ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 07.11.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На седми ноември                                  две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 2359 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Ивекс и сие Станчеви“ ООД, редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на дирекция „Контрол“ в ТД на НАП – гр. Бургас, редовно призован, се представлява  от ст.юрисконсулт Д. c  пълномощно.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила с вх.№ 11785/07.11.2017 г.молба от жалбоподателя, с която се иска да бъде даден ход на делото и са изложени мотиви по съществото на оспорването. С молбата е поискана отмяна на обжалваната заповед.

 

СТ.ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА жалба от „Ивекс и сие Станчеви“ ООД против заповед за налагане на принудителна административна мярка № ОП-250-0311757/03.08.2017 г. на директор на дирекция „Контрол“ в ТД на НАП – гр. Бургас, с която е разпоредена принудителна административна мярка – запечатване на търговски обект – ***, находящо се в гр. Созопол, ул. ***, стопанисван от дружеството-жалбоподател и забрана за достъп до него за срок от 14 /четиринадесет/ дни.

 

СТ.ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Оспорвам жалбата. Няма да представям нови доказателства. Да се приеме преписката. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА административната преписка по делото съгласно описа на лист 2.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания

 

СТ.ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Заповедта е законосъобразна.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съответния съдебен акт в законоустановения срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14:10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: