ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 20.02.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На двадесети февруари                               две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

Секретар: С.Х.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов 

Административно  дело номер 2351 по описа за  2014 година                     

На именното повикване в 12:03 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ - „МАРС ЕООД, редовно уведомен, се явява адв. Я., с представено по делото пълномощно.

За ОТВЕТНИКА по ЖАЛБАТА - Директор на Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама” при Община Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт М., с представено по делото пълномощно.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

         Производството е образувано по жалба срещу Акт за установяване на задължение по декларация № АУ001853/20.05.2014г., издаден от главен експерт в Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама” при Община Бургас, потвърден с Решение №70-00-6387/1/23.10.2014 г. на директора на Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама“ към Община Бургас.

           Ответникът представи цялата преписка по която е издаден оспорения акт, а по указание на съда представи справка за начина по който е изчислена таксата и лихвен лист.

На 04.02.2015 г. постъпи писмен отговор от жалбоподателя с представени към него посочени писмени доказателства и искане за разпит на трима свидетели в условията на довеждане.

 

АДВ. Я.: Поддържам жалбата. Водим двама свидетели, които молим да бъдат разпитани.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Оспорвам жалбата. Няма да соча нови доказателства. Не се противопоставям на разпита на свидетели.

 

Съдът ДОПУСКА до разпит водените от жалбоподателя двама свидетели, които ВЪВЕЖДА в съдебната зала и на които снема самоличността както следва:

Р.Р.Б. –  **г., български гражданин, неомъжена, неосъождана, без дела и родство със страните.

П.Н.П. – ** г., български гражданин, женен, неосъождан, без дела и родство със страните.  

Свидетелите предупредени за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

Обещават да говорят истината.

 

Свидетелят П. ИЗВЕДЕН от съдебната зала.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на свидетелката Б..

 

ВЪПРОС НА АДВ. Я.: Аз съм собственик на дружеството. Майка ми е управител. През 2012-2013 г. сте ме търсили като Ваш длъжник. Какво установихте?

ОТГОВОР НА СВИДЕТЕЛКАТА: Когато отидох в базата, нямаше никой. Порталите бяха затворени. В съседния двор някакъв пазач излезе. Базата се намира зад „Мосю Бриколаж”.

АДВ. Я.: Искам да заявя, че през 2009-2010 г. братът на свидетелката Б. работеше във фирма „Хелиос”, която продаваше арматурни скари. Взех от фирмата стока на кредит, а брат й гарантира. Брат й замина за Англия. Тъй като той погаси сумата вместо мен, аз трябваше да върна парите. Тя затова ме е търсила. Въпросът ми е следния: Вие видяхте местото, а сградата празна ли беше?

ОТГОВОР НА СВИДЕТЕЛКАТА: Тогава нямаше никой. Няколко пъти ходих.

АДВ. Я.: Нямам повече въпроси.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам въпроси.

 

Поради изчерпване на въпросите към свидетелката, съдът освободи същата.

 

В залата беше ВЪВЕДЕН свидетелят П..

 

ВЪПРОС НА АДВ. Я.: Вие през 2012-2013 г. дали сте ме търсили, за да Ви върна трудовата книжка и да Ви платя отпуската, която сме имали? Вие през 2012 и 2013 г. колко пъти сте идвали и какво установихте?

ОТГОВОР НА СВИДЕТЕЛЯ: Няколко пъти ходих до дограмите до „Мосю Бриколаж” навътре, за да търся г-н Я., за да ми върне трудовата книжка, но него го нямаше. Обектът беше затворен и не работеше.

ВЪПРОС НА АДВ. Я.: Какво Ви е впечатлението? Този обект дали се ползваше?

ОТГОВОР НА СВИДЕТЕЛЯ: Аз работех като шофьор в „МАРС” ЕООД. Бях съкратен през месец септември 2012 г.

АДВ. Я.: Нямам повече въпроси към свидетеля.

 

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ М.: Вие вътре в помещението влизахте ли? Какво се съхраняваше?

ОТГОВОР НА СВИДЕТЕЛЯ: Влизал съм тогава в него. Нищо не се съхраняваше през 2012 – 2013 г.

Аз разнасях зеленчуци и сладолед. Имаше хладилна камера там.

 

Поради изчерпване на въпросите, съдът ОСВОБОДИ свидетеля.

 

АДВ. Я.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът, с оглед изявленията на страните и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВ. Я.: Не съм получавал покана, с която да бъда уведомен, че ще ми бъде издаден Акт за установяване на задължение по декларация.  Когато съм получавал акта, съм нямал представителна власт да го получа. Не съм запознат със справка на EVN. Поддържам жалбата за отмяна на акта. Претендирам присъждане на съдебно-деловодни разноски. Моля да ми дадете възможност за представяне на писмена защита.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Основният спор по делото е дали имотът се е ползвал, или не. Считам, че по това дело има категорични доказателства за това, че имотът се е ползвал. Първото от тях е справката от EVN - как ще се убеди съда, тъй като потреблението на ел. енергия за 2012 г. е много над средностатистическото за страната и освен, че е законосъобразен и се дължи такса, такова е и становището, което се поддържа трайно във ВАС. Искам да добавя, че от анализа на свидетелските показания и по-конкретно на втория свидетел става ясно, че имотът се е ползвал като склад, което донякъде подкрепя тезата на жалбоподателя, която всъщност е, че от самото ползване не се генерира смет и се генерира по-малко отколкото други обекти, но това не е предмет на настоящото производство, а евентуално ако оборва наредбата на Община Бургас. С  оглед на всичко изложено считам, че органът по приходите е издал законосъобразен акт, който моля да потвърдите.

Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

ДАВА 7-дневен срок на страните за представяне на писмени бележки.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 12,10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: