ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 28.04.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На двадесет и осми април                         две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 2358 по описа за 2014 година.

На именното повикване в 13,45 часа се явиха:

         Жалбоподателят Д.П.С.-редовно уведомен, се явява лично и с адв. Ч..

         За ответника – Директора на ТП на НОИ Бургас - редовно уведомен, се явява юк. Д. Д..

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпили след предходното съдебно заседание  доказателства от ответника, описани в писмо вх.№ 2328/10.03.2015 г.Доказателствата са приложени на л.76-251 по делото.

 

Адв. Ч.: Да се приемат доказателствата.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените доказателства приложени на л.76-251 по делото.

 

Адв. Ч.: В предходното съдебно заседание бяха допуснати двама свидетели, които водим за разпитат.

 

В залата влизат водените свидетели.

 

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към установяване самоличността на свидетелите, както следва:

 

Й.П.К. ** години, пенсионер, неосъждан, бивш колега на жалбоподателя. Работил като енергетик на рудник и механик на рудник.

 

М.П.Г.** години, геодезист, подземен началник на смяна в рудника, в който е работил жалбоподателят през процесния период.

 

СВИДЕТЕЛИТЕ СА ПРЕДУПРЕДЕНИ за отговорността по чл. 290 от НК.

 

СВИДЕТЕЛЯТ КОЛЕВ:   Обещавам да говоря истината.

 

СВИДЕТЕЛЯТ ГЕВРЕНОВ: Обещавам да говоря истината.

 

В ЗАЛАТА ОСТАВА СВИДЕТЕЛЯТ К.

 

ВЪПРОСИ НА АДВ. Ч. КЪМ СВИДЕТЕЛЯ:

 

ВЪПРОС:  Къде сте работили заедно с Д.С.?

 

ОТГОВОР:  От месец септември 1993 г. до месец юни 1997 г. на рудник „Меден Рид”.

 

ВЪПРОС: Каква длъжност заемаше Д.С.?

 

ОТГОВОР:  „маркшайдер рудник”.

 

ВЪПРОС: В какво се изразяваше работата му?

 

ОТГОВОР:  На всички забои, галерии отива и задава направление, следи го,  работи редовна първа смяна. Рудника работи втора и трета смяна. Всяка първа смяна маркшайдера трябва да слезе по забоите, наблюдава и осигурява материалите. 80-90% от работата му преминава под земята.

Адв. Ч.: Нямам повече въпроси.

Юк.Д.: Нямам въпроси към свидетеля.

 

ВЪПРОСИ НА СЪДА КЪМ СВИДЕТЕЛЯ:

 

ВЪПРОС:  Каква част от Вашата работа беше свързана с престой под земята като енергетик?

 

ОТГОВОР:  Предвид, че имаше работа на три смени, две подземни машини, подземна вентилация и техники по всеки забой и три четири подземни трафопоста – горе-долу същото време съм бил под земята.

 

ВЪПРОС: Вие как работихте - на какви смени?

 

ОТГОВОР:  Моите смени регламентирано бяха първа смяна, което не изключва при даден проблем да съм и втора и трета смяна.

 

ВЪПРОС: Докато изпълнявахте Вашите трудови функции, случвало ли Ви си е да се срещнете под земята с жалбоподателя?

 

ОТГОВОР:  Много пъти.

 

ВЪПРОС: Когато започваше Вашата смяна, веднага ли слизахте под земята или изчаквахте ситуация, която да изисква да слезете под земята?

 

ОТГОВОР:  Без да чакам ситуация - има си задачи, които си ги следя и слизам под земята.

 

СВИДЕТЕЛЯТ БЕ ОСВОБОДЕН ОТ ЗАЛАТА.

 

В ЗАЛАТА ВЛИЗА ВТОРИЯТ СВИДЕТЕЛ Г.

 

ВЪПРОСИ НА АДВ. Ч. КЪМ СВИДЕТЕЛЯ:

 

ВЪПРОС: Къде и кога сте работили заедно с Д.С.?

 

ОТГОВОР:  С него се засякохме от 01.12.2000г. до към май 2001 г. Аз си продължих работата в „Роланс Мартин -  Зидарово” АД. Това дружество се занимава с подземен добив на златна руда.

 

ВЪПРОС: Каква длъжност изпълняваше Д.С. и дали сте виждали непосредствени лично Вие той да изпълнява тази длъжност под земята?

 

ОТГОВОР:  Там изпълняваше длъжността „Техническа безопасност и вентилация”.

 

ВЪПРОС НА СЪДА: В какво се изразяваше работата „техническа безопасност и вентилация”?

 

ОТГОВОР:  Този рудник около 20 месеца не беше действащ, беше замразен, той се отвори през ноември 2000г. Първите  месеци беше доста тежко, обикаляше се по всички работни места, правеха се огледи заедно с комисии с началник на участъка и главния инженер и „ТБ вентилация” обикаляха рудника всеки ден, за да се обхождат работните места. Рудникът беше дълъг и се работеше на три или четири хоризонта като единият беше близко до повърхността и беше с много тежки геоложки условия – силно изветрели скали склонни към срутване.

 

Адв. Ч.: Колко според Вас процента от работното време Д.С. се налагаше да работи под земята?

 

ОТГОВОР:  Налагаше се всеки ден да се влиза, защото се правиха замери и се правиха огледи дали е удобно за работа за да се започне добива и почти цяла смяна. Аз съм ги засичал когато бях първа смяна.

 

Адв. Ч.: Нямам други въпроси.

 

Юк. Д.: Нямам въпроси.

 

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ СВИДЕТЕЛЯ: Каква част от Вашето работно време минаваше под земята?

 

ОТГОВОР:  Плътно 7 часа.

 

СВИДЕТЕЛЯТ БЕ ОСВОБОДЕН ОТ ЗАЛАТА.

 

Адв. Ч.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Юк. Д.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Предвид изявленията на страните, съдът счита, че следва да приключи събирането на доказателства, тъй като спорът е изяснен от фактическа страна.

С оглед на изложеното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

 

Адв. Ч.: Уважаеми г-н Съдия,  моля, да постановите съдебен акт, с който да се отмени обжалваното решение като неправилно и незаконосъобразно и на доверителя ми да бъдат присъдени направените по делото разноски.

Ще представя писмени бележки.

В жалбата е посочена трайно установената съдебна практика, по която основен критерий, регламентиран от законодателя, е именно труда като вредност да бъде полаган под земята. От събраните по делото писмени и гласни доказателства това е безспорно доказано и следва изцяло да бъде кредитирано от съда. Смятам за безспорен правния интерес на моя доверител от правилното зачитане на осигурителния стаж по реда на чл.104, ал.3 КСО, тъй като това е условие да бъде преценено наличието на положителната предпоставка за придобиване на правото на Осигурителен стаж и възраст. Моля за съдебен акт в тази връзка.

 

Юк. Д.: Уважаеми г-н Съдия,  моля да постановите решение по същество, с което да оставите жалбата без уважение като неоснователна и недоказана и да потвърдите обжалваното решение.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14,00 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: