ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 13.12.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На тринадесети декември                      две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  АНДРЕЙ ЧЕРВЕНЯКОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 2357 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 14:45 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ С.Д.Н., редовно призован, се представлява от адв. С.К. c пълномощно, находящо се на лист 3 по делото.

ОТВЕТНИКЪТ Областна дирекция МВР - Бургас, редовно призован, се представлява от гл.юрисконсулт Г.М.c  пълномощно, находящо се на лист 15 по делото.

ПРОКУРАТУРАТА на Република България се представлява от прокурор Андрей Червеняков.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА искова молба от  С.Д.Н.  на осн.чл.203, ал.1, вр. чл. 205 от АПК, вр. чл.1, ал.1 от ЗОВОД против Областна дирекция МВР – Бургас, с която се претендира обезщетение за имуществени вреди в размер на 200,00 /двеста/ лева заплатено адвокатско възнаграждение за защита в производството по нахд № 151/2017 г. на Районен съд – Айтос за отмяна на издадено срещу ищцата наказателно постановление № 16-0237-000356/26.07.2016 г. на началник РУ на МВР – гр. Айтос, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 11.07.2017 г. до окончателното изплащане, както и направените разноски – държавна такса и адвокатско възнаграждение.

Ответникът в писмено становище оспорва допустимостта на иска и неговата основателност. Излага доводи, че от съдържанието на исковата молба не може да се установи по безспорен начин, че е налице незаконосъобразен акт. Поддържа, че по делото не са представени доказателства за действително заплатено възнаграждение в размер на претендираното, което прави исковата претенция недоказана, като поддържа, че доказателствената тежест в това отношение е възложена именно на ищеца. Иска съдът да отхвърли исковата молба. Претендира разноски.

СЪДЪТ КЪМ ИЩЕЦА: Имате ли забележки по доклада?

АДВ.К.: Нямам забележки. Но доколкото в отговора на молбата, не се взема отношение за автентичността, процесуалният представител на ответника да заяви дали оспорва автентичността. Ако оспорва - ще искам да се приложи нахд №151/2017 г. по описа на Районен съд – Айтос. Аз съм против да се пълни делото с излишни книжа. Представил съм заверен препис съгласно Закона за адвокатурата и той има доказателствена стойност, а и изрично в отговора не се оспорва неговата автентичност. Оспорва се дали е платено или не.

ГЛ.ЮРИСКОНСУЛТ М.: Оспорвам исковата молба по съображенията, изложени в отговора. По отношение към приложения към него договор за правна помощ и защита заявявам, че Договор за правна помощ и защита с № В0000082089/10.03.2017 г., сключен между същите страни, беше представен от адв.К. като процесуален представител на ищеца в друго производство, а именно по образуваното адм. дело № 2346/2017 г. по описа на Административен съд - Бургас, с исковата молба по което се претендираше обезщетение за причинени имуществени вреди в размер на 200 лева, представляващи разноски за адвокатско възнаграждение като пряка и непосредствена последица от отмяна на Наказателно постановление № 16-0769-002143/08.08.2016 г., издадено от началник група в сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР - Бургас. Същото е отменено с решение № 1432 /25.7.2017 г. по касационно наказателно-административно дело  № 1500/2017 г. по описа на Административен съд - Бургас.

Производството по делото приключи с решение №1935/20.11.2017  г. Към настоящия момент е влязло в сила, с което на база на този договор, представен в това производство Административен съд - Бургас осъди ОД на МВР – Бургас да плати същите тези 200 лева на адв. К.. Представям препис от решението. Моля да изискате за служебно ползване в настоящото производство административно дело № 2346/2017 г. по описа на Административен съд - Бургас, влязло в сила.

Номерът на договорът е цитиран в самото решение на няколко места, но моля да изискате цялото дело. С едно уточнение в същия договор по адм.дело № 2346/2017 г. е посочено, че е осъществено процесуално представителство по дело № 1505, а в настоящото е посочено – по дело №151.

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Молбата е процесуално допустима. Същата е неоснователна. В договора е посочена защита по наказателно постановление на пътна полиция, без да е посочено кое е това наказателно постановление. Независимо, че адв. К. е осъществил процесуално представителство по дело №151/2017 г. по описа на Районен съд - Айтос, претенцията е неоснователна и недоказана. Не възразявам да се изискат посочените доказателства от ответника, посочени в становището, за да се прецезира в кое от двете производства е наричан оригинален документ за договор за правна защита и съдейства. С оглед тази преценка ще взема отношение на по-късен етап и за сигнализиране на Окръжна прокуратура за извършено документално престъпление.

ГЛ.ЮРИСКОНСУЛТ М.: По адм. дело №2346/2017 г. беше изискано и приложено НАХД. Ако същото не е върнато на Районен съд Бургас, моля да се изискат и двете – освен административно дело № 2346/2017 г. по описа на Административен съд Бургас, така и НАХД №151/2017 г., но и приложеното за прослужване касационно нахд 1500/2017  г. на Административен съд Бургас, което беше ползвано в производството по адм. дело № 2346/2017 г. по описа на Административен съд Бургас.

АДВ.К.: Право на всяка от страните е да прави доказателствени искания, да иска събиране на относими по предмет на делото доказателства. В случая доводът, че видите ли 2 бланки от едно и също пълномощно под един и същ номер са ползвани в 2 различни дела, не намирам, че е дори данъчно нарушение. Това е така, тъй като в закона е посочено,че адвокатът се легитимира с пълномощно, подписано от клиента му, право на прокуратурата е да извърши проверка по така установеното от нея и да установи подписите автентични ли са, не са ли, съответно явил ли съм се или не. Нещо повече - в Тълкувателно решение №1/15.03.2017 г. на ОС на съдиите на ВАС изрично се посочва, че основание за ангажиране отговорността на административно-наказващия орган е лицето да е било представлявано пред съда, независимо по кое от делата, от адвокат и да е направило разноски. В този смисъл, твърдя че нищо нередно и нищо непочтено не е налице в установеното от ОД на МВР – Бургас и Прокуратурата. По същия начин трябва да се разглежда, ако бях разпечатал 6 пълномощни от компютъра си и на тях съм писал сума и съм ги представил в 6 различни дела. Тогава за какво говорим? Намирам, че съдът е суверенен да прецени и да изиска, и приложи като доказателства по делото посочените от страна на ОД на МВР - Бургас и на Окръжна прокуратура дела, за да може съдът да постанови обоснован съдебен акт.

Съдът по направените доказателствени искания

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА доказателствата, представени от ищеца в исковата молба, както и завереното копие от решение №1935/20.11.2017 г. по административно дело № 2346/2017 г. на Административен съд Бургас.

За установяване на фактите по делото съдът счита,че следва да изиска от архива на Административен съд Бургас административно дело № 2346/2017 г., както и да изиска анхд № 1500/2017  г. по описа на Административен съд Бургас, а също така и нахд № 151/2017  г. по описа на Районен съд Айтос.

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ АДВ.К.: След като сте представил договор за правна защита и съдействие от Вашия адвокатски кочан, разполагате ли с екземпляр от този договор от кочана

АДВ.К.: Не, трябва да потърся.

Съдът счита, че за установяване на основателността на исковата  претенция следва да се запознае с оригинала на представеното доказателство, а именно договор за правна защита и съдействие от 10.03.2017 г. и пълномощно, съставени върху бланкетно изготвени от Адвокатска колегия Бургас върху „кочан” договор и пълномощно, серия В, № 00000525089.

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДА СЕ ИЗИСКА от Административен съд Бургас за прилагане към настоящото дело адм. дело № 2346/2017 г. и анхд 1500/2017 г.

ДА СЕ ИЗИСКА от Районен съд Айтос за прилагане по настоящото дело анхд №151/2017 г.

ЗАДЪЛЖАВА ищеца в срок до следващото съдебно заседание да представи оригинал на представеното завереното копие от договор за правна защита и съдействие и пълномощно към него серия В 0000052089, намиращ се на лист 6 от делото.

 

 

Съдът НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 23.01.2018 г. от 14:45часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  15:00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: