ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 30.10.                                                                        град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На тридесети октомври                               две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Н.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 2363 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 13:39 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Сънрайз“ АД, представлявано от Н.Б., редовно призован, не изпраща представител.

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – Началник отдел „Местни данъци и такси“ при Община Несебър, редовно призован, се представлява от юк. В., с представено по делото пълномощно от днес.

 

Съдът докладва, че по делото е постъпила молба с вх. № 11887/29.10.2018 г. от жалбоподателя, в която е заявено, че не се възразява да бъде даден ход на делото. Заявено е искане при допускане на доказателствени искания дружеството-жалбоподател да бъде уведомено, като бъде дадена възможност да вземе отношение по тях, а в случай че такива са представени да се даде възможност да се запознае с тях.

 

По хода на делото:

юк. В.: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на процесуалния представител на ответника и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА.

Делото е образувано по повод жалба от Сънрайз“ АД против Акт за установяване на задължение по декларация № МДТ-664/24.04.2018 г. на гл. експерт в отдел „Местни данъци и такси” при Община Несебър, мълчаливо потвърден от началника на отдел „Местни данъци и такси” при Община Несебър.

 

Юк. В.: Оспорвам жалбата като неоснователна и недоказана. Моля, уважаемия съд, да приеме в днешно съдебно заседание писмените доказателства, които представям с придружително писмо от т. 1 до т. 22. Също така представям и декларация по чл. 17, ал. 1 ЗМДТ за дължимия данък върху недвижимите имоти, ведно с приложенията към нея. Относно пътните листи, които искаме да представим, но понеже са доста обемисти за 3 години, то моля за срок, в който да ги представя. За сега няма да соча други доказателства.

 

Съдът, с оглед заявеното от процесуалния представител на ответника и по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема представените с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

 

Предвид обстоятелството, че представените в днешно съдебно заседание документи са в значителен обем и предвид докладваната от съда молба от дружеството-жалбоподател съдът счита, че следва да представи възможност на дружеството-жалбоподател да се запознае с депозираните в днешно съдебно заседание документи, като в определен от съда срок да изрази становище за приемане на същите като писмени доказателства по делото.

Предвид горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Предоставя възможност на дружеството-жалбоподател в 7-дневен срок от уведомяването да се запознае с депозираните в днешно съдебно заседание от процесуалния представител на ответника документи по опис, съдържащ се в придружителното писмо, както и депозираното копие от декларация по чл. 17, ал. 1 ЗМДТ и приложения към нея опис на апортна вноска и фактури. В указания от съда 7-дневен срок жалбоподателят следва да изрази писмено становище по приемане на така представените документи като писмени доказателства по делото.

Предоставя възможност на процесуалния представител на ответника до следващо съдебно заседание да ангажира допълнителни доказателства в подкрепа на фактическите обстоятелства, обективирани в оспорвания АУЗД.

Предоставя възможност и на жалбоподателя да ангажира доказателства в подкрепа на заявените от него твърдения.

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 15.01.2019 г. от 13,30 часа, за която дата и час страните са редовно призовани.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 13,43 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: