ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 19.10.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       ХХІ-ви административен  състав       

На деветнадесети октомври                        две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИН БЕЛЕВ

 

Секретар: С. Х. 

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Белев

Административно  дело номер 2359 по описа за  2018 година       

На именното повикване в 09:10 часа  се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „СЪНРАЙЗ“ АД, редовно призован, не изпраща представител.

ОТВЕТНИКЪТ Началник отдел „Местни данъци и такси“ при Община Несебър, редовно призован, се представлява от юрисконсулт В.П., която представя пълномощно.

 

Становище по хода на делото:

 

ЮРИСКОНСУЛТ П.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, с оглед липсата на процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на ответната страна да вземе становище по жалбата:

 

ЮРИСКОНСУЛТ П.: Оспорвам жалбата в нейната цялост. Считам, че същата е недопустима и неоснователна. Считам, че по отношение на декларирания имот към 2014-2015 г., това е периодът, през който от общината е извършвана услугата и по трите компонента.

 

 

Съдът ДОКЛАДВА делото:

Производството е образувано по жалба от „Сънрайз“ АД против Акт за установяване на задължения по декларация № МДТ-703/25.04.2018 г., издаден от Главен експерт в отдел  „Местни данъци и такси“ при Община Несебър, с който са установени задължения в размер на 11074.10 лв. за главници ТБО и лихви за просрочие в размер на 3356.79 лв.

 

Съдът УКАЗВА на страните доказателствената тежест както следва:

В тежест на жалбоподателя е до докаже обстоятелствата по жалбата.

В тежест на ответната страна е да докаже всички обстоятелства, които обосновават надлежното извършване на процедурата по издаване на оспорения административен акт, както и обстоятелствата, явяващи се основание за издаването му.

 

ЮРИСКОНСУЛТ П.: Нямам възражение по доклада на съда.

Представили сме административната преписка по издаването на оспорения акт по установяване на задълженията по декларация.

Моля, съдът да приеме представените с преписката писмени доказателства.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

          ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства.

 

          ЮРИСКОНСУЛТ П.: Моля, съдът да назначи съдебно-счетоводна експертиза, като ми даде възможност в 3-дневен срок от днес да формулирам въпросите към нея с писмена молба, с препис за другата страна.     Моля, също така да ни бъде даден допълнителен срок с оглед обема на писмените доказателства, които да представим във връзка с реалното предоставяне на процесните услуги от общината по отношение на имота на жалбоподателя.

 

Съдът ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на ответника 3-дневен срок от днес да представи молба с въпросите към експертизата, придружена с препис за другата страна.

Съдът ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на ответника в срок до следващо съдебно заседание, да представи доказателства във връзка с реалното предоставяне на процесните услуги от общината по отношение на имота на жалбоподателя.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 03.12.2018 г. от 09.00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 09:15 часа.

 

 

     СЕКРЕТАР:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: