ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 20.03.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На двадесети март                                  две хиляди и седемнадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 2351 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 14:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Многопрофилна болница за активно лечение д-р Маджуров“ ООД, редовно уведомен, се представлява от адвокат К., надлежно упълномощен, с представено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на Районна здравноосигурителна каса – гр. Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт К., надлежно упълномощена, с представено по делото пълномощно.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпило становище от старши юрисконсулт С. К. – процесуален представител на РЗОК – гр. Бургас, относно представено от пълномощника на жалбоподателя възражение с вх. № 29-02-894/03.11.2016 г. по описа на РЗОК – гр. Бургас против протокол за неоснователно получени суми № 1418/27.10.2016 г.

Становището е постъпило на 17.03.2017 г. с препис за жалбоподателя и е докладвано днес, поради което съдът предоставя препис от становището на пълномощника на жалбоподателя.

 

АДВОКАТ К.: Нямам доказателствени искания.

Запознах се със становището на ответната страна. Ще изложа съображенията си по същество.

Да се приключи събирането на доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Представям Предложение № 1 – първични медицински документи по решението и алгоритмите на клиничните пътеки, цитирани в заповедта, които са част от решение № РД-НС-04-24-1/29.03.2016 г. на НС на НЗОК и са публикувани в Държавен вестник, както и са общодостъпни на страницата на НЗОК в интернет.

Няма да соча други доказателства.

 

СЪДЪТ, като намери, че следва да приема като доказателствата представените от процесуалния представител на ответника писмени документи, по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото възражение от „МБАЛ д-р Маджуров” ООД – гр. Бургас възражение с вх. № 29-02-894/03.11.2016 г. по опис на РЗОК – гр. Бургас против протокол за неоснователно получени суми № 1418/27.10.2016 г., направление за хоспитализация/лечение образец по т. 16 от заповедта и алгоритмите по клинични пътеки № 74, 68 и 199, цитирани в заповедта.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ К.: Уважаема госпожо Председател, моля да постановите решение, с което отмените обжалваната заповед по аргументи, които съм изложил както в самата жалба, така и в молбата, с която съм представил писмени доказателства.

Моля да ми дадете възможност и за писмени бележки, като ми присъдите и направените по делото разноски.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Уважаема госпожо Председател, моля да оставите жалбата без уважение като недоказана. Моля да потвърдите издадената от директора на РЗОК – гр. Бургас заповед за налагане на санкции като законосъобразна и да ми бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение.

Моля да ми бъде предоставен срок, в който да изложа по-подробни аргументи.

 

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено и ОБЯВИ, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок.

ПРЕДОСТАВЯ 7-дневен срок на страните за представяне на писмени бележки.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:37 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           СЪДИЯ: