ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 31.01.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На тридесет и първи януари                    две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 2365 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 11:11 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Х.Я.М., редовно призован, се явява лично.

 

За ОТВЕТНИКЪТ – Директор на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към МВР, редовно призован, представител не се явява.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ : Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО  ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на Х.Я.М. против заповед №1983з-1557/20.10.2016г. на директора на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към МВР, с която му е наложено дисциплинарно наказание „Уволнение и прекратяване на служебното правоотношение на държавен служител“.

 

Съдът на основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на административния орган, че негова е доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания посочени в обжалваната заповед и изпълнението на законовите изисквания при издаването и́.

 

На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че негова е доказателствената тежест за установяване съществуването на фактите и обстоятелствата посочени в жалбата от които черпи благоприятни правни последици.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Поддържам жалбата. Поддържам исканията посочени в жалбата и тези със заявление вх.№315/13.01.2017г. приложено по делото. Запознат съм с представената административна преписка, да се приеме. Представям молба със същите искания посочени в заявлението и моля да задължите ответника да ги представи. Поддържам искането и за разпит на свидетел при режим на призоваване.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

 

ДОПУСКА искания от на жалбоподателя свидетел, а именно Н. К. К.- пожарникар в Участък „ПБЗН“ – Созопол към РС „ПБЗН“ при РД „ПБЗН“ към ГД „ПБЗН“-МВР, който да бъде призован по месторабота - гр.Созопол, Участък „ПБЗН” Созопол”.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за допуснатия свидетел в размер на 20лв., вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок от днес по сметка на Административен съд Бургас, в който срок следва да бъде представен по делото и съответния платежен документ.

Свидетелят да бъде призован, след представяне на доказателство за внесения депозит.

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 7-дневен срок от уведомяването да представи посочените доказателства в молбата представена в днешното съдебно заседание от жалбоподателя.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Нямам други доказателствени искания към момента.

 

Съдът с оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства и липсата на други доказателствени искания в днешното съдебно заседание, ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 14.03.2017г. от  10.30ч., за която дата и час страните редовно уведомени.

 

Да се ИЗПРАТИ копие от протокола на ответника, с оглед дадените от съда указания.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  11:26часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: