Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

       628                                       30.03.2018 година                             гр. Бургас

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

Бургаският административен съд, четиринадесети състав, на първи март две хиляди и осемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:     ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: 1.  ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

                                                                   2. АТАНАСКА АТАНАСОВА

 

при секретаря Йовка Банкова, в присъствието на прокурора Андрей Червеняков, като разгледа докладваното от съдията Атанасова касационно административно наказателно дело № 235 по описа за 2018 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК, вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН и е образувано по повод постъпила касационна жалба от Х.В.М. с ЕГН **********, с адрес: ***, против решение № 638 от 15.12.2017 г. по АНД № 2522/2017 г. по описа на Районен съд- Несебър.

В жалбата са развити доводи за незаконосъобразност на решението, поради нарушение на закона, съставляващо касационно основание по чл. 348, ал.1, т.1 от НПК. В нея се сочи, че в производството по издаване на наказателното постановление са допуснати съществени нарушения на процесуални правила, тъй като не е конкретизирано в НП коя от двете хипотези на чл. 174, ал.3 от ЗДвП е осъществена; в акта и в НП не са вписани часа и начина на извършване на проверката, вида, модела, фабричния номер и показанията на техническото средство. По същество се иска отмяна на решението и на потвърденото с него наказателно постановление.

Депозирана е също частна жалба срещу определение на НРС от 18.12.2017 г., с което са възложени върху Х.В.М. разноските по делото, възлизащи на 9.42 лева. В нея се сочи, че не е предвиден в приложимия закон процесуален ред за присъждане разноски на страните.

В съдебното не се явява представител на касатора, редовно уведомен. Не се сочат нови доказателства.

Ответникът по касационната жалба не изпраща представител в съдебното заседание, редовно уведомен. Не заявява становище по жалбата.

Прокурорът от Окръжна прокуратура- Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Жалбата е подадена от надлежна страна в законоустановения срок и е процесуално допустима. При разглеждането и́ по същество, съдът намира следното:

С решението, предмет на касационната проверка, Несебърският районен съд е потвърдил наказателно постановление № 17-0304-003127/22.08.2017 г., издадено от началник на сектор към ОДМВР- Бургас, РУ- Несебър, с което на основание чл. 174, ал.3 от ЗДвП са наложени на касатора Х.В.М. административни наказания- глоба в размер на 2000 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 24 месеца. За да постанови този резултат, съдът е приел, че в производството по издаване на наказателното постановление не са допуснати съществени нарушения на процесуални правила и са налице елементите от състава на нарушението, поради което законосъобразно е ангажирана отговорността на наказаното лице.

Решението е правилно.

От фактическа страна по делото е установено, че на 06.08.2017 г. около 05.40 часа в курортен комплекс „Слънчев бряг“ касаторът Х.В.М. е управлявал лек автомобил марка „Тойота“ с рег. № ТХ 66 18 КХ. В близост резиденция „Какао“ същият бил спрян за проверка от служители на МВР и бил проверен с техническо средство за употреба на алкохол, но отказал проверка за употреба на наркотични вещества или техни аналози. Отказал и медицинско изследване на кръвта за употреба на такива вещества. За това нарушение бил съставен срещу него АУАН, въз основа на който било издадено обжалваното наказателно постановление.

Съгласно нормата на чл.174, ал.3 от ЗДвП, при отказ на водача да бъде проверен с техническо средство за установяване употребата на упойващи вещества или неизпълнение на предписанието за медицинско изследване за установяване наличието на наркотични вещества или техни аналози, се налага на същия административно наказание лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от две години и глоба в размер на 2000 лева. От събраните в хода на съдебното производство гласни и писмени доказателства се установява по несъмнен начин, че М. е отказал извършване на такава проверка, поради което съдът приема, че законосъобразно е била ангажирана административнонаказателната му отговорност. Съдът намира за неоснователни доводите на последния за допуснати в производството по издаване на наказателното постановление съществени процесуални нарушения. Не е налице сочената неяснота в акта и наказателното постановление. От съдържанието на същите е видно, че М. е наказан за отказ да бъде проверен за употреба на наркотични вещества. Обстоятелствата, при които е извършено нарушението са ясно посочени в наказателното постановление, с което е осигурено правото на защита на наказаното лице. Обстоятелството, че не са посочени в НП данните за вида, модела, фабричния номер и показанията на техническото средство, е ирелевантно в случая, доколкото касаторът е отказал извършване на проверка с техническото средство. Ето защо съдът приема, че в хода на административнонаказателното производство не е допуснато съществено процесуално нарушение.

При извършената служебна проверка касационната инстанция не констатира пороци, водещи до недопустимост или нищожност на обжалваното решение. С оглед горните съображения, не са налице и сочените в жалбата основания за отмяна решението, поради което същото следва да се остави в сила.

Неоснователна е също частната жалба срещу определението на съда от 18.12.2017 г. На основание чл. 189, ал.3 от НПК, приложим в производството по обжалване на наказателното постановление съгласно препращащата норма на чл. 84 от ЗАНН, разноските по делото се възлагат върху лицето, признато за виновно за извършеното противоправно деяние. Съобразно цитираната норма и с оглед формирания извод за неоснователност на жалбата срещу наказателното постановление, законосъобразно М. е осъден да заплати извършените в съдебното производство разноски от 9.42 лева, представляващи пътни разноски на свидетеля Михайлов, заплатени от бюджета на съда, видно от изричното отбелязване върху протокола от съдебното заседание, проведено на 24.11.2017 г.

Мотивиран от горното и на основание чл.221, ал.1 и ал.2, предл. 1 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Бургаският административен съд, четиринадесети състав,

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 638 от 15.12.2017 г. по АНД № 2522/2017 г. по описа на Районен съд- Несебър.

ОСТАВЯ В СИЛА определението от 18.12.2017 г. по АНД №2522/2017 г. по описа на Районен съд- Несебър, с което е осъден Х.В.М. с ЕГН ********** да заплати по сметката на Районен съд- Несебър сумата от 9.42 лева, представляваща разноски по делото.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:        

 

ЧЛЕНОВЕ:                  1.     

                                

2.