ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 06.02.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На шести февруари                                две хиляди и седемнадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 2351 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 14:26 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Многопрофилна болница за активно лечение д-р Маджуров“ ООД, редовно уведомен, се представлява от адвокат К., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на Районна здравноосигурителна каса – гр. Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт К., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА жалбата на „Многопрофилна болница за активно лечение д-р Маджуров“ ООД против Заповед за налагане на санкции № РД-25-1382/25.11.2016 г., издадена от Директора на Районна здравноосигурителна каса – гр. Бургас, с която на жалбоподателя е наложена  санкция – финансова неустойка по изпълнение на ДС № 33/19.05.2016 г. към Индивидуален договор № 021158/19.02.2015 г. между РЗОК – гр. Бургас и „Многопрофилна болница за активно лечение д-р Маджуров“ ООД, в общ размер на 3 000 лева, с искане за отмяна на заповедта като неправилна и незаконосъобразна.

ДОКЛАДВА постъпила по делото молба на 03.02.2017 г. от С.К. – пълномощник на жалбоподателя „МБАЛ Д-р Маджуров“ ООД, в която е изложил допълнителни доводи за незаконосъобразност на оспорената заповед. Към молбата е приложил възражение до Директора на РЗОК вх. № 29-02-894/03.11.2016 г. против протокол за неоснователно получени суми № 1418/27.10.2016 г.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ на процесуалния представител на ответника препис от молбата и възражението.

 

Съдът УКАЗВА на жалбоподателя на основание чл. 163, ал. 3 АПК, че носи доказателствената тежест за установяване на съществуването на фактите и обстоятелствата, посочени в жалбата, от които черпи благоприятни последици, включително с искане за назначаване на съдебна експертиза.

На основание чл. 170, ал. 1 от АПК УКАЗВА  на ответника, че трябва да установи съществуването на фактическите основания, посочени в оспорения административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

АДВОКАТ К.: Поддържам жалбата.

Моля Ви да приемете като писмено доказателство възражение против протокол за неоснователно получени суми, което е с вх. № 29-02-894/03.11.2016 г. Нямам други доказателствени искания.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Оспорвам жалбата като неоснователна.

Нямам възражение по доклада на съда и възражение по приемане на доказателствата.

Моля да ми предоставите срок, в който да се запозная с възражението и да направя справка в деловодството на РЗОК дали наистина е постъпило такова възражение.

 

СЪДЪТ по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото представените от ответника писмени документи, съставляващи административната преписка по издаване на оспорената заповед за налагане на санкции, издадена от Директора на РЗОК – гр. Бургас, и приложеното към молбата на адвокат К. възражение изх. № 01-171/03.11.2016 г., подадено от „МБАЛ д-р Маджуров“ ООД против протокол за неоснователно получени суми № 1418/27.10.2016 г., подадено на основание чл. 74, ал. 4 от ЗЗО.

ПРЕДОСТАВЯ възможност на процесуалния представител на ответника до следващо съдебно заседание да изрази становище във връзка с възраженията на адвокат К., изложени в молбата от 03.02.2017 г., и приложеното към нея възражение от „МБАЛ д-р Маджуров“ ООД против протокол за неоснователно получени суми №1418/27.10.2016 г., подадено на основание чл. 74, ал. 4 от ЗЗО.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 20.03.2017 г. от  14:30 часа, за която дата и час страните – редовно уведомени, съгласно чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:35 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           СЪДИЯ: