ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 08.02.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На осми февруари                                    две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 2363 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Х.Г.И. не се явява, редовно уведомена. За нея адвокат К., надлежно упълномощен.

Ответникът В. Н. Г.- мл.полицейски инспектор при Второ районно управление на МВР Бургас се явява лично.

 

СТРАНИТЕ - Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Производството по делото е образувано по повод жалбата на Х.Г.И. против заповед за задържане № 434зз-537/22.11.2016г. издадена от мл.полицейски инспектор В.Г..

По делото е постъпила административната преписка по издаване на

оспорения акт.

СЪДЪТ докладва постъпило по делото писмо рег.№434000-8239/23.12.2016г. от ІІ РУ на МВР Бургас, с приложени към него писмени доказателства.

СЪДЪТ указва на страните, че на осн. 154, ал.1 от ГПК следва да установят фактите, на които основават своите искания или възражения. Ответникът следва да докаже обстоятелствата, съставляващи фактическо основание за издаване на обжалвания административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му, а жалбоподателят носи доказателствената тежест да установи фактите, посочени в жалбата, от които черпи благоприятни последици.

 

Адвокат К.: Поддържам жалбата, поддържам и доказателствените искания направени в нея, като Ви моля искането по чл. 176 ГПК, във вр. с чл. 144 АПК да бъде допълнено и с въпроса - кога точно се е случило процесното престъпление, тъй като нито в заповедта за задържане, нито където и да е другаде в административната преписка, се съдържа информация кога се е извършило това престъпление. А това има важно значение за разглеждане на жалбата- позволявам си да се позова на Директива 2012/13 ЕС (18), където се казва, че правото на информация относно процесуалните права, което е изведено от съдебната практика на Европейския съд по правата на човека, следва да се установи изрично и правото на информираност лицето е то да бъде запознато с основанията за задържане. На този етап нямам други доказателствени искания.

Ответникът Г.: Според мен жалбата е неоснователна и я оспорвам. Ще отговоря на въпросите, поставени от жалбоподателя.

 

СЪДЪТ намира приложените към административната преписка писмени доказателства, както и допълнително представените с писмо рег.№434000-8239/23.12.2016г. от ІІ РУ МВР Бургас, за допустими, относими към предмета на спора и необходими за неговото изясняване, поради което счита, че същите следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Направеното искане за изслушване на ответника на основание чл.176 от ГПК, във вр. с чл.144 на АПК съдът намира за частично основателно. Поставените с жалбата въпроси към ответната са относими към предмета на спора и ще спомогнат за изясняване на обстоятелствата по делото. Поставеният в днешното съдебно заседание въпрос към ответника се отнася до обстоятелства, значими за воденото наказателно производство, но ирелевантни за предмета на настоящия спор. Ето защо съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените към административната преписка и към писмо рег.№434000-8239/23.12.2016г. от ІІ РУ МВР Бургас писмени доказателства.

ЗАДЪЛЖАВА ответника, на осн. чл.176, ал.1 от ГПК, във вр. с чл. 144 от АПК, да отговори на поставените с жалбата въпроси, като ОТХВЪРЛЯ искането на адвокат К. досежно поставения в днешното съдебно заседание въпрос.

 

ОТВЕТНИКЪТ на поставените с жалбата въпроси: Данните, с които съм разполагал са следните: с г-жа Х.Г.И. работиха психолози от института по психология на МВР в София, които са отразени в докладна записка, представена по делото, по повод изследването на полиграфа. Предвид данните от изследването ми беше разпоредено да изготвя заповед за задържане. Жалбоподателката беше от по-рано в управлението, беше и връчена призовка да се яви във ІІ РУ на МВР за да бъде проведено изследване на полиграф по ДП №434 ЗМ 973/2016г. по описа на ІІ РУ. Престъплението е извършено на 29.09.2016г. Става въпрос за извършена кражба на дамско портмоне, съдържащо златна гривна, пръстен, турски лири и пари, от стая 315 в санаториума за рехабилитация в Бургаски минерални бани, в кв.Ветрен, където лицето работи като санитарка. Бяха изследвани г-жа И. и г-жа Е. М., двете са санитарки там, които на посочената дата са имали достъп до тази стая. Другата госпожа се е справила с полиграфа и беше освободена. По втория зададен въпрос- прекият ни началник ни запозна с резултатите. При обобщаване на резултатите от полиграфа е било установено, че г-жа И. не казва истината. Други лица, освен двете санитарки, не бяха изследвани. При първоначалните действия по досъдебното производство, колегите от криминална полиция не са установили други лица, които са имали възможност да извършат въпросната кражба.

 

Адвокат К.: Нямам други доказателствени искания. Представям разписка за довнесен хонорар, както и представям списък по чл. 80 от ГПК за разноски. Моля да се приключи събирането на доказателствата.

ОТВЕТНИКЪТ: Не мога да знам дали с административната преписка са представени всички доказателства, защото аз съм полицай от охранителна полиция и нямам достъп до класифицирана информация. Аз съм квартален полицай. Няма да соча други доказателства.

 

СЪДЪТ, с оглед изявленията на страните и като счете делото за изяснено от фактическа страна,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Адвокат К.: Моля да уважите жалбата, да намерите оспорената заповед за незаконосъобразна и да я отмените. С последиците по закон моля да ни присъдите направените разноски. Подробни съображения ще изложа в писмени бележки в определен ми от съда срок. Моля само да бъде отбелязано за протокола, че заповедта е незаконосъобразна, защото в нея не е посочено дори правното основани, посочено е само чл. 72, ал.1 от ЗМВР, а липсва посочена точка, защото в тази алинея са посочени общо 7 точки, липсва фактическата обстановка, липсва обосновка. Трайна е практиката на ВАС, че в заповедта трябва да бъде изложено не само правното основание, а и фактите, които са дали право на административният орган да приеме, че са налице така наречените данни за това лице, че е извършило конкретното престъпление. И на последно място – доверителката ми е била призована на 22.10.2016г. за престъпление, което според административният орган става дума, че е извършено на 29.09.2016г. С нея е работено от психолози, след което на ответника му е разпоредено да издаде заповед за задържане и тя е освободена на следващият ден в 10 часа. И въпросът е следният - водено е досъдебно производство, по него е можело да се провеждат всякакви действия и за това считам, че задържането по Закона за МВР е много лесно, но в случая е незаконосъобразно. Ако полиграфът съществуваше за доказване на престъпление по НПК – пак бихме могли да се замислим за това. Въпросът е, че първо той не е сред средствата, които позволяват доказване, то е възможност за работа на разследващите органи, но не е закрепен като доказателствено средство.

ОТВЕТНИКЪТ: Искам от съда да отхвърли жалбата и да остави в сила оспорената заповед.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок, като с оглед направеното искане определи на процесуалния представител на жалбоподателя 7-дневен срок за представяне на писмена защита.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.19 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: