ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 23.11.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ХVІІІ Административен състав

На двадедет и трети ноември                две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Г.С.

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 2362 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 14:15 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Л.Ш.М., редовно призован, не се явява. Представлява се от адв. П.Г. c пълномощно, находящо се на лист 6 по делото.

ОТВЕТНИКЪТ Зам. кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас, редовно призован, се представлява от гл.юрисконсулт С.Б.c пълномощно, представено в днешното съдебно заседание.

 

 

По хода на делото:

 

АДВ. Г.: Да се даде ход на делото.

ГЛ.ЮРИСКОНСУЛТ С.Б. Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба на Л.Ш.М.,  против заповед № 2103/07.08.2017г., издадена от зам. кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас, с която на основание чл.225а, ал.1 от ЗУТ, във вр. с чл.225, ал.2, т.1 и т.2 от ЗУТ, във вр. с чл.223, ал.1, т.8 от ЗУТ  й е наредено да премахне собствения си незаконен строеж: едноетажна постройка /обект № 40 по схема/, построен в поземлен имот публична общинска собственост – ***.

ДОКЛАДВА постъпила с вх. №8872/21.08.2017г. административната преписка по делото, предоставена от инж. Б.– началник отдел „Контрол на строителството и въвеждане в експлоатация” при Община Бургас.

 

Съдът дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и по доказателствата:

ЖАЛБОПАДАТЕЛ: Поддържам жалбата. Съобразно становището на ответната страна бих искала да ангажирам писмени и гласни доказателства и евентуално назначаване и допускане на съдебно-техническа експертиза със задачи, които ще формулирам допълнително в указан от съда срок.

ГЛ.ЮРИСКОНСУЛТ С.Б. Оспорвам жалбата. Представям на съда препис извлечение от решение на ОС - Бургас, с което е одобрен подробен устройствен план. Представям геодезическа снимка, както и извлечение от подробния устройствен план.

Във връзка с допускането на съдебно-техническа експертиза, моля за срок да преценя дали ще искаме допускане на гласни доказателства.

 Представям и снимка от органа, който е ходил на място при извършването на проверката. Това е едноетажната къща, относно която е издадена заповедта. Органът ми каза, че въпреки, че на снимката и на геодезическата снимка се виждат като две къщи, реално се касае за една.

АДВ. Г.: Предвид представените от ответника доказателства, искам да ангажирам гласни доказателства, а именно: един свидетел при режим на довеждане, с който ще установяваме от кого е построена къщата, коя година е построена, на колко етажа е, дали този имот - двора и къщата са били закупени от жалбоподателката Л.Ш.М.  или баща й и евентуално коя година, имал ли е някой претенция към този имот, дали е построена от настоящите обитатели или е била придобита от настоящите обитатели в този вид.

Ще поискам допускане и изготвяне на съдебно-техническа експертиза, след изслушване на допуснатите до разпит свидетели.

 

ГЛ.ЮРИСКОНСУЛТ С.Б. Моля единствено за срок да изкоментирам със специалистите от отдел „Контрол на строителството и въвеждане в експлоатация“ при община Бургас и евентуално от страна на някой от тях да се яви за свидетел.

 

Съдът по доказателствата и доказателствените искания,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА като доказателства по делото постъпилата с вх.№ 8872/21.08.2017 г. административна преписка, както и представените в днешното съдебно заседание от гл.юрисконсулт Б. документи.

 

Относно искането на жалбоподателя за допускане на свидетел при режим на довеждане, съдът счита същото за относимо и допустимо към предмета на спора, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА до разпит един свидетел от страна на жалбоподателя при режим на довеждане за следващото съдебно заседание.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 25.01.2018 г. от 14:00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:28 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: