ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 23.02.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    V Административен състав

На двадесет и трети февруари                  две хиляди и петнадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 2359 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 14:35 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Б.В.Л., редовно уведомен, не се явява и представлява в днешно съдебно заседание.

 

ОТВЕТНИКЪТ Община Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Р., надлежно упълномощена с представено по делото пълномощно.

 

По хода на делото:

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА постъпил от жалбоподателя с молба вх. № 749 от 26.01.2015 г. нотариален акт № 015, том Іа, рег. № 0375, дело 15/2012 г. на нотариус Д. Р..

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р.:  Уважаема госпожо Председател, в днешно съдебно заседание представям и моля да приемете две заповеди –заповед за определяне на комисия по чл. 210 от ЗУТ и заповед за определяне на резервни членове.

Да се приеме представеното от адвокат М. доказателство –  нотариален акт № 015, том Іа, рег. № 0375, дело 15/2012 г..

Моля да се приключи събирането на доказателства.

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото допълнително представените от страните писмени документи и предвид липсата на други доказателствени искания, въпреки предоставената на жалбоподателя възможност за ангажиране на допълнителни доказателства по делото, съгласно определение от предходно съдебно заседание,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателство по делото представения от жалбоподателя нотариален акт № 015, том Іа, рег. № 0375, дело 15/2012 г. на нотариус Д. Р..

ПРИЕМА като доказателства по делото представените в днешно съдебно заседание от юрисконсулт Р. заповед № 1010/25.04.2012 г. за назначаване на комисия по чл.210 ЗУТ и заповед №1960/25.07.2013 г. за определяне на резервни членове на комисията, определена със заповед №1010/25.04.2012 г.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Уважаема госпожо Председател, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. С плана по чл. 16 ЗУТ собствеността се трансформира от собственост на неурегулиран поземлен имот в собственост на урегулиран поземлен имот. Единствено значим факт в процедурата по чл. 16 ЗУТ е определянето на стойността преди и след неговото урегулиране, така че стойността на урегурилирания поземлен имот да не бъде по-малка от тази, преди неговото урегулиране. Видно от представените доказателства по делото, комисията е определила  стойността на двата имота правилно и законосъобразно. Неоснователни са доводите в жалбата по отношение определянето на стойността на имотите, като жалбоподателят се позовава на това, че оценката е изготвена от независим оценител. Комисията по чл. 210 ЗУТ само е възприела оценителския доклад, но видно от постановеното решение сама е определила оценката на имота преди и след урегулиране. Ето защо Ви моля да постановите решение, с което да потвърдите решението на комисията по чл. 210 ЗУТ като правилно и законосъобразна.

Моля да ми бъде присъдено възнаграждение за юрисконсулт.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:42 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           СЪДИЯ: