ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 11.04.                                                                        град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На единадесети април                                две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 2367 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.Д.К., редовно призована, явява се лично. Представлява се от  адв. Х., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – изпълнителен директор на „Българска агенция по безопасност на храните“ гр. София, редовно призован, се представлява от адв. Л., с представено по делото пълномощно.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и предвид липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Съдът докладва, че по делото е постъпила молба с вх. № 3533/07.04.2017 г. от името на жалбоподателя, в която е заявено, че след направени няколко опита не са успели да се снабдят с номера на прокурорската преписка, образувана в Районна прокуратура гр. Бургас относно осъществяване на полицейска проверка, касаеща установяване истинността респективно неистинността на приложени протоколи за съответствие и регистрация на търговски обекти по Закона за храните. В тази връзка жалбоподателят е формулирал искане да се задължи ответника да предостави номера на прокурорската преписка, респективно на полицейската преписка.

Съдът докладва, че по делото е постъпила молба с вх. № 3590/10.04.2017 г. от името на жалбоподателя, в която същата е заявила, че свидетелите, които са допуснати до разпит от предходно съдебно заседание при условията на довеждане в последния момент са отказали доброволно да се явят пред настоящия съдебен състав и да дадат показания, поради което е формулирано искане така посочените свидетели да бъдат призовани от съда за следващо съдебно заседание.

Съдът докладва, че в изпълнение на разпореждане от предходно съдебно заседание по делото е постъпило постановление за отказа да се образува досъдебно производство от 08.02.2017 г. на Районна прокуратура гр. Бургас ведно с приложени към постановлението писмени доказателства.

 

адв. Х.: Поддържам така формулираните искания и депозираните молби от 07.04.2017  г. , от 10.04.2017 г. и от 06.03.2017 г. Моля да бъдат приети експертните решения на НЕЛК. От същите е видно, че решенията на телк са отменени и са потвърдени издадените болнични листове. Поддържам и молбата от 16.02.2017 г. Моля да бъдат приети и представените доказателства с молбите. В случай, че ответникът не разполага с номера на преписката моля да ни бъде издадено съдебно удостоверение, с което да се снабдим от Районна прокуратура гр. Бургас с номера на прокурорската преписка, съответно на полицейската преписка. Моля да удължите срока за снабдяването ни с документи от въпросната преписка.

 

адв. Л.: Относно призоваване на свидетели с оглед решението на съда от предходно съдебно заседание не възразявам да бъдат призовани за следващо съдебно заседание. Относно преписката мисля, че въпросът е изяснен.

 

Съдът с оглед заявеното от страните становище и искания по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И:

 

 Приема представените от жалбоподателя и от Районна прокуратура гр. Бургас документи като писмени доказателства по делото.

По отношение искането за предоставяне на съдебно удостоверение, по силата на което жалбоподателят да се снабди с документи, съдържащи се в прокурорска преписка, която преписка е образувана по сигнал именно на жалбоподателя, в това число да се укаже на прокуратурата да посочи входящия номер на тази преписка съдът намира така формулираното искане за неоснователно. Доколкото твърдяната прокурорска преписка е образувана по сигнал на жалбоподателя, то според съда не съществува процесуална пречка, по силата на която Районна прокуратура гр. Бургас да откаже на жалбоподателя К. посочване на входящия номер на нейния сигнал, както и  представяне на информация относно хода на извършената предварителна полицейска проверка.

В този смисъл искането за предоставяне на съдебно удостоверение се явява неоснователно, като фактите и обстоятелствата, които се цели да бъдат удостоверени с това удостоверение биха могли да се изяснят лично от жалбоподателя.

 

 По изложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         Отхвърля искането, формулирано в молба с вх. № 3533 от 07.04.2017 година.

По отношение искането за призоваване на свидетели съдът намира същото за основателно.

 В предходно съдебно заседание съдът допусна до разпит в качеството на свидетели три лица, които по първоначалното искане на жалбоподателя следваше да бъдат доведени лично от нея.

При постановяване на определението за допускане на тези свидетели съдът обоснова техния разпит с обстоятелството, че показанията на същите са относими към предмета на спора.

Фактът, че лицата не могат да се явят не отменя обстоятелството, че техните показания са относими към предмета на спора.

 

 По изложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 Да се призоват лицата д-р Т.И.Х., инж. Д.Д.Г. и д-р П.Д.П. на посочения в молбата с вх. № 3590/10.04.2017 г. адрес на ОДБХ гр. Бургас.

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 06.06.2017 г. от 13,50 часа, за която дата и час страните са редовно призовани.

 

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 13,45  часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: