ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 11.03.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На единадесети март                                  две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 2366 по описа за  2014 година.                     

На именното повикване в 10,45 часа се явиха:

         За жалбоподателя „ГРИГО Х” ЕООД - редовно уведомен, представител не се явява.

За ответника Кмет на Община Царево - редовно уведомен, се явява адв. Н.  - представя пълномощно.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпила молба от „ГРИГО Х” ЕООД с вх.№ 2337/10.03.2015г., с която  не възразява да бъде даден ход на делото, да се приемат приложените писмени доказателства, поддържа искането за назначаване на съдебно-техническа експертиза със задачите посочени в жалбата, а в случай, че ответникът представи писмени доказателствата или направи доказателствени искания - да му се даде възможност да се запознае с тях и изрази становище.

 

Адв. Н.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА жалбата на „ГРИГО Х” ЕООД с ЕИК по БУЛСТАТ 831215044, представлявано от Х.Б.Г., със седалище и адрес на управление: гр.София, ж.к. „Дървеница” бул. „Проф. Марко Семов” № 27, ет.3, против мълчалив отказ на кмета на Община Царево за възстановяване на  27 540 лв. местна такса за услуга за ползване и присъединяване към общинската инфраструктура на Община Царево.

 

Адв. Н.: От името на представлявания от мен кмет на Община Царево, оспорвам жалбата като неоснователна. Изнесените в нея твърдения са неверни. Не възразявам да се приемат платежните нареждания от 02.03.2006г. и от 31.03.2006г., както и договор за продажба на недвижим имот ЧобС от 14.05.2004г. и Акт № 10 за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството.

По отношение на поисканата съдебно-техническа експертиза  - представям на съда, като възразявам да бъде назначено като вещо лице   инж. И., тъй като е бил експерт по предходно дело със същите страни. Моля да ми дадете възможност в писмен вид да представя въпроси към експертизата.  

Представям и моля да приемете Предварителен договор към искане за проучване с вх.№ 17448/05.01.2006г. между жалбоподателя и „Електроразпределение гр. Стара Загора”; Предварителен договор за присъединяване към водоснабдителната и канализационната мрежа между жалбоподателя и ВиК от 22.12.2005г., Разрешение за строеж № 264/10.12.2007г. на основание чл.148, ал.4 ЗУТ и Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа от 28.05.2008 г. между Община Царево и дружеството-жалбоподател с копия за ответната страна.

 

Съдът по доказателствата

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с административната преписка  писмени доказателства, както и представените в днешното съдебно заседание Предварителен договор към искане за проучване с вх.№ 17448/05.01.2006г. между жалбоподателя и „Електроразпределение”-гр. Стара Загора; Предварителен договор за присъединяване към водоснабдителната и канализационната мрежа между жалбоподателя и ВиК от 22.12.2005г., Разрешение за строеж № 264/10.12.2007г. на основание чл.148, ал.4 ЗУТ и Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа от 28.05.2008 г. между Община Царево и дружеството-жалбоподател.

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза вещото лице, по която след като се запознае с доказателствата по делото и извърши оглед на място да отговори на въпросите поставени в жалбата.

НАЗНАЧАВА за изготвяне на заключението вещото лице инж. С.И. при депозит в размер на 450,00 лв., вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок от уведомяването.

ЗАДЪЛЖАВА кмета на Община Царево да представи заверено копие от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на Община Царево в сила към 2006 г.

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на процесуалния представител на ответника в 7-дневен срок, считано от днес, да формулира в нарочна писмена молба въпроси към допуснатата съдебно-техническа експертиза, с препис за ответната страна.

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 10.06.2015 година от 10,15 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

ДА СЕ УВЕДОМИ вещото лице за изготвяне на заключението след заплащане на депозита.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  11,00 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: