РЕШЕНИЕ

 

    724                             дата 21 април 2017г.                  град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас,    ХVІ-ти състав,

в публично заседание на 30 март 2017 год.,  в следния състав:

 

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                             ЧЛЕНОВЕ:          1. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

                                                                                          2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: С.А.

Прокурор: Тиха Стоянова

 

разгледа докладваното от съдия СТОЙЧЕВА

КНАХ дело № 235 по описа за 2017 год. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

 

         Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административно процесуалния кодекс, във вр. с чл. 63 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на Д.В.Д. *** против Решение № 1719/21.11.2016г., постановено по НАХ дело № 5068/2016г. по описа на Районен съд – Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление № 16-0769-001596 от 13.07.2016г., издадено от началник на група в сектор "Пътна полиция" при ОДМВР – Бургас, с което, за нарушение на чл.21, ал.1 от ЗДвП и на основание чл.182, ал.1, т.6 от с.з., на касатора кумулативно са наложени административно наказание „глоба“ в размер на 450 лева и „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 3 месеца

Съдебното решение се обжалва като неправилно и постановено при съществени нарушения на материалния и процесуален закон. Касаторът възразява, че неправилно е определен като субект на нарушението, респ. на административнонаказателна отговорност, тъй като в деня на нарушението е бил в болнично заведение, за което представя доказателства. На това основание се иска отмяна на съдебния акт и на потвърденото наказателно постановление.

В съдебно заседание касаторът не се явява и не се представлява.

Ответникът по касация също не изпраща представител.

Прокурорът от Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба и оставяне в сила на съдебния акт.

Касационна жалба е процесуално допустима, подадена от надлежна страна, в законоустановения срок, а разгледана по същество, настоящият съдебен състав преценява като неоснователна.

 Касаторът Д. е санкциониран за това, че на 25.06.2015 г., в гр.Бургас, на първокласен път Е-773, км.491, до бензиностанция "Ромпетрол", в посока от Ветрен към КПП 1, управлява МПС с рег. № ***, със скорост 153 км/ч, при разрешена в населено място и обозначена със знак със знак В 26 – 90 км/ч, засечена със система за видеоконтрол Multiradar SD 580. Районният съд по същество е приел, че е осъществен състав на нарушение, не е установил нарушения в хода на административнонаказателната процедура нито при съставяне на АУАН, нито при издаването на НП, обсъдил е възраженията на санкционираното лице, като ги е намерил за неоснователни, с оглед на което е потвърдил издаденото НП като законосъобразно.

   Първоинстанционният съд е формирал правилна фактическа обстановка, която се подкрепя от данните по делото и се възприема изцяло и от настоящия съдебен състав.

   Нарушението е било установено със стационарна камера за видеоконтрол и от собственика на автомобила е изискана информация за водача на МПС на процесната дата и час, за да се определи субекта на нарушение, като такава декларация по чл.188 от ЗДвП е била попълнена от касатора Д. и видно от нейното съдържание лицето е посочило, че на посочената дата 25.06.2015г., място и час, установеният да се движи с превишена скорост автомобил се е управлявал лично от касатора Д.. В жалбата си пред районния съд водачът не е направил възражение, че на процесната дата не е управлявал автомобила. Впоследствие е изпратил до съда доказателства за болничен престой в периода от 20.04.2015г.-27.04.2015г., които са били обсъдени от съда, който е отбелязал, че този период няма отношение към датата на нарушението, което е през м.06.2015г.. Пред настоящия съд касаторът представя нова епикриза също за болнично лечение в периода 22.06.2015г. – 28.06.2015г., за доказване на обстоятелството, че не е управлявал автомобила на процесната дата 25.06.2015г. Съдът не кредитира това писмено доказателство, защото в рамките на административнонаказателната процедура наказващият орган е изпълнил задължението си да уведоми собственика на автомобила за констатираното нарушение и който трябва да посочи водача на автомобила. Касаторът изрично е посочил себе си като водач на автомобила на процесната дата 25.06.2015г., поради което съдът не цени сега представените доказателства, с които касаторът иска да опровергае собственото си деклариране в декларацията по чл.188 от ЗДвП, още повече, че същото е скрепено с наказателна отговорност по чл.313 от НК, под което изявление той се е подписал. Освен това не посочва друго лице, което да е управлявало автомобила и в този смисъл съдът счете възраженията относно недоказаност на авторството на нарушението, за неоснователни.   

   На основание изложените по-горе мотиви и поради отсъствие на сочените отменителни основания за касиране на решението, същото следва се остави в сила, поради което и на основание чл.221, ал.2 от АПК, Бургаският административен съд, ХVІ-ти състав,

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1719/21.11.2016г. постановено по НАХД № 5068/2016г. на Районен съд – Бургас.

Решението е окончателно.

 

 

                                                                                                         

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                            ЧЛЕНОВЕ: