ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 10.06.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На десети юни                                           две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 2366 по описа за  2014 година.                     

На именното повикване в 10,15 часа се явиха:

         За жалбоподателя „ГРИГО Х” ЕООД - редовно уведомен, представител не се явява.

За ответника Кмет на Община Царево - редовно уведомен, се явява адв. Н. с представено пълномощно.

         Явява се вещо лице инж.С.И..

 

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпилото заключение на вещото лице с вх.№ 5195/02.06.2015г., което е в срока по чл.199 ГПК.

 

Адв.  Н.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв. Н.: Да се изслуша вещото лице.

 

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към установяване самоличността на вещото лице, както следва:

 

Инж.С.Ж.И. на ** години, българин, български гражданин, с висше образование, без особени отношения със страните по делото, предупреден за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

ВЪПРОСИ НА АДВ. Н. КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ:

 

ВЪПРОС: Какво означава понятието „присъединил към улица”, как едно лице се присъединява към улица?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:   Присъединяване означава да имаш подход към улица – трайна настилка, свързана с улицата.

 

ВЪПРОС: Използването на улицата на общината от страна на жалбоподателя може ли да се счита присъединяване към улица?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  За да стигнат към обекта на жалбоподателя, безспорно се ползва част от уличната мрежа на общината, но там няма трайно изградени улици. Това е публична собственост и всеки може да я ползва. Не бих казал, че има присъединяване – присъединяването следва да има изграден подход към улицата.

 

ВЪПРОС: Присъединил ли се е към канализация обекта на „Григо Х” ЕООД?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Изградената канализация на жалбоподателя е включена в канализацията на ул. „Трети март”, но без съответните строителни разрешения. Няма и удостоверение за експлоатация.

 

ВЪПРОС: Използвана ли е тази канализация?

 

ОТГОВОР:  Не съм отварял шахтите и не мога да отговоря.

 

Адв. Н.: Нямам повече въпроси.

 

Въпрос на съда към адв.Н.: За  какво събира общината тази такса?

 

Адв. Н.: Тази такса се събира на основание решение на ОбС по издадена наредба.

 

Адв. Н.: Представям декларации от самия  купувач по договора, запознат какво има в имота и около него и условията, при които сключват договора.

Моля да допуснете допълнителна съдебно-техническа експертиза със следния въпрос: Има ли действащ план за улична регулация в кв.70 А по плана на гр.Царево?

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице и му определя окончателно възнаграждение в размер на 700,00 лв., платим от внесения депозит./издаден РКО 700,00 лв. на 10.06.2015 г./

ДОПУСКА извършването на допълнителна съдебно-техническа експертиза,  вещото лице по която след като се запознае с доказателствата по делото и извърши оглед на място, да отговори на поставения от процесуалния представител на ответника въпрос, а именно: Има ли действащ план за улична регулация в кв.70 А по плана на гр.Царево?

НАЗНАЧАВА за извършване на допълнителната експертиза вещото лице инж. С.И. при депозит в размер на 300,00 лв., платими от ответника в 7-дневен срок, считано от днес.

ЗАДЪЛЖАВА Кмета на Община Царево да представи надлежно заверено банково извлечение или банково бордеро за половината от претендираната в настоящото производство сума за услугата „Ползване и присъединяване към общинската инфраструктура” в общ размер 27 540,00 лв., тъй като  по делото е представено банково бордеро само за сумата от 13 770.00 лева, в 7-дневен срок от уведомяването.

ПРИЕМА представените в днешното съдебно заседание два броя декларации от едноличния собственик и управител на „Григо Х” ЕООД София, за които да бъде уведомен жалбоподателя и по които може да вземе становище в 7-дневен срок, считано от уведомяването.

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДА СЕ УВЕДОМИ вещото лице за изготвяне на заключението, след заплащане на депозита.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 21.10.2015 година от 10,15  часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: