О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

гр.Бургас, 27.02.2009г.

 

 

 

         АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в закрито заседание на двадесет и седми февруари, през две хиляди и девета година, в състав:

 

                                                                                    СЪДИЯ: Л.А.

 

като разгледа адм.д.№235 по описа за 2009г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е образувано по жалба на П.А. К., в качеството му на управител на „Оберон-Х” ООД, със седалище и адрес на управление против Предписание изх.№ КХОХ-172/11.02.2009г. издадено от мл.инспектор в РИОКОЗ-Бургас, с което е дадено становище за временно спиране реализацията на описаните в предписанието храни до приключване на процедурата по чл.51, ал.2 от ЗХ. Предписанието е направено на Хипермаркет „БИЛЛА”, находящ се в гр.Бургас, к-с”Славейков”.

Жалбоподателят  релевира оплаквания за нищожност на оспореният акт поради некомпетентност на органа, който го е издал, както и възражения за неговата незаконосъобразност.

Директорът на РИОКОЗ-Бургас в придружително преписката писмо изх.№11-03-35/23.02.2009г. е посочил, че обжалваното предписание няма характер на административен акт, както и че жалбоподателят не притежава надлежна процесуална легитимация.

С Предписание изх.№ КХОХ-172/11.02.2009г. издадено от мл.инспектор в РИОКОЗ-Бургас са отразени констатациите от извършена проверка в Хипермаркет „БИЛЛА”, находящ се в гр.Бургас, к-с”Славейков” относно предлаганият за продажба боб внос от Китай, Египет и Полша, пакетиран от български фирми, една от които е жалбоподателя, в търговски опаковки, под наименования несъответствуващи на нормативните изисквания и водещи до заблуда на потребителите. Описани са различните разфасовки и видове боб, предмет на предписанието и е дадено становище за временно спиране реализацията на тези храни до приключване на процедурата по чл.51, ал.2 от ЗХ.

Административен съд - Бургас, намира жалба за процесуално недопустима поради липса на предмет, по следните съображения:

Посоченото предписание издадено от мл.инспектор в РИОКОЗ-Бургас няма белезите на индивидуален административен акт по смисъла на чл.21 АПК и не подлежи на самостоятелно обжалване. Видът на подлежащите на съдебен контрол административни актове е визиран в чл.51, ал.3 от ЗХ, т.е. на обжалване подлежат само крайните актове, издавани в административното производство, които създават права и задължения за страните. ПАМ по чл.30, ал.1, т.8 от ЗХ се налага със заповед на компетентен орган, който е определен в чл.51, ал.2 от същия закон. Следователно предписанието е част от процедурата по налагане на ПАМ, на обжалване би подлежала заповедта на органа по чл.51, ал.2 от ЗХ. Поради изложеното съдът намира, че липсва годен за обжалване административен акт и производството по делото следва да бъде прекратено.

Дори да се приеме, че обжалваното предписание притежава характеристиките на индивидуален административен акт, жалбата отново е недопустима поради липса на правен интерес на жалбоподателят. Предписанието е направено на „Билла България”ЕООД и последиците от налагането на ПАМ с евентуална бъдеща заповед, както и отговорността за изпълнението на възложените в предписанието мерки е на този правен субект, а не на жалбоподателят Оберон-Х” ООД.

Мотивиран от горните съображения и на основание чл.159, т.1 и 4 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.А.К., в качеството му на управител на „Оберон-Х” ООД, със седалище и адрес на управление *** против Предписание изх.№ КХОХ-172/11.02.2009г. издадено от мл.инспектор в РИОКОЗ-Бургас, като недопустима.

         ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№235/2009г. по описа на Административен съд гр.Бургас.

Определението, може да се обжалва с частна жалба пред ВАС на РБългария в 7-дневен срок от съобщаването му.

                         

                           СЪДИЯ: