ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 29.03.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ХVІІІ Административен състав

На двадесет и трети март                       две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Г.С.

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 2362 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 15:04 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Л.Ш.М., редовно призована, не се явява, представлява се от адв. П.Г. c пълномощно, находящо се на лист 6 по делото.

ОТВЕТНИКЪТ Зам. кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас, редовно призован, се представлява от гл.юрисконсулт С.Б.c пълномощно, представено в предходното съдебно заседание.

НЕ СЕ ЯВЯВА вещото лице В.В.А.-Д. същата все още не е уведомена, тъй като не е внесен определения депозит.

 

По хода на делото:

 

АДВ. Г.: Да се даде ход на делото.

ГЛ.ЮРИСКОНСУЛТ С.Б. Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА постъпилата от адв. П.Г. молба с вх. № 1390/02.02.2018 г., съдържащо конкретни въпроси към поисканата съдебно-техническа експертиза.

С разпореждане № 602/05.02.2018г. въпросите на жалбоподателя към допуснатата съдебно-техническа експертиза са изпратени на ответника и му е дадена възможност да изрази становище.

С Определение № 645/19.03.2018 год. съдът е допуснал съдебно-техническа експертиза, като е определил за вещо лице арх. В.А..

 

Съдът КОНСТАТИРА, че към днешното съдебно заседание не е внесен определеният депозит за вещото лице по назначената съдебно-техническа експертиза.

 

АДВ. Г.: Представям документ за внесен депозит за назначената експертиза. Моля да се даде възможност на вещото лице да изготви експертизата.

ГЛ.ЮРИСКОНСУЛТ С.Б. Моля да се даде възможност на вещото лице да изготви експертизата.

 

За събирането на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за  31.05.2018 г. от 14.30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

Да се уведоми вещото лице за внесения депозит и за датата на следващото съдебно заседание.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  15:07 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: