ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 24.02.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На двадесет и четвърти февруари            две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 2358 по описа за 2014 година.

На именното повикване в 13,15 часа се явиха:

         Жалбоподателят Д.П.С. - редовно уведомен, се явява лично и с адв.  Ч..

         Ответникът Директор на ТД на НОИ Бургас - редовно уведомен, се явява юк. Д. – представя пълномощно.

 

По хода на  делото: СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

         СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Адв. Ч.: Поддържам жалбата. Да се приеме административната преписка. С оглед на предмета на делото, доказването от наша страна ще бъде в частта, дали доверителят ми за процесните периоди е полагал повече от половината време под земята и дали стажа за   длъжността „завеждащ трудова безопасност и вентилация” също е изисквал повече от половината от работното време да се работи под земята.

 

СЪДЪТ към адв. Ч.: Видно от съдържанието на оспорения акт, част от фактическите основания са свързани с това, че Вашият доверител е на длъжност, за която не е предвидена възможност за преобразуване на осигурителния стаж. Доколкото административният орган отрича, че са налице предпоставките за настъпване на целения от Вас резултат с даденото заявление за отпускане на пенсия, съдът счита, че върху жалбоподателя в производството е възложена доказателствената тежест да установи, че тези предпоставки са били налице, а именно да установи с всички доказателствени средства, допустими в процеса, какво е било точното естество на работата на жалбоподателя.

На основание чл.141, ал. 4 от АПК, СЪДЪТ УКАЗВА, на адв. Ч., че върху жалбоподателя в производството е възложена доказателствената тежест по установяване на точното естество на работата на жалбоподателя, както и наличието на предпоставките за отпускане на заявената лична пенсия за ОСВ.

 

СЪДЪТ към юк. Д..Становище по жалбата и доказателствените искания.

 

Юк. Д.: Оспорвам жалбата. Споделям становището на съда. Да се приеме административната преписка.

 

Предвид изявленията на страните и като отчита, че оспореният административен акт следва да бъде проверен на всички основания по чл.146 от АПК, съдът приема, че  посочването на отделни мотиви  не го възпрепятства да провери цялостната законосъобразност на акта, в т.ч. и всички фактически и правни основания за издаването му. Предвид извършеното разпределение на доказателствената тежест, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА административната преписка.

 

СЪДЪТ към адв. Ч.: Имате ли доказателствените искания?

 

Адв. Ч.: Моля да бъде назначена съдебна експертиза от вещо лице минен инженер, минен геолог или маркшайдер, което след като се запознае с административната преписка  и извърши проверка на приетия в „Архивно стопанство” на ТП на НОИ Бургас архив на Бургаски медни мини ЕАД да отговори на въпроса:

Приет ли е в Архивното стопанство Устройствен правилник за вътрешния трудов ред за длъжностите в Бургаски медни мини ЕАД за периода 1987-2001г.? Къде е фиксирана длъжността на моя доверител в цялото щатно разписание и по вътрешния трудов ред? Има ли поставени изисквания за длъжността „маркшайдер” относно класификацията „маркшайдер на мина” и „подземен маркшайдер на мина” с оглед на диференциране на естеството на полагания труд по евентуално запазени документи. Вещото лице да даде становище относно естеството и задълженията на длъжността „подземен маркшайдер”, аналогично да извърши проверка за длъжността „завеждащ трудова безопасност и вентиация” за периода месец март и април 2001 година.

Моля да допуснете гласни доказателства при режим на довеждане за да удостоверим трябвало ли е изпълняваната длъжност от жалбоподателя повече от законоустановеното работно време и работни дни да бъде изпълнявана под земята.

 

Юк. Д.: Относно искането за свидетели – възразявам - съгласно разпоредбата 104, ал. 10 КСО, не се предвижда допускане на  свидетелски показания за доказване на категория труд.

 

Съдът счита, че следва да допусне един свидетел при довеждане. Видно от изявлението на процесуалния представител на жалбоподателя, той иска да бъдат разпитани поне двама свидетели, но не оказва с кой от тях какви обстоятелства ще установява поотделно. Съдът счита, че към настоящия момент е достатъчен разпита и на един от поисканите свидетели – при довеждане.

По процесуалната стойност на показанията на свидетелите, съдът ще се произнесе с крайния си съдебен акт.

По искането за назначаване на съдебна експертиза, съдът счита, че следва да положи усилия за снабдяването си с цитирания устройствен правилник, без да възлага разноски в производството върху жалбоподателя към настоящия момент.

 

ВЪПРОС НА СЪДА към процесуалния представител на ответника: Имате ли информация дали е предаван устройствен правилник?

 

Юк. Д.:  Не мога да отговоря в момента на въпроса.

 

ВЪПРОС НА СЪДА към процесуалния представител на жалбоподателя: От къде имате информация, че този устройствен правилни е предаден в ТП на НОИ Бургас?

Адв. Ч.: Съгласно разпоредбата на Наредба № 5  е посочен списъка от документи, които подлежат на предаване. С оглед становището на съда, моля, да бъде изискан приемо-предавателния протокол, с който ведомостите на Бургаски медни мини ЕАД са приети в архивното стопанство, видно от текста на л.46 от пенсионната преписка, където документите от Архивно стопанство посочват, че не пазят длъжностните характеристики на жалбоподателя. Това означава, че документите на Бургаски медни мини са приети в архивното стопанство и ще се ориентираме доколко е пълна документацията в архива.

 

Съдът съобрази направените уточнения  и изявления от страните, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА Началник отдел „Осигурителен архив” в ТП Бургас на НОИ, в 7-дневен срок от получаване на съобщението, да представи заверено копие от приемателно-предавателния протокол, с който е приет архива на Бургаски медни мини ЕАД в ТП Бургас на НОИ, както и заверено копие от Устройствения правилник на същото търговско дружество, ако такъв е предаден.

ДОПУСКА до разпит при довеждане в следващото съдебно заседание  един свидетел на жалбоподателя.

 

Адв. Ч.: Въпреки определението на съда – вторият свидетел ще установява обстоятелства за положен труд от жалбоподателя при втория  работодател  „Лорънс Мартин – Зидарово” АД – стр. 3 от административния акт.

 

Юк. Д.: Предоставям на съда 

 

По направеното уточнение съдът счита, че следва да допусне до разпит и двамата поискани свидетели,  дотолкова доколкото с тях ще се установяват различни обстоятелства, както заяви процесуалншия представител   на жалбоподателя.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА до разпит при довеждане в следващото съдебно заседание двама свидетели, посочени от жалбоподателя.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 28.04.2015 година от 13,45  часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Да се изпрати писмо на Осигурителен архив.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13,30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: