ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 31.10.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На тридесет и първи октомври              две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 2358 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 13:45 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.М.С., редовно призован, не се явява. Представлява се от адв. Н.К. c пълномощно от днес.

ОТВЕТНИКЪТ Директор на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на население“ – гр.Бургас комисар В., редовно призован, се явява лично.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА жалба от Т.М.С. против Заповед № ПЗ-456/04.08.2017 г., издадена от директора на РД „ПБЗН“ – гр.Бургас – комисар В., за налагане на дисциплинарно наказание „Писмено предупреждение“ за срок от 3 /три/ месеца на държавен служител от МВР.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.: Поддържам жалбата. Не водим свидетеля, тъй като служебно е ангажиран. Имам други доказателствени искания.

Свидетелят е и служител на регионалната дирекция и се намира във йерархическа служебна зависимост с ответника, затова оттеглям това искане за допускане разпит на свидетел, като вместо това моля съдът да допусне като свидетел и служебно на бъде призован С.К.К. от служебния му адрес: ***, Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на население – гр.Бургас, ***който служител в деня на нарушението е бил на работа заедно с жалбоподателя и знае и е очевидец на всички обстоятелства, свързани с твърдяното нарушение в обжалванта заповед. Поддържам искането за предстаявяне от ответника на заповед № ПЗ-285/26.05.2017 г. относно създаване на организация при осъществяване на съвместни смени от служители на равна длъжност от друг оперативен център на „Пожарна безопасност и защита на население“ – Бургас, която е издадена от ответника директор на дирекцията В.. Заедно с това в основанията за налагане на наказанията, е посочено и писмено становище от гл. инспектор Б.М. - началник сектор на регионалната дирекция, който е посочил в становището, че при извършване на проверката е направил и снимки на жалбоподателя, които моля да задължите ответникът да престави в следващото съдебно заседание, тъй като смятам, че са неразделна част от писменото становище и са описани в него, но не са представени към преписката. Заедно с това моля да задължите ответника и директора на регионалната дирекция да представят заверено копие на дневник приложение №3 за зачисляване на въздушно- летателни апарати и извършена проверка съгласно чл.17 от Правилата за осигуряване на летателна защита за дата 14.06.2017 г. – деня на нарушението и в този дневник е отразено броя на летателните апарати и кой ги е ползвал.

В подобно заседание по друго дело, преди заседанието ответникът беше предоставил на свой служител да манипулира тогава представения дневник за съобщенията и сигналите в дежурния център. Моля да предупредите да не повтаря тези си действия и да представи заверено копие на дненика за датата 14.06.2017 г., както и самия дневник в оригинал за съпоставка, като уведомявам, че ако манипулира това доказателство, ще се сезирам прокуратурата и МВР.

ОТВЕТНИКЪТ КОМИСАР В.: Оспорвам жалбата. Моля съда да приеме 2 /два/ бюлетина.

Жалбоподателят твърди в писмените си обяснения, че графика му се нарушава от графика за дежурства и и понеже го няма лично в днешното съдебно заседание, да го попитам дали собствената му безопасност и тази на колегите му е по-важна от брадата?

Представям 2 бюлетина за произшествията за 27-ми и 28-ми юли тази година, от които е видно жалбоподателят колко е бил ангажиран, както твърди. Бюлетининте са заверени вярно с оригнинала. Това са бюлетини за произшествията за цялата област, за които той отговаря. Видно е, че в часовете след 20,00 часа не е имал никакви събития, които да отработва и да следи. Твърди, че  не е имал време да отговори писмено и също така бих искал да бъдат призовани при така твърдяните доказателства свидетели, които да потвърдят автентичността на снимките, направени със знанието и съгласието на г-н С.. Гл. инспектор М. е правил снимките. Моля да бъде разпитан.

На 28-ми юли от 12,00 часа като разбрах, че нямаме писмени обяснения в присъствието на Ж. и Д., на говорител по телефона съм заявил на г-н С., че ако той е бил възпрепятстван, съм готов допълнително да го изслушам да внесе писмени обяснения. Бих желал свидетелите В.Е.Д. и П.Ж.да бъдат разпитани.

По направените доказателствени искания съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА административната преписка по делото съгласно описа на лист 13.

ЗАЛИЧАВА допуснатия свидетел – при довеждане съобразно искането на процесуалния представител на жалбоподателя.

ПРИЗОВАВА като свидетел С.К.К. -служител на регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на население“ – гр.Бургас със служебен адрес: ***гр. Бургас.

По отношение на поисканото от процесуалния представител на жалбоподателя заповед рег. № ПЗ-285/26.05.2017 г. и дневник приложение № 3 за зачисляване на въздушно-дихателни апарати за 14.06.2017 г., съдът счита, че тези доказателства нямат връзка с правния спор.

Дали на датата на дежурство инспектор С. е имал зачислен дихателен апарат или не, е ирелевантно обстоятелство по отношение на задължението му съобразно твърдените правила да няма лицево окосмяване в контактната зона на дихателен апарат и лицето си по време на дежурство. Съдът счита, че следва да изисква снимките, които гл. инспектор Б. Г.  М. в своя докладна записка твърди, че е изготвил на жалбоподателя, при извършена проверка.

ОТВЕТНИКЪТ КОМИСАР В.: Разполагам със снимките, ще ги представя в следващото съдебно заседание. Нося заповед рег. № ПЗ-285/26.05.2017 г., но не е заверена вярно с оригинала.

С оглед на изложениото съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТХВЪРЛЯ искането за представяне заповед ПЗ-285/26.05.2017 г., както и дневник приложение № 3 за зачисляване на въздушно-дихателни апарати за 14.06.2017 г.

ЗАДЪЛЖАВА ответника да представи снимките, изготвени от гл. инспектор Б.М., цитирани от М. в докладна записка, съставляваща част от административната преписка.

УКАЗВА на ответника, че върху него е възложена доказателствената тежест за установяване на всички фактически и правни основания за издаване на оспорената заповед, в т. ч. и за запознаването на жалбоподателя с правилата, чието нарушение наказващият орган е възприел като дисциплинарно нарушение.

ДОПУСКА като свидетел гл. инспектор Б.М. - служител на РД“ПБЗН“ – гр. Бургас.

По отношение на искането на комисар В. за допускане на двама други свидетели - В.Е.Д. и П. Ж., с които да бъде установено неговото поведение като дисциплинарно наказващ орган  в рамките на извършеното дисциплинарно разследване, съдът счита, че следва да допусне единия от двамата свидетели  дотолкова, доколкото с тях ответникът се опитва да докаже едни и същи обстоятелства. Затова съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА като свидетел В.Е.Д. - служител на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на население“ – гр.Бургас.

Съдът счита, че следва да приеме бюлетина-извлечение от бюлетини за възникнали произшествия за 27-28 юли 2017 г., като по доказателствената стойност на тези документи ще се произнесе с крайния съдебен акт.

Затова

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА бюлетин за възникналите произшествия на 27.07.2017 г. и бюлетин за възникнаилте произшествия на 28.07.2017 г. на служба „Противопожарна охрана“ при РДВР Бургас.

ДА СЕ ИЗПРАТИ нарочно съобщение на свидетеля С.К.К. - служител на регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на население“ – гр.Бургас със служебен адрес: ***гр. Бургас.

 

Съдът НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 23.01.2018 г. от 13:15 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14:00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: