ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2015, 18.02.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на осемнадесети февруари през две хиляди и петнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

    ПРЕСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б.,  сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 2356 по описа за 2014 година.                  

   

На именното повикване в 14:36часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.И.Т., редовно призован, не се явява, представлява се от адвокат К. М. от АК-Бургас, с пълномощно от днес.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на Териториално поделение на Национална агенция по приходите Бургас, редовно призован,  се представлява от юрисконсулт К. Л., с пълномощно от днес.

 

АДВОКАТ М.: Да се даде ход на делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Да се даде ход на делото. Моля да ми бъде дадена възможност да представя още едно пълномощно, в определен от съда срок.

 

АДВОКАТ М.: Нямам възражение да се представи след съдебно заседание пълномощно от юрисконсулт Л..

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради редовната процедура по призоваване на страните, предвид на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на Г.И.Т. против Акт за установяване на задължение по декларация № 1407109/23.05.2014г. на орган по приходите в отдел „Проверки” ИРМ Ямбол при  ТД на НАП Бургас, потвърден с решение № 95/16.09.2014г. на директора на ТД на НАП Бургас, с което е определено довнасяне на задължения по ЗДДФЛ в размер на 1097.43 лв. и лихви -7.03 лева.

 

На основание чл. 170, ал.1 от АПК съдът указва на страните, че административният орган, трябва да установи съществуването на фактическите основания, посочени в оспорения акт, и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

УКАЗВА на страните, че всяка страна е длъжна да установи фактите, на които основава своите искания или възражения.

 

АДВОКАТ М.: Поддържам жалбата. Нямам възражения по доклада и разпределената доказателствена тежест. Не се спори по фактите. Спорът е само правен. Нямам искания за събиране на доказателства.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Оспорвам жалбата. Моля да се приемат за безспорни изложените факти от жалбоподателя и от административния орган в потвърдителното решение. Няма да соча доказателства, тъй като административната преписка по делото е в цялост, а страните не спорим по фактите.

 

Съдът като съобрази изложеното от представителите на страните в днешното съдебно заседание

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА за безспорно и ненуждаещо се от доказване, че фактите изложени от жалбоподателя в жалбата, респ. посочени от административния орган, не са спорни от страните и не се нуждаят от доказване.

Спори се относно приложението на закона, в каквато връзка са твърденията за незаконосъобразност на оспорения акт.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме възражение по допълнението на доклада. Няма да сочим други доказателства.

 

Съдът по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени документи като доказателства по делото.

 

ПРЕДОСТАВЯ на юрисконсулт Л. 7-дневен срок от днешното съдебно заседание да представи пълномощно по делото.

 

АДВОКАТ М.: Да се приключи събирането на доказателствата.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Да се приключи делото.

 

СЪДЪТ счита делото за изяснено и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата;

 

ДАВА ход на делото по същество:

 

АДВОКАТ М.: Уважаеми г-н председател, моля да уважите жалбата и отмените оспорвания акт като незаконосъобразен. Считам, че в настоящия случай административният орган неправилно е приложил материалния закон като моля да имате предвид съображенията изложени в жалбата, в каквато насока е и практиката на ВАС по сходни дела.

Ако уважите жалбата, Ви моля да присъдите в тежест на административния орган разноски по делото.

Съобщенията до доверителя ми  да бъдат изпращани чрез мен на посочения в пълномощното адрес.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Уважаеми г-н председател, моля да приемете, че така подадената жалба е неоснователна. Действително съществува противоречива съдебна практика, но аз Ви моля да приемете, че нормата на чл.48, ал. 6 от ЗДДС следва да се тълкува стриктно, тъй като регламентира правило от публично-правен порядък, поради което не може да бъде тълкувана разширително. Считам, че преотстъпването на данък по тази норма може да бъде приложено, когато са налице и задължително кумулативно дадените по чл.189б, ал. 2 от ЗКПО условия, които по своята същност се явяват неприложими относно физически лица. Ние също така сме изложили по подробни мотиви в решението на директора на ТД на НАП-Бургас, които поддържаме и моля да имате предвид. 

Моля да бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение в полза на ТП на НАП- Бургас съобразно одобрения материален интерес.

 

АДВОКАТ М.: Представям на съда във връзка заявеното от процесуалния представител на ответника за противоречива съдебна практика разпечатка на решение от страницата на ВАС по адм.д. № 827/2012година, което е по аналогичен на настоящия случай.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Бих искала да посоча, тъй като решенията на ВАС се позовават на решение на съдът на Европейския съюз, че беше поставено по преюдициално запитване към съдът на Европейския съюз относно съществува ли противоречие между националното законодателство и това на ЕС, и определението беше в посока, че няма такова противоречие, поради което би следвало да бъде тълкувано като цяло законът относно облагането доходите на физическите лица не разширително, а в точния му контекст, като сме го тълкували. Това е Определение от 17.07.2014година по дело С-505/2013година.

 

АДВОКАТ М.: Не считам, че определението е относно дали националното законодателство противоречи на общностното право на ЕС. В случая не е открито противоречие, което означава, че е в компетентността на ВАС и по принцип на съда да решава, което считам,  че е направено от ВАС с представеното от мен решение.

 

СЪДЪТ обявява устните състезания за приключили и ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.44 часа.

 

 

             СЕКРЕТАР:                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: