваната полицейска проверка, целяща установяване на истинността, респективно неистинността на протоколите за съответствие и регистрация на търговки обекти по Закона за храните.

 При необходимост на жалбоподателя да се предостави съдебно удостоверение, с което да се снабди с указаната от съда информация.

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 11.04.2017 г. от  13,30 часа, за която дата и час страните са редовно призовани.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 13,50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: