ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 14.03.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На четиринадесети  март                         две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 2365 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 10:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Х.Я.М., редовно призован, се явява лично и с адвокат П., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКЪТ – Директор на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към МВР, редовно призован, представител не се явява.

 

Явява се СВИДЕТЕЛЯТ Н.К.К..

 

АДВОКАТ П.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ПОСТЪПИЛ е писмен отговор от ответника вх.№ 1884/24.02.2017г., с приложени към него писмени доказателства, под опис.

 

АДВОКАТ П.: Да се приемат така представените доказателства. Не ги оспорваме. Представям и моля да приемете като доказателства – уверение рег.№960/09.03.2017г. подписано от президента на НСПС „Огнеборец” , протокол от събрание  проведено на 04.11.2015г. с рег.№6 /06.11.2015г. на НСПС”Огнеборец” и решение  на СГС търговско отделение, по ф.д.№986/2006г.

Да се разпита допуснатия свидетел.

 

Съдът по доказателствата

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с отговор вх.№1884/24.02.2017г. писмени доказателства, както и представените в днешното съдебно заседание  от процесуалния представител на жалбоподателя писмени доказателства, а именно уверение рег.№960/09.03.2017г. подписано от президента на НСПС „Огнеборец” , протокол от събрание  проведено на 04.11.2015г. с рег.№6 /06.11.2015г. на НСПС”Огнеборец” и решение  на СГС търговско отделение, по ф.д.№986/2006г.

 

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към  разпит допуснатия свидетел, който беше въведен в съдебната зала и съдът снема самоличността му, както следва:

          

Н.К.К. - г., български гражданин, неосъждан, без дела и родство с жалбоподателя. ПРЕДУПРЕДЕН  за наказателната отговорност по чл.290 от НК за лъжесвидетелстване. ОБЕЩАВА да говори истината.

 

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Работя от 1997г. до настоящия момент в ПБЗН, като от 2014г. работя в ПБЗН Созопол, пожарникар в Участък „ПБЗН“ – Созопол към РС „ПБЗН“ при РД „ПБЗН“ към ГД „ПБЗН“-МВР. Познаваме се жалбоподателя М.. Той беше началник участък, а аз съм водач на служебен автомобил.

 

АДВОКАТ П.: Картата за безналично зареждане на служебните пожарни автомобили къде се съхраняват?

 

СВИДЕТЕЛЯТ К.: До 2015г. началото, картата за зареждане на служебния автомобил беше в нашата стая в един джоб. Беше в стаята на служителите. От началото на 2015г. беше в стаята на началника в чекмеджето на бюрото му.

 

АДВОКАТ П.: Заключваше ли се кабинета на началника?

 

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Не, винаги е бил отворен кабинета и винаги сме имали достъп до картата. Ние водачите когато излезем на произшествие, като се връщаме отиваме да дозареждаме автомобилите с гориво, защото автомобилите трябва да бъдат пълни и картите са с нас. Имаме достъп до картата, тъй като когато има нужда да се зарежда и на Петрол плащаме с нея и след това я връщаме в чекмеджето. Водачите на автомобилите имахме достъп до картата. Този начин, за картите за зареждане на гориво, беше уреден устно, така беше и в Бургас. Може и да има заповед, не може да е само устно. Сигурно има такава заповед, но не знам за нея. Аз не съм видял такава заповед. От години е така. Аз лично зареждам, с такава карта и продължавам да зареждам, като се наложи. След като стана инцидента от 2015 година, картата вече е при шофьорите, а не при началника и си имаме постоянно достъп до нея, както сме имали и преди. Тя не е била никога заключена.

 

АДВОКАТ П.: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

СВИДЕТЕЛЯТ К. на въпроси на СЪДА: Не знам как става отчитането на горивото. Има си хора за това, ние не се занимаваме. Ние записваме в експлоатационните тетрадки. Когато отидем на произшествие, има заповед автомобилът да бъде пълен с гориво и като се връщаме от произшествие зареждаме. Във всеки автомобил има експлоатационна тетрадка, в която се записва колко гориво сме заредили, записват се и километрите, къде е било произшествието, колко време се е движил автомобилът, километрите на първоначалния километраж и при връщането, работа с помпа и без помпа, за да може да се отчете горивото, времето което ни е нямало и това е. Записваме данните колко сме заредили от фискалния бон от бензиностанцията и се закрепя бона в тетрадката, които се носят в Бургас и там се правят изчисленията.

 

АДВОКАТ П.: Кой е материално отговорното лице по отношение на горивото в ПБЗН Созопол?

 

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Мисля, че беше Х.М.. Доколкото знам е той, но може и да е някой в Бургас.

 

СВИДЕТЕЛЯТ К. на въпроси на СЪДА: Ако няма произшествие, вадим ги автомобилите, като има занятия. Всеки ден се припалват автомобилите сутрин и вечер, включително и събота и неделя. Техническо обслужване на автомобилите се прави всеки месец - преглед, проверка на масла, горива, ремонт, като цяло ТО и почистване на пожарната техника.

 

АДВОКАТ П.: Кога се правеше равносметка на разходване на горива, годишно или месечно? Констатирани ли са липси?

 

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Незнам кога се прави. Аз не съм констатирал липси, за другите не мога да кажа. Когато стана инцидента, се установиха липси на горива, но не съм сигурен. Тетрадките се попълваха само от водачите. В тетрадките беше поправяно нещо, но не знам кой го е поправил. Когато стана инцидента с коректор беше зачеркнато в тетрадките. Мисля, че М. може да коригира нещо, като материално отговорно лице, но не знам кой е направил поправките в тетрадките.

Тетрадката на автомобила, която аз попълвам, също имаше поправки, но не мога да кажа от кой са направени.

 

АДВОКАТ П.: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

Съдът ОСВОБОДИ свидетелят, на който е указано че има заплатен депозит за направените от него разходи.

 

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Не желая да ми бъдат заплатени разходи, не съм направил такива.

 

Свидетелят напусна съдебната зала.

 

АДВОКАТ П.: Нямаме други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ П.: Представям писмени бележки, като в заседание ще маркирам само. Уважаема г-жо председател, моля да постановите решение, с което да уважите жалбата на доверителя ми, като основателна и да отмените оспорваната заповед, като незаконосъобразна и ни присъдите направените по делото разноски. Заповедта е постановена в нарушение на материалния закон, административнопроизводствените правила при провеждане на дисциплинарното производство и на целта и духа на закона. Тя е издадена в нарушение на чл.247, ал.2 от ЗМВР, тъй като на доверителя ми е било прекратено служебното правоотношение без да е искано предварително съгласие на отговорния орган на съответната синдикална организация, а той е изпълнявал длъжността секретар на синдиката и съгласно §1, т.6 от ДР на КТ, синдикалното ръководство е председателят и секретарят на съответната синдикална организация. Освен това в чл.74 от инструкция №8121з-470 от 27.04.2015г. за организация на дейността по установяване на дисциплинарни нарушения е визирано, че служебните правоотношения на държавните служители, които заемат изборна ръководна длъжност в синдикални организации на служители в МВР, могат да бъдат прекратени на основание чл.226, ал.1, т.8 от ЗМВР, само с предварително съгласие на ръководния орган на съответната синдикална организация, а такова съгласие в случая не е искано от синдиката.

В мотивите на оспорваната заповед не е визирано конкретно какво дисциплинарно нарушение е извършил доверителят ми, за да му бъде вменено извършеното дисциплинарно нарушение. Той е действал в изпълнение на функционалните си служебни задължения произтичащи от заеманата от него длъжност-младши експерт, началник на противопожарен участък „Пожарна безопасност и защита на населението“ Созопол и като материално-отговорно лице по отношение на горивото. Той е използвал служебната карта за нуждите на участъка, като зарежда периодично двата пожарни автомобила, същото са вършели и другите служители от участъка, видно от показанията на разпитания по делото днес свидетел. Документално през целия период на службата си, доверителят ми не е допускал несъответствие между зареденото по касови бонове гориво на пожарните автомобили и отчетеното документално такова, т.е. никога не е имало липса на гориво в поверените му пожарни автомобили, зареждани с нафта. Следва да се има предвид, че не е злоупотребил с горивото, с което са били зареждани. Той нито е присвоил, нито е обсебил, нито е откраднал такова гориво и това е констатирано от проверката по случая и дисциплинарното производство.

Съгласно чл.71 от посечената Инструкция заповедта за налагане на дисциплинарно наказание „уволнение“ и прекратяване на служебното правоотношение се изготвя по образец и се съгласува с юрисконсултите на съответната структура по чл.37 от ЗМВР. В представеното от ответника становище, изготвено от началник отдел „Правно-нормативно осигуряване“, е изписано, че вмененото на доверителя ми нарушение обуславя налагането на дисциплинарно наказание „Порицание“, а не „Уволнение“. Същото е констатирано в докладната записка на началник „Човешки ресурси“.

Съгласно чл.27 от Инструкцията, дисциплинарно-наказващият орган приема с резолюция даденото от държавния служител писмено обяснение по образец, като се отбелязват дата, длъжността и името на административно-наказващия орган. Върху възражението и обяснението на М. има само някакъв подпис, резолюция запознат или приет, без индикации за длъжностно лице приело обясненията, датата и името и фамилията на длъжностното лице. Следователно тези липсващи данни обуславят извода, че обясненията на доверителя ми не са били приети и не е доказано, че са били приети от административно-наказващия орган. Същевременно доверителят ми не е бил изслушан от административнонаказващия орган, което в нарушение на чл.206, ал.1 от ЗМВР и съгласно чл.88 от Инструкцията, когато преди издаване на заповедта за налагане на дисциплинарно наказание на държавен служител, не е изслушан или не са приети писмените му обяснения, непосредствено по-горестоящият административен орган отменя заповедта без да разглежда случая по същество. По аналогия, почитаемия съд би следвало да приеме, че има съществени нарушения на административно производствените правила, обуславящи отмяната на заповедта, без да се разглежда случая по същество.

Оспорената заповед е издадена и в нарушение на целта и духа на закона. В продължение на 18 години доверителят ми добросъвестно е изпълнявал служебните си задължения, като държавен служител на МВР, като за този период от време е бил награждаван 4 пъти за добра работа и не му е било налагано каквато и да е дисциплинарно наказание, за извършено нарушение на служебната дисциплина, а в заповедта и съпътстващите документи, не е направена преценка на дейността на М. през тези години, за да може наложеното му дисциплинарно наказание, като тежест да съответства на вмененото му като извършено дисциплинарно нарушение, т.е налице е нарушение на чл.206, ал.2 от ЗМВР, което е самостоятелно основание за отмяна на оспорваната заповед. В този смисъл е налице и съдебна практика. Моля за присъждане на направените разноски.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:57. часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: