ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 18.09.                                                                   град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На осемнадесети септември                       две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 2367 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 10.30 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Лазар и Ко” ЕООД се явява адвокат С., надлежно упълномощен.

За ответника- Община Несебър не се явява представител, редовно уведомен.

 

Адвокат С.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

СЪДЪТ докладва постъпило по делото писмо вх.№5054/28.05.2015г. от община Несебър с приложени към него писмени доказателства, както следва: заверено копие от становище с изх.№ Н2-УТ-4254-002/25.07.2014г. изготвено от юрисконсулт В.Р. и заверено копие от заявление за издаване на удостоверение за търпимост на строеж по §16 от ДР на ЗУТ вх.№ 92-УТ-5203/16.07.2014г. от К.К.Л., управител на жалбоподателя, ведно с приложения по заявленията.

 

Адвокат С.: Да се приемат представените доказателства.

 

СЪДЪТ, по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените в преписката и представените с молбата на община Несебър от 28.05.2015г. писмени доказателства.

 

Адвокат С.: Уважаема госпожо съдия, предвид жалбата на доверителката ми, считайки, че става въпрос за две нейни заявления за узаконяване по §127 от ДР на ЗУТ и съответно за издаване на удостоверение за търпимост по §16 от ДР на ЗУТ и считайки, че процесният документ е административен акт, по-точно отказ, имам предвид, че така издаденият акт, а именно протокол № 15/17.09.2014г. представлява отказ, и във тази връзка е доказателственото ми искане - да се назначи експертиза, която след запознаване с доказателствата по делото, да отговори на въпроса дали са били допустими по действащите към тогавашния момент закони. Правя искане за допускане от съда на такава експертиза, като конкретните задачите ще посоча с нарочна молба в срок определен ми от съда.

 

СЪДЪТ счита, че следва да се предостави възможност на жалбоподателя да ангажира посочените доказателства, поради което следва да се насрочи друго заседание за събиране на доказателства. Ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 04.12.2015г. от 10.10 ч., за които дата и час страните се считат уведомени

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: