ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 12.12.                                                                             град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На дванадесети декември                       две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С. Х.   

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 2350 по описа за  2017 година       

На именното повикване в 09:51 часа  се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.Ж.Ж., редовно уведомена,  не се явява. За нея се явява адвокат Б., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

ОТВЕТНИКЪТ по ЖАЛБАТА Началник сектор към Областна дирекция на МВР гр. Бургас, Районно управление – Несебър, редовно уведомен, не се явява и не изпраща представител.

 

По хода на делото:

АДВ. Б.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, с оглед изявлението на процесуалния представител на жалбоподателя и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:       

Производството е образувано по жалба срещу заповед за налагане на ПАМ № № 17-0304-000378/27.07.2017г., издадена от началник сектор към ОД на МВР – Бургас, РУ – Несебър.

          Ответникът е представил административната преписка по която е издаден оспорения акт.

          С молба от 14.11.2017г., жалбоподателката е поискала спиране на предварителното изпълнение на заповедта, основавайки се на решение на Районен съд - Несебър, което представя и с което е отменено издаденото срещу нея наказателно постановление. Поискала е и прекратяване на настоящото производство, едновременно с решаването му по същество и отмяна на оспорената заповед.

С определение от 14.11.2017г., съдът остави без уважение искането за спиране да допуснатото от закона предварително изпълнение.

 

АДВ. Б.: Поддържам жалбата. Моля да се приемат представените писмени доказателства от жалбоподателя, включително и решението на Районен съд – Несебър, с което е отменено наказателното постановление.

Не възразявам да се приемат представените писмени доказателства от страна на ответника. Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

С оглед изявлението на процесуалния представител на жалбоподателя и като счита фактическата обстановка по делото за изяснена, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените писмени доказателства с административната преписка, както и тези, представени от жалбоподателя с молбата от 14.11.2017 г.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВ. Б.: Уважаеми г-н председател, моля в условията на алтернативност на първо място да прекратите производството по делото, тъй като в обжалваната заповед санкционирането е наложено в условията до решаване на административнонаказателната отговорност, но не повече от 12 месеца и след като има решение на Районен съд – Несебър, моля да прекратите производството по делото. Алтернативно, моля да отмените обжалваната пред  Вас заповед за налагане на принудителна административна мярка, тъй като считаме, че същата се явява незаконосъобразна и необоснована. Изложили сме своите правни твърдения в жалбата.

 

Съдът ще се произнесе с окончателен съдебен акт в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 09.56 часа.

 

 

      СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: