ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2015, 19.01.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    V Административен състав

На деветнадесети януари                          две хиляди и петнадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 2359 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 13:48 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Б.В.Л., редовно призован, не се явява и представлява в днешно съдебно заседание.

 

ОТВЕТНИКЪТ Община Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Р., надлежно упълномощена с днес представено по делото пълномощно.

 

По хода на делото:

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА жалбата на Б.В.Л. против решение № 94-01-10762/3/20.10.2014 г. на Комисия по чл. 210 ЗУТ за определяне пазарна цена преди и след урегулиране на имот с идентификатор 07079.1.1147 в местността „Кьошето”, землище кв. Сарафово, гр. Бургас, с редукция по чл. 16 ЗУТ от 25 % от първоначалната му площ, с искане за отмяна на решенето като незаконосъобразен административен акт.

ДОКЛАДВА първоначално представената преписка от ответника по издаване на оспорения административен акт, находяща се на л.2-л.13 от делото.

ДОКЛАДВА изискани от съда и представени от жалбоподателя допълнителни писмени документи за внесена държавна такса и изискан документ за собственост, легитимиращ правния му интерес да оспорва № 94-01-10762/3/20.10.2014 г. на Комисия по чл. 210 ЗУТ при Община Бургас – нотариален акт № 141, том V, рег. № 4923, дело № 689 от 08.12.2005 г., находящ се на л. 20-л.21 от делото.

ДОКЛАДВА изискани от съда и допълнително представени от ответника доказателства във връзка с установяване срочността на жалбата до съда – писмо изх. № 94-01-7603/5/29.10.2014 г., ведно с известие за доставяне, получено на 12.11.2014 г. и акт за резултатите от обявяване на Решение № 94-01-1076/3/20.10.2014 година.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Нямам възражения по доклада.

Оспорвам жалбата.

Моля да приемете преписката, представена от Община Бургас, както и допълнително представените доказателства. Моля да приемете в днешно съдебно заседание оценителския доклад, послужил на Комисията по чл. 210 от ЗУТ за определяне на оценката.

 

СЪДЪТ, по доказателствата намира, че следва да приеме като такива представените до момента писмени документи, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото представените от жалбоподателя и от ответника писмени документи, описани по-горе в протокола.

 

Констатира, че в представената административна преписка от ответника липсват приложени заповедите за назначаване на Комисията по чл. 210 от ЗУТ, издала оспореното в настоящото производство решение. Това налага да се дадат указания на ответника за ангажиране на доказателства в тази насока.

Констатира, че по дадените от съда указания жалбоподателят е представил нотариален акт за собственост на недвижим имот, който обаче удостоверява правото на собственост на лицето В. Б. Л. – различно от жалбоподателя. Поради това съдът намира, че следва да даде още една възможност на жалбоподателя да представи по делото доказателства за правото на собственост върху поземления имот, предмет на оценка в оспореното решение на Комисията по чл. 210 ЗУТ. Следва и на основание чл.171, ал.4 от АПК, да укаже на жалбоподателя, че не сочи и не ангажира доказателства относно направеното оспорване на размер на определената от Комисията по чл. 210 от ЗУТ оценка на имота.

Воден от горното

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника най-късно до следващо съдебно заседание да представи по делото заверен препис на заповеди №1010/25.04.2012 г. и № 1960/25.07.2013 г. на Кмета на Община Бургас за назначаване на Комисията по чл. 210 от ЗУТ с правомощията да издава решения от вида на оспореното в настоящото производство.

ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя най-късно до следващо съдебно заседание да представи по делото в заверен препис доказателства за правото му на собственост върху поземлен имот 07079.1.1147, целият с площ 3692 кв.м., в местността „Кьошето”, кв. Сарафово, гр. Бургас, предмет на оценка в оспореното решение на Комисията по чл. 210 ЗУТ.

УКАЗВА на жалбоподателя, че не сочи и не ангажира доказателства относно направеното оспорване на размер на определената от Комисията по чл. 210 от ЗУТ оценка на имота.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 23.02.2015 г. от 13:45 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:06 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           СЪДИЯ: