ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 23.01.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На двадесет и трети януари                   две  хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  Андрей Червеняков

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 2357 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 15:30 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ С.Д.Н., редовно призован, се представлява от адв. С.К. c пълномощно, находящо се на лист 3 по делото.

ОТВЕТНИКЪТ Областна дирекция МВР - Бургас, редовно призован, се представлява от гл.юрисконсулт Г.М.c  пълномощно, находящо се на лист 15 по делото.

ПРОКУРАТУРАТА на Република България се представлява от прокурор Андрей Червеняков.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

Съдът констатира, че в предходното съдебно заседание са изискани две дела. Делата са представени.

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЛАГА към делото като доказателства адм. дело № 2346/2017 г. по описа на Административен съд – Бургас, анхд № 1500/2017 г. по описа на Районен съд – Бургас и анхд № 151/2017 г. по описа на Районен съд – Айтос.

СЪДЪТ КЪМ АДВ. К.: В предходното съдебно заседание поисках да представите оригинал от договора за правна помощ, въз основа на който претендирате заплащане на обезщетение. Разполагате ли с този оригинал?

АДВ. К.: Не разполагам. Водих даже клиентката си, трябваше да тръгнем, работи в Банско и трябва да тръгва за автобуса, за да Ви заяви, че първият екземпляр от договора не го пази, но и да заяви, че подписите върху договора и пълномощното са нейни, но нямаше как дастане това. Но мисля, че не се оспорва. Ако се оспорва, че и подписът не е неин, тогава ще взема отношение.

ГЛ.ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам доказателствени искания.

Договорът в оригинал не следва да се пази от клиента, а трябваше адв. К. да го представи. Не беше задължение на клиента да представи договора, а на адв. К., за да се ориентираме по кое от двете производства е договорено процесуалното представителство с плащане на дължимото възнаграждение, тъй като става въпрос за един и същ договор за правна защита, но обясним е фактът как в този договор в двата индигирани екземпляра, които би следвало да са еднонобразни, са посочени две съдебни дела.

СЪДЪТ КЪМ АДВ.К.: В предходното съдебно заседание попипах дали разполагате с екземпляр от този договор във Вашия кочан, а Вие отговорихте, че трябва да потърсите.

АДВ. К.: Не разполагам. Ползвал съм трите екземпляра от кочана. Тъй като клиентката ми ми донесе тези наказателни постановления за обжалване, на нея съм дал първия екземпляр и двата химизирани екземпляри са приложени по делото. Не разполагам с други екземпляри от този договор.

Няма да соча други доказателства.Представям списък на разноските.

ГЛ.ЮРИСКОНСУЛТ М.: Няма да соча други доказателства.

ПРОКУРОРЪТ: Няма да соча други доказателства.

 

Съдът счита, че делото е изяснено от фактическата страна, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

АДВ. К.: Моля да уважите исковата молба, да присъдите претендираното обезщетение, както да присъдите по делото разноските. Моля да вземете предвид следното: важният и съществен въпрос в производството по възражението на процесуалния представител на МВР е, може ли да се ползва един договор и съответно пълномощно, за по 2 дела. Считам, че пречка за подобно ползване няма, предвид следното. На първо място, договорът не е изискуемо да е писмен. Той не е форма за доказване. В този смисъл има многобройна практика както на ВАС, така и на ВКС. На второ място: ако бях разпечатал от компютъра си бланкови договори  и съм ги представил по различни дела, нито Окръжна прокуратура, нито ответникът можеше да прави каквито и да е възражения. По тази причина считам, че следкато минималният размер на адвокатското възнаграждение за едно дело е 300 лава за наказателни административни дела, а тук са посочени 200 лева за 2 дела, което прави общо 400 лева, всякакви възражения са несъстоятелни. По тези съображения моля да постановите съдебен акт.

ГЛ.ЮРИСКОНСУЛТ М.: Моля да постановите решение, с което да оставите без уважение исковата молба -предмет на настоящото производство, като неоснователна и недоказана. Съображенията ми са в хода на делото. От носещия доказателствената тежест ищец не беше установено по безспорен начин, че са налице предпоставките по чл.1 от ЗОДОВ и по-точно - не беше установено, че по договор за правна защита и съдействие е договорен и заплатен адвокатски хонорар в производството по обжалване на НП, разгледано в наказателно-административен характер дело №151/2017 г. Районен съд - Айтос. Безспорен по делото факт е и той се установи по безспорен начин от представените по наказателното прозизводство 2 дела, че един и същ договор за правна защита и съдействие, който би следвало да е съставен в 3 еднообразни екземпляра, в 2 от тях – два различни по цвят отразъка са представени в 2 различни съдебни производства, като необясним остава фактът, че са цитирани и различни дела, по които следва да се осъществи процесуално представителство по този договор. Отделно от това същият договор безспорно е представен в хода на адм. дело № 2346/2017 г. по описа на Административен съд – Бургас – производството, по което е приключило с влязло в сила решене, съобразно което ОДМВР е осъдено да плати 200 лева адвокатски хонорар, платен по процесния договор за правна защита в хода на обжалване на НП по нахд №1505/2017 по описа на Районен съд-Бургас. Присъждането по същия този договор в хода на настоящото производство на тези 200 лева е неоснователно обогатяване. Отделно считам, че ищецът установи в рамките на производството една от рамките на комулативно изикуемите предпоставки - реално претърпяна вреда, изразяваща се в заплатен адвокатски хонорар в хода на обжалваното процесно НП.

В случай, че намерите иска за основателен, следва да се има предвид, че наказателното постановление, при обжалването на което е отменено влязло в сила решение на Районен съд - Айтос само частично, с оглед на което, че намерите дори иска за основателен - той се явява завишен по размер.

Отделно по това по отношение на иска за лихва от датата на влизане в сила на решението, с което е отменено НП - същият е неоснователен и в подкрепа на това цитирам Решение № 15811/20.12.2017 г. на ВАС по адм. Дело № 10724/2016 г. по описа на съда, съобразно което е постановено, че присъждането на лихви  върху претендирани адвокатски възнаграждения от датата на влизане в сила на НП е неоснователно, тъй като се касае за разход за адвокатско възнаграждение, който не става автоматично изискуем, поради това нито ЗАМ, нито АПК предвиждат процесуален ред за присъждането му. С оглед на което, моля да се претендира по реда на ЗОДОВ, но става изискуем само след присъждането му от съда. В случай, че намерите акцесорния иск за основателен, считам, че е неоснователен изцяло. Размерът е определен от датата на влизане в сила на ршението, с което е отменено НП, до датата на предявяване на настоящата искова молба и той е изцяло неоснователен. Моля за рисконсултско възнаграждение в полза на ОДМВР – Бургас.

ПРОКУРОРЪТ: Моля да отхвърлите претенциите. Същите са неоснователни, недоказани. С оглед събраните доказателства, не бе установено наличие на предпоставките на чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, а именно пряка и непосредствена вреда за ищеца. Видно от представеното адвокатско пълномощно, претендираната сума е заплатена в друго производство и ищецът е бил обезщетен за същата. След произнасянето по настоящото производство със съответния съдебен акт, който ще влезе в сила, ще изискам съдебния акт, заедно с протоколите за сизиране на съответната прокуратура, с оглед извършването на проверка за извършено престъпление за наличие или неналичие на данни за престъпление.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съответния съдебен акт в законоустановения срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 16:02 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          СЪДИЯ: