Р Е Ш Е Н И Е

 

град Бургас, №   615                /31.03.2015г.

 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в съдебно заседание на деветнадесети март, през две хиляди и петнадесета година, в състав:

 

                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СТАНИМИР ХРИСТОВ

                                                                                                   ЧЛЕНОВЕ:  ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                                                                       ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

при секретар Г.Ф. и с участието на прокурор Георги Чинев изслуша докладваното от съдия Л.АЛЕКСАНДРОВА по КАНД № 235/2015г. за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Касаторът „Българска телекомуникационна компания” ЕАД, ЕИК 831642181, гр. София, бул.“Цариградско шосе“ №115и, е оспорил решение № 1967/09.12.2014г. постановено по АНД №4678/2014г. на Районен съд Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление №559/14.12.2013г. на председателя на Комисията за регулиране на съобщенията. С наказателното постановление на касатора за нарушение на чл.326а от Закона за електронните съобщения (ЗЕС) във вр. с чл.31, ал.1 от Функционалните спецификации за осъществяване на преносимост на национално значими номера при промяна на доставчика на обществена телефонна услуга (ФС) е наложена имуществена санкция в размер на 60 000 лв. Касаторът счита, че решението на районния съд е неправилно и иска да бъде отменено.

В съдебно заседание касаторът, чрез представител по пълномощие, поддържа касационната жалба и иска производството да бъде прекратено поради изтекла давност. В условията на евентуалност - да бъде отменено обжалваното решение на Районен съд Бургас и наказателното постановление.

Ответникът по касационната жалба, редовно призован, не изпраща представител.

            Представителят на Окръжна прокуратура гр.Бургас счита касационната жалба за неоснователна, а обжалваното решение предлага да бъде оставено в сила.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните, намира следното:

Касационната жалба е подадена в срок от надлежно легитимирано лице. Разгледана по същество е основателна.

Решението в обжалваната му част е неправилно. 

Районният съд е приел, че в административнонаказателното производство не са допуснати нарушения при съставяне и връчване на АУАН и при издаване на наказателното постановление, които да са толкова съществени, че да доведат до опорочаване на наказателното постановление. Съдът е обсъдил подробно всички факти и е достигнал до извода, че наказаното лице е осъществило състава на нарушението по чл.326а от ЗЕС. Обсъдил е размера на имуществената санкция, наложена с наказателното постановление и е направил извод, че той е съобразен с имущественото състояние на нарушителя, както и с цели на генералната превенция, предвидени в чл. 12 от ЗАНН. Освен това е обсъдил и факта, че същото лице е извършвало същите по вид нарушения многократно, което е установено с влезли в сила съдебни актове.

Настоящият съдебен състав счита, че изводите на районния съд за липса на съществени процесуални нарушения в производството по съставяне на АУАН и издаване на наказателното постановление са неправилни.

В АУАН, на л.21 от приложено по делото АНД №275/2014г. на Районен съд Бургас е посочено, че нарушението е извършено на 16.07.2012г., когато „БТК“ ЕАД е отказала на „Мобилтел” ЕАД преносимост на заявения номер. Същевременно в наказателното постановление, с което се налага административно наказание за това нарушение е посочено, че нарушението е извършено на 16.07.2013г. За разлика от районния съд настоящия съдебен състав счита, че се касае за съществено нарушение, защото лицето е обвинено, че е извършило административно нарушение на 16.07.2012г., а е наказано за същото по вид нарушение, но извършено една година по-късно. По този начин е нарушено правото на защита на лицето, защото то е обвинено и се защитава срещу факта, че е нарушило чл.326а от ЗЕС, във вр. с чл. 31, ал.1 от ФС на 16.07.2012г. Същевременно наказващия орган му налага наказание за нарушение, което е извършено след една година. Вярно е, че от всички факти може да се предположи за допусната техническа грешка, както е приел и районния съд. В административнонаказателното производство обаче института на очевидната фактическа грешка не е познат и е напълно недопустимо съществуването на такава грешка, когато се касае за датата на нарушението, която е един от важните факти, очертаващи конкретното деяние. Ако тази техническа грешка засягаше някоя друга от описаните в наказателното постановление дати – на подаване на заявлението от лицето, което иска пренос на мобилен номер или на заявлението на приемащия доставчик, доколкото това не са дати на извършване на нарушението, може да се приеме, че такава грешка не е толкова укорима и не влияе толкова съществено на правото на защита на наказаното лице. Допускане на грешка обаче при посочване на различна дата на нарушението в АУАН и в наказателното постановление, според настоящия състав води до съществено нарушение на процесуалните правила, защото се засяга правото на защита на наказаното лице.

Само на това основание наказателното постановление следва да бъде отменено. Доколкото районният съд е приел, че това наказателно постановление е издадено законосъобразно, решението на районния съд също подлежи на отмяна.

Неоснователно е възражението за изтекла давност, защото от датата на извършване на нарушението 16.07.2012г. не е изтекла абсолютната давност, която е в размер на 4 години и 6 месеца, съобразно чл.81, ал.3, във вр. с чл.80, ал.1, т.5 от НК, във вр. с чл.11 от ЗАНН. Тълкуването от касатора на разпоредбите, в които е уредена абсолютната давност е неправилно - Тълкувателно постановление № 1/27.02.2015г. по тълкув. дело №1/2014г. на ОС на НК на ВКС и ІІ колегия на ВАС.

На основание чл.221, ал.2, във вр. с чл.218 от АПК във вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр.Бургас

 

Р Е Ш И:

 

            ОТМЕНЯ решение № 1967/09.12.2014г. постановено по АНД №4678/2014г. на Районен съд – Бургас, вместо него постановява:

ОТМЕНЯ наказателно постановление №559/14.12.2013г. на председателя на Комисията за регулиране на съобщенията, с което на „Българска телекомуникационна компания” АД, за нарушение на чл.326а от Закона за електронните съобщения във вр. с чл.31, ал.1 от Функционалните спецификации за осъществяване на преносимост на национално значими номера при промяна на доставчика на обществена телефонна услуга е наложена имуществена санкция в размер на 60 000 лв.

            Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                          ЧЛЕНОВЕ: