ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 25.01.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ХVІІІ Административен състав

На двадесет и пети януари                     две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Г.С.

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 2362 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 14:05 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Л.Ш.М., редовно призован, се явява лично и с адв. П.Г. c пълномощно, находящо се на лист 6 по делото.

ОТВЕТНИКЪТ Зам. кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас, редовно призован, се представлява от гл.юрисконсулт С.Б.c пълномощно, представено в предходното съдебно заседание.

 

В предходното съдебно заседание, с Определение на съда е допуснат до разпит един свидетел от страна на жалбоподателя при режим на довеждане. В залата присъства М.М.Т., доведен от процесуалния представител на жалбоподателя с искане да бъде разпитан като свидетел.

М.Т.беше изведен от съдебната зала.

 

В залата присъства и С.С.Г., доведена от процесуалния представител на ответника с искане да бъде разпитан като свидетел. С.Г.беше изведена от съдебната зала.

 

По хода на делото:

 

АДВ. Г.: Да се даде ход на делото.

ГЛ.ЮРИСКОНСУЛТ С.Б. Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

АДВ. Г.: Водим до разпит един свидетел, който е допуснат в предното съдебно заседание. Моля да бъде разпитан.

 ГЛ.ЮРИСКОНСУЛТ С.Б. И аз водя за разпит свидетел - гл. специалист в отдел „Контрол по строителството и въвеждане в експлоатация”.Моля да бъде разпитан. Не възразявам да се пристъпи към разпит на свидетеля.

 

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към разпит на свидетеля М.М.Т..

Свидетелят беше въведен в съдебната зала.

Съдът СНЕМА самоличността му, като го ПРЕДУПРЕЖДАВА за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

М.М.Т. – 65 години, български гражданин, основно образование, осъждан за побой, неосъждан за лъжесвидетелстване, без специални отношения със жалбоподателя.

 

СВИДЕТЕЛЯТ Т.: Предупреден съм за наказателната отговорност по чл. 290 от НК. Обещавам да говоря истината. Не съм роднина с жалбоподателката. Не си нося личната карта и не мога да я представя на съда.

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА М.: Комшии сме, потвърждавам, че той е М.М.Т..

АДВ. Г.:  От колко години познаваш Л.М. и от къде я познаваш?

СВИДЕТЕЛЯТ Т.: Познавам баща й. Той се казва Ш.. Познавам и Л.. От 1980-1981 година ги познавам.

АДВ. Г.:  Къде живее тя?

СВИДЕТЕЛЯТ Т.: Живееше при баща си. След това 1981-1982 година построиха къща. Аз помагах там, разтоварвах вар. Баща й построи къщата.

АДВ. Г.:***?

СВИДЕТЕЛЯТ Т.: На ул.”К.” – номера не знам, моята къща е на ул. „М.” № **.

АДВ. Г.:  Знаеш ли баща й като почна да строи тази къща, този двор празен ли беше, от кого го взе?

СВИДЕТЕЛЯТ Т.: От кого го купи не знам. Знам, че го купиха, не знам човека от когото я купиха. Баща й я купи и там почна да строи.

АДВ. Г.:  Имаше ли скици и разрешения от общината?

СВИДЕТЕЛЯТ Т.: Не знам. Там имаше стари къщи. Той ги бутна там и почна да строи. Бараки бяха там и сетне направи 2-3 стаи.

АДВ. Г.:  Оттогава само дъщеря му ли живее там?

СВИДЕТЕЛЯТ Т.: И брат й беше там, но като излезе като се ожени той, Л. остана да живее само тя там в къщата с децата си.

АДВ. Г.:  Знаеш ли някой да е ходил да ги притеснява, че живее там откакто е построена къщата?

СВИДЕТЕЛЯТ Т.: Не, няма. Редовно ходя там покрай морето за риба, не съм чул някой в махалата да се оплаква, че някой ходи да ги притеснява.

АДВ. Г.: Тя сега какво ти каза, че те викат в съда - че искат да й отнемат имота ли?

СВИДЕТЕЛЯТ Т.: Каза, че искат да я събарят от съвета.

АДВ. Г.:  Тя дали има някакъв документ за собственост- нотариален акт?

СВИДЕТЕЛЯТ Т.: Не знам.

АДВ. Г.:  Нямам други въпроси към свидетеля Т..

ГЛ.ЮРИСКОНСУЛТ С.Б. Нямам въпроси към свидетеля Т..

СЪДЪТ КЪМ СВИДЕТЕЛЯ Т.: Вашата къща на ул. „М.“ законно ли е построена?

СВИДЕТЕЛЯТ Т.: Не.

СЪДЪТ КЪМ СВИДЕТЕЛЯ Т.:  Някой искал ли е да събаря Вашата къща?

СВИДЕТЕЛЯТ Т.: Не.

 

 

Поради изчерпване на въпросите свидетелят беше освободен от съдебната зала.

 

ГЛ.ЮРИСКОНСУЛТ С.Б. Моля да бъде разпитан в качеството на свидетел  гл. специалист С.С.Г..

АДВ. Г.:  Не възразявам да бъде разпитан.

 

Съдът по искането на процесуалния представител на ответника за разпит на един свидетел при режим на довеждане, счита същото за допустимо и относимо към предмета на спора, поради което,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА до разпит в днешното съдебно заседание доведения от процесуалния представител на ответника свидетел.

 

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към разпит на свидетелката.

Свидетелката беше въведен в съдебната зала.

Съдът СНЕМА самоличността й, като я ПРЕДУПРЕЖДАВА за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

С.С.Г.– 54 години, български гражданин,  средно специално образование,  неосъждан, без специални отношения със жалбоподателя.

 

СВИДЕТЕЛКАТА Г.: Предупредена съм за наказателната отговорност по чл. 290 от НК. Обещавам да говоря истината.

ГЛ.ЮРИСКОНСУЛТ С.Б. Госпожо Г., преди да напишете констативния протокол № 217, какво констатирахте на ул. „К.“ № ** като обект?

СВИДЕТЕЛКАТА Г.: По време на съставяне на констативния протокол това е общ констативен протокол за проверка извършена в регулация около целия квартал 28 и е на база геодезически заснемания на терена и събрани данни на живущите там като имена. Констатирах в този протокол са описани обекти, попадащи в улица към които следва да се предприемат административни действия за премахване.  Геодезист ги заснема на място, че са в обхвата на уличната регулация. Те са в момента изградени, съществуват. Част от тях не са заснемани в по-стари кадастрални заснемания.

 

Жалбоподателката Л.Ш.М. бе освободена от залата, тъй като не се чувства добре.

 

ГЛ.ЮРИСКОНСУЛТ С.Б. Всички тези обекти ** на брой, всички към настоящия момент съществуват ли?

СВИДЕТЕЛКАТА Г.: Всички са премахнати с изключение на обекта на жалбоподателката - повечето доброволно, останалите чрез фирма – принудително. На жалбоподателката имотът не е съборен, тъй като изчакване заповедта за събаряне да влезе в сила.

ГЛ.ЮРИСКОНСУЛТ С.Б. По декларация по делото, има информация, че сградата е изградена през 1982 г. Имате ли спомен като служител в общината, дали е отговаряла на регулационните норми действащите тогава и тези към настоящия момент?

СВИДЕТЕЛКАТА Г.: Преди да пристъпим към тази обща проверка, е проверявано и като документация каквото се съхранява в техническа дирекция на община Бургас, и сме се съобразили с действащия до миналата година кадастрален и регулационен план на това място и тогава за годината, когато се посочва в тази декларация – говорим за улица. Постройката е върху улица. И по стария план това е предвидено за улица.

ГЛ.ЮРИСКОНСУЛТ С.Б. Нямам повече въпроси.

АДВ. Г.: В заповедта пише, че сградата е строена от Л.. От къде установихте от кого е строена? Не е посочена коя година. Имате ли данни, от кого ги събрахте, тъй като се установява, че има противоречие от данните кои давате и от данните които казва моята доверителка?

СВИДЕТЕЛКАТА Г.: Данните в акта и заповедта са дадени лично от Л.. Тя е присъствала на многократните ни проверки там на място, те са записани по нейни устни данни. Ние ходихме да правим проверката и тя на място го заявява. Относно декларацията, която фигурира в административната преписка, мога да предположа, че сградата, строена от баща й, която фигурира по старите планове, е постройка с много по-малка квадратура.  Тя фигурира по старите планове.

 

АДВ. Г.: Нямам други въпроси.

ГЛ.ЮРИСКОНСУЛТ С.Б. Тази по-малка постройка отговаряла ли е на регулационните планове към онзи план - към годината на изграждането й?

СВИДЕТЕЛКАТА Г.: Не е отговаряла. И тогава това е било улица.

АДВ. Г.: Нямам други въпроси към свидетеля.

ГЛ.ЮРИСКОНСУЛТ С.Б. Нямам други въпроси към свидетеля.

 

Поради изчерпване на въпросите свидетелят беше освободен от съдебната зала.

 

 

Съдът дава възможност на страните да изразят становище по доказателствата:

АДВ. Г.:  Във връзка с нашите твърдения, че сградата е изградена от бащата през 1981 г. и във връзка с това да се установи дали действащите подробни  регулационни планове са били съобразени и със сега действащия план, моля да бъде назначена СТЕ с въпроси, които подробно допълнително ще изложа в писмен вид в отделна молба.

ГЛ.ЮРИСКОНСУЛТ С.Б. Представям в настоящото съдебно заседание извадка от регулационен план  от 1998 г., заверен от свидетелката Стела Г..

Представям и моля да приемете становище от арх. Р. – гл. експерт в община Бургас по незаконното строителство, който по повод на жалбата в настоящото производство е написал своето становище, търсили са жалбоподателката да й го пратят относно жалбата й за незаконното строителство.

АДВ. Г.: Ще взема отношение по представените доказателства в следващото съдебно заседание.

 

Съдът по доказателствата и доказателствените искания,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на процесуалния представител на жалбоподателя да вземе отношение по представените доказателства в следващото съдебно заседание и да представи молба с въпроси към исканата експертиза в 7-дневен срок, считано от днес, след което съдът по искането за експертиза, ще се произнесе в закрито заседание.

ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните в 14-дневен срок от днес да изчерпят доказателствените си искания.

 

За събирането на доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 29.03.2018 г. от 14.45 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:42 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: